శ్రీ గణపతి గకారాష్టోత్తరశతనామావళీ – Sri Ganapati Gakara Ashtottara Shatanamavali

ఓం గకారరూపాయ నమః |
ఓం గంబీజాయ నమః |
ఓం గణేశాయ నమః |
ఓం గణవందితాయ నమః |
ఓం గణనీయాయ నమః |
ఓం గణాయ నమః |
ఓం గణ్యాయ నమః |
ఓం గణనాతీతసద్గుణాయ నమః |
ఓం గగనాదికసృజే నమః | 9

ఓం గంగాసుతాయ నమః |
ఓం గంగాసుతార్చితాయ నమః |
ఓం గంగాధరప్రీతికరాయ నమః |
ఓం గవీశేడ్యాయ నమః |
ఓం గదాపహాయ నమః |
ఓం గదాధరనుతాయ నమః |
ఓం గద్యపద్యాత్మకకవిత్వదాయ నమః |
ఓం గజాస్యాయ నమః |
ఓం గజలక్ష్మీవతే నమః | 18

ఓం గజవాజిరథప్రదాయ నమః |
ఓం గంజానిరతశిక్షాకృతయే నమః |
ఓం గణితజ్ఞాయ నమః |
ఓం గణోత్తమాయ నమః |
ఓం గండదానాంచితాయ నమః |
ఓం గంత్రే నమః |
ఓం గండోపలసమాకృతయే నమః |
ఓం గగనవ్యాపకాయ నమః |
ఓం గమ్యాయ నమః | 27

ఓం గమనాదివివర్జితాయ నమః |
ఓం గండదోషహరాయ నమః |
ఓం గండభ్రమద్భ్రమరకుండలాయ నమః |
ఓం గతాగతజ్ఞాయ నమః |
ఓం గతిదాయ నమః |
ఓం గతమృత్యవే నమః |
ఓం గతోద్భవాయ నమః |
ఓం గంధప్రియాయ నమః |
ఓం గంధవాహాయ నమః | 36

ఓం గంధసింధురబృందగాయ నమః |
ఓం గంధాదిపూజితాయ నమః |
ఓం గవ్యభోక్త్రే నమః |
ఓం గర్గాదిసన్నుతాయ నమః |
ఓం గరిష్ఠాయ నమః |
ఓం గరభిదే నమః |
ఓం గర్వహరాయ నమః |
ఓం గరలిభూషణాయ నమః |
ఓం గవిష్ఠాయ నమః | 45

ఓం గర్జితారావాయ నమః |
ఓం గభీరహృదయాయ నమః |
ఓం గదినే నమః |
ఓం గలత్కుష్ఠహరాయ నమః |
ఓం గర్భప్రదాయ నమః |
ఓం గర్భార్భరక్షకాయ నమః |
ఓం గర్భాధారాయ నమః |
ఓం గర్భవాసిశిశుజ్ఞానప్రదాయ నమః |
ఓం గరుత్మత్తుల్యజవనాయ నమః | 54

ఓం గరుడధ్వజవందితాయ నమః |
ఓం గయేడితాయ నమః |
ఓం గయాశ్రాద్ధఫలదాయ నమః |
ఓం గయాకృతయే నమః |
ఓం గదాధరావతారిణే నమః |
ఓం గంధర్వనగరార్చితాయ నమః |
ఓం గంధర్వగానసంతుష్టాయ నమః |
ఓం గరుడాగ్రజవందితాయ నమః |
ఓం గణరాత్రసమారాధ్యాయ నమః | 63

ఓం గర్హణాస్తుతిసామ్యధియే నమః |
ఓం గర్తాభనాభయే నమః |
ఓం గవ్యూతిదీర్ఘతుండాయ నమః |
ఓం గభస్తిమతే నమః |
ఓం గర్హితాచారదూరాయ నమః |
ఓం గరుడోపలభూషితాయ నమః |
ఓం గజారివిక్రమాయ నమః |
ఓం గంధమూషవాజినే నమః |
ఓం గతశ్రమాయ నమః | 72

ఓం గవేషణీయాయ నమః |
ఓం గహనాయ నమః |
ఓం గహనస్థమునిస్తుతాయ నమః |
ఓం గవయచ్ఛిదే నమః |
ఓం గండకభిదే నమః |
ఓం గహ్వరాపథవారణాయ నమః |
ఓం గజదంతాయుధాయ నమః |
ఓం గర్జద్రిపుఘ్నాయ నమః |
ఓం గజకర్ణికాయ నమః | 81

ఓం గజచర్మామయచ్ఛేత్రే నమః |
ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః |
ఓం గణార్చితాయ నమః |
ఓం గణికానర్తనప్రీతాయ నమః |
ఓం గచ్ఛతే నమః |
ఓం గంధఫలీప్రియాయ నమః |
ఓం గంధకాదిరసాధీశాయ నమః |
ఓం గణకానందదాయకాయ నమః |
ఓం గరభాదిజనుర్హర్త్రే నమః | 90

ఓం గండకీగాహనోత్సుకాయ నమః |
ఓం గండూషీకృతవారాశయే నమః |
ఓం గరిమాలఘిమాదిదాయ నమః |
ఓం గవాక్షవత్సౌధవాసినే నమః |
ఓం గర్భితాయ నమః |
ఓం గర్భిణీనుతాయ నమః |
ఓం గంధమాదనశైలాభాయ నమః |
ఓం గండభేరుండవిక్రమాయ నమః |
ఓం గదితాయ నమః | 99

ఓం గద్గదారావసంస్తుతాయ నమః |
ఓం గహ్వరీపతయే నమః |
ఓం గజేశాయ నమః |
ఓం గరీయసే నమః |
ఓం గద్యేడ్యాయ నమః |
ఓం గతభిదే నమః |
ఓం గదితాగమాయ నమః |
ఓం గర్హణీయగుణాభావాయ నమః |
ఓం గంగాదికశుచిప్రదాయ నమః | 108


ఓం గణనాతీతవిద్యాశ్రీబలాయుష్యాదిదాయకాయ నమః |

ఇతి శ్రీ గణపతి గకారాష్టోత్తరశతనామావళీ సంపూర్ణం |