శ్రీ గణేశ సూక్తం (ఋగ్వేదీయ) – Sri Ganesha Suktam

తూ న॑ ఇన్ద్ర క్షు॒మన్త”o చి॒త్రం గ్రా॒భం సం గృ॑భాయ |
మ॒హా॒హ॒స్తీ క్షి॑ణేన || 1 ||

వి॒ద్మా హి త్వాతువికూ॒ర్మిన్తు॒విదేష్ణం తు॒వీమ॑ఘమ్ |
తు॒వి॒మా॒త్రమవోభిః || 2 ||

న॒ హి త్వాశూర దే॒వా మర్తాసో॒ దిత్సన్తమ్ |
భీ॒మం గాం వా॒రయన్తే || 3 ||

తో॒న్విన్ద్ర॒o స్తవా॒మేశాన॒o స్వ॑: స్వ॒రాజమ్” |
రాధ॑సా మర్ధిషన్నః || 4 ||

ప్ర స్తోష॒దుప॑ గాసిష॒చ్ఛ్రవ॒త్సామ॑ గీ॒యమానమ్ |
అ॒భిరాధ॑సాజుగురత్ || 5 ||

నోర॒ క్షి॑ణేనా॒భి స॒వ్యేన॒ ప్ర మృ॑శ |
న్ద్ర॒ మానో॒ సో॒ర్నిర్భాక్ || 6 ||

ప॑క్రమ॒స్వా భ॑ర ధృష॒తా ధృ॑ష్ణో॒ జనానామ్ |
అదాశూష్టరస్య॒ వేద॑: || 7 ||

న్ద్ర॒ ఉ॒ ను తే॒ స్తి॒ వాజో॒ విప్రేభి॒: ని॑త్వః |
అ॒స్మాభి॒: సుతం స॑నుహి || 8 ||

స॒ద్యో॒జువ॑స్తే॒ వాజాఅ॒స్మభ్యమ్ వి॒శ్వశ్చన్ద్రాః |
వశైశ్చ మ॒క్షూ జ॑రన్తే || 9 ||

గ॒ణానా”o త్వా గ॒ణప॑తిం హవామహే
క॒విం క॑వీ॒నాము॑ప॒మశ్ర॑వస్తమమ్ |
జ్యే॒ష్ఠ॒రాజ॒o బ్రహ్మ॑ణాం బ్రహ్మణస్పత॒
న॑: శృ॒ణ్వన్నూ॒తిభి॑స్సీద॒ సాద॑నమ్ || 10 ||

ని షు సీ గణపతే గ॒ణేషు॒ త్వామాహు॒ర్విప్ర॑తమం వీ॒నామ్ |
ఋ॒తే త్వత్క్రి॑యతే॒ కిం చ॒నారే మ॒హామ॒ర్కం మ॑ఘవఞ్చి॒త్రమ॑ర్చ || 11 ||

అ॒భి॒ఖ్యానోమఘవ॒న్నాధ॑మానా॒న్త్సఖేబో॒ధి వ॑సుపతే॒ సఖీనామ్ |
రణంకృధి రణకృత్సత్యశు॒ష్మాభ॑క్తే చి॒దా భ॑జా రా॒యే అ॒స్మాన్ || 12 ||