శ్రీ వరదగణేశ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – Sri Varada Ganesha Ashtottara Shatanama Stotram

గణేశో విఘ్నరాజశ్చ విఘ్నహర్తా గణాధిపః |
లంబోదరో వక్రతుండో వికటో గణనాయకః || 1 ||

గజాస్యః సిద్ధిదాతా ఖర్వో మూషకవాహనః |
మూషకో గణరాజశ్చ శైలజానందదాయకః || 2 ||

గుహాగ్రజో మహాతేజాః కుబ్జో భక్తప్రియః ప్రభుః |
సిందూరాభో గణాధ్యక్షస్త్రినేత్రో ధనదాయకః || 3 ||

వామనః శూర్పకర్ణశ్చ ధూమ్రః శంకరనందనః |
సర్వార్తినాశకో విజ్ఞః కపిలో మోదకప్రియః || 4 ||

సంకష్టనాశనో దేవః సురాసురనమస్కృతః |
ఉమాసుతః కృపాలుశ్చ సర్వజ్ఞః ప్రియదర్శనః || 5 ||

హేరంబో రక్తనేత్రశ్చ స్థూలమూర్తిః ప్రతాపవాన్ |
సుఖదః కార్యకర్తా బుద్ధిదో వ్యాధినాశకః || 6 ||

ఇక్షుదండప్రియః శూరః క్షమాయుక్తోఽఘనాశకః |
ఏకదంతో మహోదారః సర్వదా గజకర్షకః || 7 ||

వినాయకో జగత్పూజ్యః ఫలదో దీనవత్సలః |
విద్యాప్రదో మహోత్సాహో దుఃఖదౌర్భాగ్యనాశకః || 8 ||

మిష్టప్రియో ఫాలచంద్రో నిత్యసౌభాగ్యవర్ధనః |
దానపూరార్ద్రగండశ్చ అంశకో విబుధప్రియః || 9 ||

రక్తాంబరధరః శ్రేష్ఠః సుభగో నాగభూషణః |
శత్రుధ్వంసీ చతుర్బాహుః సౌమ్యో దారిద్ర్యనాశకః || 10 ||

ఆదిపూజ్యో దయాశీలో రక్తముండో మహోదయః |
సర్వగః సౌఖ్యకృచ్ఛుద్ధః కృత్యపూజ్యో బుధప్రియః || 11 ||

సర్వదేవమయః శాంతో భుక్తిముక్తిప్రదాయకః |
విద్యావాన్దానశీలశ్చ వేదవిన్మంత్రవిత్సుధీః || 12 ||

అవిజ్ఞాతగతిర్జ్ఞానీ జ్ఞానిగమ్యో మునిస్తుతః |
యోగజ్ఞో యోగపూజ్యశ్చ ఫాలనేత్రః శివాత్మజః || 13 ||

సర్వమంత్రమయః శ్రీమాన్ అవశో వశకారకః |
విఘ్నధ్వంసీ సదా హృష్టో భక్తానాం ఫలదాయకః || 14 ||

ఇదం స్తోత్రం గణేశస్య పఠేచ్చ సాదరం నరః |
తస్య వాంఛితకామస్య సిద్ధిర్భవతి నిశ్చితమ్ || 15 ||

ఇతి శ్రీ వరదగణేశ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |