శ్రీ వినాయక అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Vinayaka Ashtottara Shatanamavali

ఓం వినాయకాయ నమః |
ఓం విఘ్నరాజాయ నమః |
ఓం గౌరీపుత్రాయ నమః |
ఓం గణేశ్వరాయ నమః |
ఓం స్కందాగ్రజాయ నమః |
ఓం అవ్యయాయ నమః |
ఓం పూతాయ నమః |
ఓం దక్షాయ నమః |
ఓం అధ్యక్షాయ నమః | 9

ఓం ద్విజప్రియాయ నమః |
ఓం అగ్నిగర్వచ్ఛిదే నమః |
ఓం ఇంద్రశ్రీప్రదాయ నమః |
ఓం వాణీప్రదాయకాయ నమః |
ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయ నమః |
ఓం శర్వతనయాయ నమః |
ఓం శర్వరీప్రియాయ నమః |
ఓం సర్వాత్మకాయ నమః |
ఓం సృష్టికర్త్రే నమః | 18

ఓం దేవానీకార్చితాయ నమః |
ఓం శివాయ నమః |
ఓం సిద్ధిబుద్ధిప్రదాయ నమః |
ఓం శాంతాయ నమః |
ఓం బ్రహ్మచారిణే నమః |
ఓం గజాననాయ నమః |
ఓం ద్వైమాతురాయ నమః |
ఓం మునిస్తుత్యాయ నమః |
ఓం భక్తవిఘ్నవినాశనాయ నమః | 27

ఓం ఏకదంతాయ నమః |
ఓం చతుర్బాహవే నమః |
ఓం చతురాయ నమః |
ఓం శక్తిసంయుతాయ నమః |
ఓం లంబోదరాయ నమః |
ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః |
ఓం హరయే నమః |
ఓం బ్రహ్మవిదుత్తమాయ నమః |
ఓం కావ్యాయ నమః | 36

ఓం గ్రహపతయే నమః |
ఓం కామినే నమః |
ఓం సోమసూర్యాగ్నిలోచనాయ నమః |
ఓం పాశాంకుశధరాయ నమః |
ఓం చండాయ నమః |
ఓం గుణాతీతాయ నమః |
ఓం నిరంజనాయ నమః |
ఓం అకల్మషాయ నమః |
ఓం స్వయం సిద్ధాయ నమః | 45

ఓం సిద్ధార్చితపదాంబుజాయ నమః |
ఓం బీజాపూరఫలాసక్తాయ నమః |
ఓం వరదాయ నమః |
ఓం శాశ్వతాయ నమః |
ఓం కృతినే నమః |
ఓం ద్విజప్రియాయ నమః |
ఓం వీతభయాయ నమః |
ఓం గదినే నమః |
ఓం చక్రిణే నమః | 54

ఓం ఇక్షుచాపధృతే నమః |
ఓం శ్రీదాయ నమః |
ఓం అజాయ నమః |
ఓం ఉత్పలకరాయ నమః |
ఓం శ్రీపతిస్తుతిహర్షితాయ నమః |
ఓం కులాద్రిభేత్త్రే నమః |
ఓం జటిలాయ నమః |
ఓం చంద్రచూడాయ నమః |
ఓం అమరేశ్వరాయ నమః | 63

ఓం నాగయజ్ఞోపవీతవతే నమః |
ఓం కలికల్మషనాశనాయ నమః |
ఓం స్థులకంఠాయ నమః |
ఓం స్వయంకర్త్రే నమః |
ఓం సామఘోషప్రియాయ నమః |
ఓం పరాయ నమః |
ఓం స్థూలతుండాయ నమః |
ఓం అగ్రణ్యాయ నమః |
ఓం ధీరాయ నమః | 72

ఓం వాగీశాయ నమః |
ఓం సిద్ధిదాయకాయ నమః |
ఓం దూర్వాబిల్వప్రియాయ నమః |
ఓం కాంతాయ నమః |
ఓం పాపహారిణే నమః |
ఓం సమాహితాయ నమః |
ఓం ఆశ్రితశ్రీకరాయ నమః |
ఓం సౌమ్యాయ నమః |
ఓం భక్తవాంఛితదాయకాయ నమః | 81

ఓం శాంతాయ నమః |
ఓం అచ్యుతార్చ్యాయ నమః |
ఓం కైవల్యాయ నమః |
ఓం సచ్చిదానందవిగ్రహాయ నమః |
ఓం జ్ఞానినే నమః |
ఓం దయాయుతాయ నమః |
ఓం దాంతాయ నమః |
ఓం బ్రహ్మద్వేషవివర్జితాయ నమః |
ఓం ప్రమత్తదైత్యభయదాయ నమః | 90

ఓం వ్యక్తమూర్తయే నమః |
ఓం అమూర్తిమతే నమః |
ఓం శైలేంద్రతనుజోత్సంగఖేలనోత్సుకమానసాయ నమః |
ఓం స్వలావణ్యసుధాసారజితమన్మథవిగ్రహాయ నమః |
ఓం సమస్తజగదాధారాయ నమః |
ఓం మాయినే నమః |
ఓం మూషకవాహనాయ నమః |
ఓం రమార్చితాయ నమః |
ఓం విధయే నమః | 99

ఓం శ్రీకంఠాయ నమః |
ఓం విబుధేశ్వరాయ నమః |
ఓం చింతామణిద్వీపపతయే నమః |
ఓం పరమాత్మనే నమః |
ఓం గజాననాయ నమః |
ఓం హృష్టాయ నమః |
ఓం తుష్టాయ నమః |
ఓం ప్రసన్నాత్మనే నమః |
ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయకాయ నమః | 108 |