శ్రీ గణేశాష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Ganesha Ashtottara Shatanamavali

ఓం గజాననాయ నమః |
ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః |
ఓం విఘ్నరాజాయ నమః |
ఓం వినాయకాయ నమః |
ఓం ద్వైమాతురాయ నమః |
ఓం సుముఖాయ నమః |
ఓం ప్రముఖాయ నమః |
ఓం సన్ముఖాయ నమః |
ఓం కృతినే నమః | 9

ఓం జ్ఞానదీపాయ నమః |
ఓం సుఖనిధయే నమః |
ఓం సురాధ్యక్షాయ నమః |
ఓం సురారిభిదే నమః |
ఓం మహాగణపతయే నమః |
ఓం మాన్యాయ నమః |
ఓం మహన్మాన్యాయ నమః |
ఓం మృడాత్మజాయ నమః |
ఓం పురాణాయ నమః | 18

ఓం పురుషాయ నమః |
ఓం పూష్ణే నమః |
ఓం పుష్కరిణే నమః |
ఓం పుణ్యకృతే నమః |
ఓం అగ్రగణ్యాయ నమః |
ఓం అగ్రపూజ్యాయ నమః |
ఓం అగ్రగామినే నమః |
ఓం మంత్రకృతే నమః |
ఓం చామీకరప్రభాయ నమః | 27

ఓం సర్వస్మై నమః |
ఓం సర్వోపాస్యాయ నమః |
ఓం సర్వకర్త్రే నమః |
ఓం సర్వనేత్రే నమః |
ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయ నమః |
ఓం సర్వసిద్ధాయ నమః |
ఓం సర్వవంద్యాయ నమః |
ఓం మహాకాలాయ నమః |
ఓం మహాబలాయ నమః | 36

ఓం హేరంబాయ నమః |
ఓం లంబజఠరాయ నమః |
ఓం హ్రస్వగ్రీవాయ నమః |
ఓం మహోదరాయ నమః |
ఓం మదోత్కటాయ నమః |
ఓం మహావీరాయ నమః |
ఓం మంత్రిణే నమః |
ఓం మంగళదాయ నమః |
ఓం ప్రథమాచార్యాయ నమః | 45

ఓం ప్రాజ్ఞాయ నమః |
ఓం ప్రమోదాయ నమః |
ఓం మోదకప్రియాయ నమః |
ఓం ధృతిమతే నమః |
ఓం మతిమతే నమః |
ఓం కామినే నమః |
ఓం కపిత్థపనసప్రియాయ నమః |
ఓం బ్రహ్మచారిణే నమః |
ఓం బ్రహ్మరూపిణే నమః | 54

ఓం బ్రహ్మవిదే నమః |
ఓం బ్రహ్మవందితాయ నమః |
ఓం జిష్ణవే నమః |
ఓం విష్ణుప్రియాయ నమః |
ఓం భక్తజీవితాయ నమః |
ఓం జితమన్మథాయ నమః |
ఓం ఐశ్వర్యదాయ నమః |
ఓం గుహజ్యాయసే నమః |
ఓం సిద్ధసేవితాయ నమః | 63

ఓం విఘ్నకర్త్రే నమః |
ఓం విఘ్నహర్త్రే నమః |
ఓం విశ్వనేత్రే నమః |
ఓం విరాజే నమః |
ఓం స్వరాజే నమః |
ఓం శ్రీపతయే నమః |
ఓం వాక్పతయే నమః |
ఓం శ్రీమతే నమః |
ఓం శృంగారిణే నమః | 72

ఓం శ్రితవత్సలాయ నమః |
ఓం శివప్రియాయ నమః |
ఓం శీఘ్రకారిణే నమః |
ఓం శాశ్వతాయ నమః |
ఓం శివనందనాయ నమః |
ఓం బలోద్ధతాయ నమః |
ఓం భక్తనిధయే నమః |
ఓం భావగమ్యాయ నమః |
ఓం భవాత్మజాయ నమః | 81

ఓం మహతే నమః |
ఓం మంగళదాయినే నమః |
ఓం మహేశాయ నమః |
ఓం మహితాయ నమః |
ఓం సత్యధర్మిణే నమః |
ఓం సదాధారాయ నమః |
ఓం సత్యాయ నమః |
ఓం సత్యపరాక్రమాయ నమః |
ఓం శుభాంగాయ నమః | 90

ఓం శుభ్రదంతాయ నమః |
ఓం శుభదాయ నమః |
ఓం శుభవిగ్రహాయ నమః |
ఓం పంచపాతకనాశినే నమః |
ఓం పార్వతీప్రియనందనాయ నమః |
ఓం విశ్వేశాయ నమః |
ఓం విబుధారాధ్యపదాయ నమః |
ఓం వీరవరాగ్రగాయ నమః |
ఓం కుమారగురువంద్యాయ నమః | 99

ఓం కుంజరాసురభంజనాయ నమః |
ఓం వల్లభావల్లభాయ నమః |
ఓం వరాభయకరాంబుజాయ నమః |
ఓం సుధాకలశహస్తాయ నమః |
ఓం సుధాకరకళాధరాయ నమః |
ఓం పంచహస్తాయ నమః |
ఓం ప్రధానేశాయ నమః |
ఓం పురాతనాయ నమః |
ఓం వరసిద్ధివినాయకాయ నమః | 108

ఇతి శ్రీ గణేశాష్టోత్తరశతనామావళిః సంపూర్ణం |