గకారాది శ్రీ గణపతి సహస్రనామ స్తోత్రం – Gakara Sri Ganapathi Sahasranama Stotram

అస్య శ్రీగణపతిగకారాదిసహస్రనామమాలామంత్రస్య దుర్వాసా ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః శ్రీగణపతిర్దేవతా గం బీజం స్వాహా శక్తిః గ్లౌం కీలకం మమ సకలాభీష్టసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

న్యాసః |
ఓం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
శ్రీం తర్జనీభ్యాం నమః |
హ్రీం మధ్యమాభ్యాం నమః |
క్రీం అనామికాభ్యాం నమః |
గ్లౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
గం కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

ఓం హృదయాయ నమః |
శ్రీం శిరసే స్వాహా |
హ్రీం శిఖాయై వషట్ |
క్రీం కవచాయ హుమ్ |
గ్లౌం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
గం అస్త్రాయ ఫట్ |
భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః |

ధ్యానమ్
ఓంకార సన్నిభమిభాననమిందుభాలమ్
ముక్తాగ్రబిందుమమలద్యుతిమేకదంతమ్ |
లంబోదరం కలచతుర్భుజమాదిదేవం
ధ్యాయేన్మహాగణపతిం మతిసిద్ధికాంతమ్ ||

ధ్యాయేన్నిత్యం గణేశం పరమగుణయుతం చిత్తసంస్థం త్రిణేత్రమ్
ఏకం దేవం త్వనేకం పరమసుఖయుతం దేవదేవం ప్రసన్నమ్ |
శుండాదండాఢ్యగండోద్గలితమదజలోల్లోల మత్తాలిమాలమ్
శ్రీమంతం విఘ్నరాజం సకలసుఖకరం శ్రీగణేశం నమామి ||

స్తోత్రమ్
ఓం గణేశ్వరో గణాధ్యక్షో గణారాధ్యో గణప్రియః |
గణనాథో గణస్వామీ గణేశో గణనాయకః || 1 ||

గణమూర్తిర్గణపతిర్గణత్రాతా గణంజయః |
గణపోఽథ గణక్రీడో గణదేవో గణాధిపః || 2 ||

గణజ్యేష్ఠో గణశ్రేష్ఠో గణప్రేష్ఠో గణాధిరాట్ |
గణరాడ్ గణగోప్తాథ గణాంగో గణదైవతమ్ || 3 ||

గణబంధుర్ గణసుహృద్ గణాధీశో గణప్రథః |
గణప్రియసఖః శశ్వద్ గణప్రియసుహృత్తథా || 4 ||

గణప్రియరతో నిత్యం గణప్రీతివివర్ధనః |
గణమండలమధ్యస్థో గణకేలిపరాయణః || 5 ||

గణాగ్రణీర్ గణేశానో గణగీతో గణోచ్ఛ్రయః |
గణ్యో గణహితో గర్జద్ గణసేనో గణోద్ధతః || 6 ||

గణభీతిప్రమథనో గణభీత్యపహారకః |
గణనార్హో గణప్రౌఢో గణభర్తా గణప్రభుః || 7 ||

గణసేనో గణచరో గణప్రజ్ఞో గణైకరాట్ |
గణాగ్ర్యో గణనామా గణపాలనతత్పరః || 8 ||

గణజిద్ గణగర్భస్థో గణప్రవణమానసః |
గణగర్వపరీహర్తా గణో గణనమస్కృతః || 9 ||

గణార్చితాంఘ్రియుగళో గణరక్షణకృత్సదా |
గణధ్యాతో గణగురుర్గణప్రణయతత్పరః || 10 ||

గణాగణపరిత్రాతా గణాధిహరణోద్ధురః |
గణసేతుర్గణనుతో గణకేతుర్గణాగ్రగః || 11 ||

గణహేతుర్గణగ్రాహీ గణానుగ్రహకారకః |
గణాగణానుగ్రహభూర్గణాగణవరప్రదః || 12 ||

గణస్తుతో గణప్రాణో గణసర్వస్వదాయకః |
గణవల్లభమూర్తిశ్చ గణభూతిర్గణేష్టదః || 13 ||

గణసౌఖ్యప్రదాతా గణదుఃఖప్రణాశనః |
గణప్రథితనామా గణాభీష్టకరః సదా || 14 ||

గణమాన్యో గణఖ్యాతో గణవీతో గణోత్కటః |
గణపాలో గణవరో గణగౌరవదాయకః || 15 ||

గణగర్జితసంతుష్టో గణస్వచ్ఛందగః సదా |
గణరాజో గణశ్రీదో గణాభయకరః క్షణాత్ || 16 ||

గణమూర్ధాభిషిక్తశ్చ గణసైన్యపురస్సరః |
గుణాతీతో గుణమయో గుణత్రయవిభాగకృత్ || 17 ||

గుణీ గుణాకృతిధరో గుణశాలీ గుణప్రియః |
గుణపూర్ణో గుణాంభోధిర్ గుణభాగ్ గుణదూరగః || 18 ||

గుణాగుణవపుర్ గౌణశరీరో గుణమండితః |
గుణస్త్రష్టా గుణేశానో గుణేశోఽథ గుణేశ్వరః || 19 ||

గుణసృష్టజగత్సంఘో గుణసంఘో గుణైకరాట్ | [గుణముఖ్యో]
గుణప్రవృష్టో గుణభూర్ గుణీకృతచరాచరః || 20 ||

గుణప్రవణసంతుష్టో గుణహీనపరాఙ్ముఖః |
గుణైకభూర్ గుణశ్రేష్ఠో గుణజ్యేష్ఠో గుణప్రభుః || 21 ||

గుణజ్ఞో గుణసంపూజ్యో గుణైకసదనం సదా |
గుణప్రణయవాన్ గౌణప్రకృతిర్ గుణభాజనమ్ || 22 ||

గుణిప్రణతపాదాబ్జో గుణిగీతో గుణోజ్జ్వలః |
గుణవాన్ గుణసంపన్నో గుణానందితమానసః || 23 ||

గుణసంచారచతురో గుణసంచయసుందరః |
గుణగౌరో గుణాధారో గుణసంవృతచేతనః || 24 ||

గుణకృద్ గుణభృన్నిత్యం గుణాగ్ర్యో గుణపారదృక్ | [గుణ్యో]
గుణప్రచారీ గుణయుగ్ గుణాగుణవివేకకృత్ || 25 ||

గుణాకరో గుణకరో గుణప్రవణవర్ధనః |
గుణగూఢచరో గౌణసర్వసంసారచేష్టితః || 26 ||

గుణదక్షిణసౌహార్దో గుణలక్షణతత్త్వవిత్ |
గుణహారీ గుణకలో గుణసంఘసఖస్సదా || 27 ||

గుణసంస్కృతసంసారో గుణతత్త్వవివేచకః |
గుణగర్వధరో గౌణసుఖదుఃఖోదయో గుణః || 28 ||

గుణాధీశో గుణలయో గుణవీక్షణలాలసః |
గుణగౌరవదాతా గుణదాతా గుణప్రదః || 29 ||

గుణకృద్గుణసంబంధో గుణభృద్గుణబంధనః |
గుణహృద్యో గుణస్థాయీ గుణదాయీ గుణోత్కటః || 30 ||

గుణచక్రధరో గౌణావతారో గుణబాంధవః |
గుణబంధుర్ గుణప్రజ్ఞో గుణప్రాజ్ఞో గుణాలయః || 31 ||

గుణధాతా గుణప్రాణో గుణగోపో గుణాశ్రయః |
గుణయాయీ గుణాధాయీ గుణపో గుణపాలకః || 32 ||

గుణాహృతతనుర్గౌణో గీర్వాణో గుణగౌరవః |
గుణవత్పూజితపదో గుణవత్ ప్రీతిదాయకః || 33 ||

గుణవద్ గీతకీర్తిశ్చ గుణవద్ బద్ధసౌహృదః |
గుణవద్వరదో నిత్యం గుణవత్ప్రతిపాలకః || 34 ||

గుణవద్గుణసంతుష్టో గుణవద్రచితస్తవః |
గుణవద్రక్షణపరో గుణవత్ ప్రణతప్రియః || 35 ||

గుణవచ్చక్రసంచారో గుణవత్ కీర్తివర్ధనః |
గుణవద్ గుణచిత్తస్థో గుణవద్ గుణరక్షకః || 36 ||

గుణవత్పోషణకరో గుణవచ్ఛత్రుసూదనః |
గుణవత్ సిద్ధిదాతా గుణవద్ గౌరవప్రదః || 37 ||

గుణవత్ప్రణవస్వాంతో గుణవద్గుణభూషణః |
గుణవత్కులవిద్వేషివినాశకరణక్షమః || 38 ||

గుణిస్తుతగుణో గర్జప్రలయాంబుదనిస్స్వనః |
గజో గజపతిర్గర్జద్గజయుద్ధవిశారదః || 39 ||

గజాస్యో గజకర్ణోఽథ గజరాజో గజాననః |
గజరూపధరో గర్జద్గజయూథోద్ధరధ్వనిః || 40 ||

గజాధీశో గజాధారో గజాసురజయోద్ధురః |
గజదంతో గజవరో గజకుంభో గజధ్వనిః || 41 ||

గజమాయో గజమయో గజశ్రీర్గజగర్జితః |
గజమయాహరో నిత్యం గజపుష్టిప్రదాయకః || 42 ||

గజోత్పత్తిర్గజత్రాతా గజహేతుర్గజాధిపః |
గజముఖ్యో గజకులప్రవరో గజదైత్యహా || 43 ||

గజకేతుర్గజాధ్యక్షో గజసేతుర్గజాకృతిః |
గజవంద్యో గజప్రాణో గజసేవ్యో గజప్రభుః || 44 ||

గజమత్తో గజేశానో గజేశో గజపుంగవః |
గజదంతధరో గుంజన్మధుపో గజవేషభృత్ || 45 ||

గజచ్ఛద్మ గజాగ్రస్థో గజయాయీ గజాజయః |
గజరాడ్గజయూథస్థో గజగంజకభంజకః || 46 ||

గర్జితోజ్ఝితదైత్యాసుర్గర్జితత్రాతవిష్టపః |
గానజ్ఞో గానకుశలో గానతత్త్వవివేచకః || 47 ||

గానశ్లాఘీ గానరసో గానజ్ఞానపరాయణః |
గానాగమజ్ఞో గానాంగో గానప్రవణచేతనః || 48 ||

గానకృద్గానచతురో గానవిద్యావిశారదః |
గానధ్యేయో గానగమ్యో గానధ్యానపరాయణః || 49 ||

గానభూర్గానశీలశ్చ గానశాలీ గతశ్రమః |
గానవిజ్ఞానసంపన్నో గానశ్రవణలాలసః || 50 ||

గానాయత్తో గానమయో గానప్రణయవాన్ సదా |
గానధ్యాతా గానబుద్ధిర్గానోత్సుకమనాః పునః || 51 ||

గానోత్సుకో గానభూమిర్గానసీమా గుణోజ్జ్వలః |
గానాంగజ్ఞానవాన్ గానమానవాన్ గానపేశలః || 52 ||

గానవత్ప్రణయో గానసముద్రో గానభూషణః |
గానసింధుర్గానపరో గానప్రాణో గానాశ్రయః || 53 ||

గానైకభూర్గానహృష్టో గానచక్షుర్గానైకదృక్ |
గానమత్తో గానరుచిర్గానవిద్గానవిత్ప్రియః || 54 ||

గానాంతరాత్మా గానాఢ్యో గానాభ్రాజత్సుభాస్వరః |
గానమాయో గానధరో గానవిద్యావిశోధకః || 55 ||

గానాహితఘ్నో గానేంద్రో గానలీనో గతిప్రియః |
గానాధీశో గానలయో గానాధారో గతీశ్వరః || 56 ||

గానవన్మానదో గానభూతిర్గానైకభూతిమాన్ |
గానతానరతో గానతానధ్యానవిమోహితః || 57 ||

గురుర్గురూదరశ్రోణిర్గురుతత్త్వార్థదర్శనః |
గురుస్తుతో గురుగుణో గురుమాయో గురుప్రియః || 58 ||

గురుకీర్తిర్గురుభుజో గురువక్షా గురుప్రభః |
గురులక్షణసంపన్నో గురుద్రోహపరాఙ్ముఖః || 59 ||

గురువిద్యో గురుత్రాణో గురుబాహుర్బలోచ్ఛ్రయః |
గురుదైత్యప్రాణహరో గురుదైత్యాపహారకః || 60 ||

గురుగర్వహరో గుహ్యప్రవరో గురుదర్పహా |
గురుగౌరవదాయీ గురుభీత్యపహారకః || 61 ||

గురుశుండో గురుస్కంధో గురుజంఘో గురుప్రథః |
గురుఫాలో గురుగలో గురుశ్రీర్గురుగర్వనుత్ || 62 ||

గురూరుర్గురుపీనాంసో గురుప్రణయలాలసః |
గురుముఖ్యో గురుకులస్థాయీ గురుగుణస్సదా || 63 ||

గురుసంశయభేత్తా గురుమాన్యప్రదాయకః |
గురుధర్మసదారాధ్యో గురుధర్మనికేతనః || 64 || [ధార్మిక]

గురుదైత్యకులచ్ఛేత్తా గురుసైన్యో గురుద్యుతిః |
గురుధర్మాగ్రగణ్యోఽథ గురుధర్మధురంధరః |
గరిష్ఠో గురుసంతాపశమనో గురుపూజితః || 65 ||

గురుధర్మధరో గౌరధర్మాధారో గదాపహః |
గురుశాస్త్రవిచారజ్ఞో గురుశాస్త్రకృతోద్యమః || 66 ||

గురుశాస్త్రార్థనిలయో గురుశాస్త్రాలయస్సదా |
గురుమంత్రో గురుశ్రేష్ఠో గురుమంత్రఫలప్రదః || 67 ||

[*గురుపాతకసందోహప్రాయశ్చిత్తాయితార్చనః*]
గురుస్త్రీగమనోద్దామప్రాయశ్చిత్తనివారకః |
గురుసంసారసుఖదో గురుసంసారదుఃఖభిత్ || 68 ||

గురుశ్లాఘాపరో గౌరభానుఖండావతంసభృత్ |
గురుప్రసన్నమూర్తిశ్చ గురుశాపవిమోచకః || 69 ||

గురుకాంతిర్గురుమహాన్ గురుశాసనపాలకః |
గురుతంత్రో గురుప్రజ్ఞో గురుభో గురుదైవతమ్ || 70 ||

గురువిక్రమసంచారో గురుదృగ్గురువిక్రమః |
గురుక్రమో గురుప్రేష్ఠో గురుపాషండఖండకః || 71 ||

గురుగర్జితసంపూర్ణబ్రహ్మాండో గురుగర్జితః |
గురుపుత్రప్రియసఖో గురుపుత్రభయాపహః || 72 ||

గురుపుత్రపరిత్రాతా గురుపుత్రవరప్రదః |
గురుపుత్రార్తిశమనో గురుపుత్రాధినాశనః || 73 ||

గురుపుత్రప్రాణదాతా గురుభక్తిపరాయణః |
గురువిజ్ఞానవిభవో గౌరభానువరప్రదః || 74 ||

గౌరభానుస్తుతో గౌరభానుత్రాసాపహారకః |
గౌరభానుప్రియో గౌరభానుర్గౌరవవర్ధనః || 75 ||

గౌరభానుపరిత్రాతా గౌరభానుసఖస్సదా |
గౌరభానుప్రభుర్గౌరభానుభీతిప్రణాశనః || 76 ||

గౌరీతేజస్సముత్పన్నో గౌరీహృదయనందనః |
గౌరీస్తనంధయో గౌరీమనోవాంఛితసిద్ధికృత్ || 77 ||

గౌరో గౌరగుణో గౌరప్రకాశో గౌరభైరవః |
గౌరీశనందనో గౌరీప్రియపుత్రో గదాధరః || 78 ||

గౌరీవరప్రదో గౌరీప్రణయో గౌరసచ్ఛవిః |
గౌరీగణేశ్వరో గౌరీప్రవణో గౌరభావనః || 79 ||

గౌరాత్మా గౌరకీర్తిశ్చ గౌరభావో గరిష్ఠదృక్ |
గౌతమో గౌతమీనాథో గౌతమీప్రాణవల్లభః || 80 ||

గౌతమాభీష్టవరదో గౌతమాభయదాయకః |
గౌతమప్రణయప్రహ్వో గౌతమాశ్రమదుఃఖహా || 81 ||

గౌతమీతీరసంచారీ గౌతమీతీర్థనాయకః |
గౌతమాపత్పరిహారో గౌతమాధివినాశనః || 82 ||

గోపతిర్గోధనో గోపో గోపాలప్రియదర్శనః |
గోపాలో గోగణాధీశో గోకశ్మలనివర్తకః || 83 ||

గోసహస్రో గోపవరో గోపగోపీసుఖావహః |
గోవర్ధనో గోపగోపో గోమాన్గోకులవర్ధనః || 84 ||

గోచరో గోచరాధ్యక్షో గోచరప్రీతివృద్ధికృత్ |
గోమీ గోకష్టసంత్రాతా గోసంతాపనివర్తకః || 85 ||

గోష్ఠో గోష్ఠాశ్రయో గోష్ఠపతిర్గోధనవర్ధనః |
గోష్ఠప్రియో గోష్ఠమయో గోష్ఠామయనివర్తకః || 86 ||

గోలోకో గోలకో గోభృద్గోభర్తా గోసుఖావహః |
గోధుగ్గోధుగ్గణప్రేష్ఠో గోదోగ్ధా గోపయప్రియః || 87 ||

గోత్రో గోత్రపతిర్గోత్రప్రభుర్గోత్రభయాపహః |
గోత్రవృద్ధికరో గోత్రప్రియో గోత్రార్తినాశనః || 88 ||

గోత్రోద్ధారపరో గోత్రప్రవరో గోత్రదైవతమ్ |
గోత్రవిఖ్యాతనామా గోత్రీ గోత్రప్రపాలకః || 89 ||

గోత్రసేతుర్గోత్రకేతుర్గోత్రహేతుర్గతక్లమః |
గోత్రత్రాణకరో గోత్రపతిర్గోత్రేశపూజితః || 90 ||

గోత్రవిద్గోత్రభిత్త్రాతా గోత్రభిద్వరదాయకః |
గోత్రభిత్పూజితపదో గోత్రభిచ్ఛత్రుసూదనః || 91 ||

గోత్రభిత్ప్రీతిదో నిత్యం గోత్రభిద్గోత్రపాలకః |
గోత్రభిద్గీతచరితో గోత్రభిద్రాజ్యరక్షకః || 92 ||

గోత్రభిద్వరదాయీ గోత్రభిత్ప్రణయాస్పదమ్ |
గోత్రభిద్భయసంభేత్తా గోత్రభిన్మానదాయకః || 93 ||

గోత్రభిద్గోపనపరో గోత్రభిత్సైన్యనాయకః |
గోత్రాధిపప్రియో గోత్రపుత్రీపుత్రో గిరిప్రియః || 94 ||

గ్రంథజ్ఞో గ్రంథకృద్గ్రంథగ్రంథభిద్గ్రంథవిఘ్నహా |
గ్రంథాదిర్గ్రంథసంచారో గ్రంథశ్రవణలోలుపః || 95 ||

గ్రంథాధీనక్రియో గ్రంథప్రియో గ్రంథార్థతత్త్వవిత్ |
గ్రంథసంశయసంఛేత్తా గ్రంథవక్తా గ్రహాగ్రణీః || 96 ||

గ్రంథగీతగుణో గ్రంథగీతో గ్రంథాదిపూజితః |
గ్రంథారంభస్తుతో గ్రంథగ్రాహీ గ్రంథార్థపారదృక్ || 97 ||

గ్రంథదృగ్గ్రంథవిజ్ఞానో గ్రంథసందర్భశోధకః |
గ్రంథకృత్పూజితో గ్రంథకరో గ్రంథపరాయణః || 98 ||

గ్రంథపారాయణపరో గ్రంథసందేహభంజకః |
గ్రంథకృద్వరదాతా గ్రంథకృద్గ్రంథవందితః || 99 ||

గ్రంథానురక్తో గ్రంథజ్ఞో గ్రంథానుగ్రహదాయకః |
గ్రంథాంతరాత్మా గ్రంథార్థపండితో గ్రంథసౌహృదః || 100 ||

గ్రంథపారంగమో గ్రంథగుణవిద్గ్రంథవిగ్రహః |
గ్రంథసేతుర్గ్రంథహేతుర్గ్రంథకేతుర్గ్రహాగ్రగః || 101 ||

గ్రంథపూజ్యో గ్రంథగేయో గ్రంథగ్రథనలాలసః |
గ్రంథభూమిర్గ్రహశ్రేష్ఠో గ్రహకేతుర్గ్రహాశ్రయః || 102 ||

గ్రంథకారో గ్రంథకారమాన్యో గ్రంథప్రసారకః |
గ్రంథశ్రమజ్ఞో గ్రంథాంగో గ్రంథభ్రమనివారకః || 103 ||

గ్రంథప్రవణసర్వాంగో గ్రంథప్రణయతత్పరః |
గీతో గీతగుణో గీతకీర్తిర్గీతవిశారదః || 104 ||

గీతస్ఫీతయశా గీతప్రణయీ గీతచంచురః |
గీతప్రసన్నో గీతాత్మా గీతలోలో గతస్పృహః || 105 ||

గీతాశ్రయో గీతమయో గీతాతత్త్వార్థకోవిదః |
గీతాసంశయసంఛేత్తా గీతాసంగీతశాశనః || 106 ||

గీతార్థజ్ఞో గీతతత్త్వో గీతాతత్త్వం గీతాశ్రయః |
గీతాసారో గీతాకృతిర్గీతావిఘ్ననాశనః || 107 ||

గీతాసక్తో గీతలీనో గీతావిగతసఞ్జ్వరః |
గీతైకధృగ్గీతభూతిర్గీతప్రీతిర్గతాలసః || 108 ||

గీతవాద్యపటుర్గీతప్రభుర్గీతార్థతత్త్వవిత్ |
గీతాగీతవివేకజ్ఞో గీతాప్రవణచేతనః || 109 ||

గతభీర్గతవిద్వేషో గతసంసారబంధనః |
గతమాయో గతత్రాసో గతదుఃఖో గతజ్వరః || 110 ||

గతాసుహృద్గతాజ్ఞానో గతదుష్టాశయో గతః |
గతార్తిర్గతసంకల్పో గతదుష్టవిచేష్టితః || 111 ||

గతాహంకారసంచారో గతదర్పో గతాహితః |
గతవిఘ్నో గతభయో గతాగతనివారకః || 112 ||

గతవ్యథో గతాపాయో గతదోషో గతేః పరః |
గతసర్వవికారోఽథ గతగర్జితకుంజరః || 113 ||

గతకంపితభూపృష్ఠో గతరుగ్గతకల్మషః |
గతదైన్యో గతస్తైన్యో గతమానో గతశ్రమః || 114 ||

గతక్రోధో గతగ్లానిర్గతమ్లానో గతభ్రమః |
గతాభావో గతభవో గతతత్త్వార్థసంశయః || 115 ||

గయాసురశిరశ్ఛేత్తా గయాసురవరప్రదః |
గయావాసో గయానాథో గయావాసినమస్కృతః || 116 ||

గయాతీర్థఫలాధ్యక్షో గయాయాత్రాఫలప్రదః |
గయామయో గయాక్షేత్రం గయాక్షేత్రనివాసకృత్ || 117 ||

గయావాసిస్తుతో గాయన్మధువ్రతలసత్కటః |
గాయకో గాయకవరో గాయకేష్టఫలప్రదః || 118 ||

గాయకప్రణయీ గాతా గాయకాభయదాయకః |
గాయకప్రవణస్వాంతో గాయకప్రథమస్సదా || 119 ||

గాయకోద్గీతసంప్రీతో గాయకోత్కటవిఘ్నహా |
గానగేయో గాయకేశో గాయకాంతరసంచరః || 120 ||

గాయకప్రియదః శశ్వద్గాయకాధీనవిగ్రహః |
గేయో గేయగుణో గేయచరితో గేయతత్త్వవిత్ || 121 ||

గాయకత్రాసహా గ్రంథో గ్రంథతత్త్వవివేచకః |
గాఢానురాగో గాఢాంగో గాఢగంగాజలోద్వహః || 122 ||

గాఢావగాఢజలధిర్గాఢప్రజ్ఞో గతామయః |
గాఢప్రత్యర్థిసైన్యోఽథ గాఢానుగ్రహతత్పరః || 123 ||

గాఢాశ్లేషరసాభిజ్ఞో గాఢనివృతిసాధకః |
గంగాధరేష్టవరదో గంగాధరభయాపహః || 124 ||

గంగాధరగురుర్గంగాధరధ్యానపరస్సదా |
గంగాధరస్తుతో గంగాధరారాధ్యో గతస్మయః || 125 ||

గంగాధరప్రియో గంగాధరో గంగాంబుసుందరః |
గంగాజలరసాస్వాదచతురో గాంగనీరపః || 126 ||

గంగాజలప్రణయవాన్గంగాతీరవిహారకృత్ |
గంగాప్రియో గాంగజలావగాహనపరస్సదా || 127 ||

గంధమాదనసంవాసో గంధమాదనకేలికృత్ |
గంధానులిప్తసర్వాంగో గంధలుబ్ధమధువ్రతః || 128 ||

గంధో గంధర్వరాజశ్చ గంధర్వప్రియకృత్సదా |
గంధర్వవిద్యాతత్త్వజ్ఞో గంధర్వప్రీతివర్ధనః || 129 ||

గకారబీజనిలయో గకారో గర్విగర్వనుత్ |
గంధర్వగణసంసేవ్యో గంధర్వవరదాయకః || 130 ||

గంధర్వో గంధమాతంగో గంధర్వకులదైవతమ్ |
గంధర్వగర్వసంఛేత్తా గంధర్వవరదర్పహా || 131 ||

గంధర్వప్రవణస్వాంతో గంధర్వగణసంస్తుతః |
గంధర్వార్చితపాదాబ్జో గంధర్వభయహారకః || 132 ||

గంధర్వాభయదః శశ్వద్గంధర్వప్రతిపాలకః |
గంధర్వగీతచరితో గంధర్వప్రణయోత్సుకః || 133 ||

గంధర్వగానశ్రవణప్రణయీ గర్వభంజనః |
గంధర్వత్రాణసన్నద్ధో గంధర్వసమరక్షమః || 134 ||

గంధర్వస్త్రీభిరారాధ్యో గానం గానపటుస్సదా |
గచ్ఛో గచ్ఛపతిర్గచ్ఛనాయకో గచ్ఛగర్వహా || 135 ||

గచ్ఛరాజశ్చ గచ్ఛేశో గచ్ఛరాజనమస్కృతః |
గచ్ఛప్రియో గచ్ఛగురుర్గచ్ఛత్రాణకృతోద్యమః || 136 ||

గచ్ఛప్రభుర్గచ్ఛచరో గచ్ఛప్రియకృతోద్యమః |
గచ్ఛగీతగుణో గచ్ఛమర్యాదాప్రతిపాలకః || 137 ||

గచ్ఛధాతా గచ్ఛభర్తా గచ్ఛవంద్యో గురోర్గురుః |
గృత్సో గృత్సమదో గృత్సమదాభీష్టవరప్రదః || 138 ||

గీర్వాణగీతచరితో గీర్వాణగణసేవితః |
గీర్వాణవరదాతా గీర్వాణభయనాశకృత్ || 139 ||

గీర్వాణగణసంవీతో గీర్వాణారాతిసూదనః |
గీర్వాణధామ గీర్వాణగోప్తా గీర్వాణగర్వహృత్ || 140 ||

గీర్వాణార్తిహరో నిత్యం గీర్వాణవరదాయకః |
గీర్వాణశరణం గీతనామా గీర్వాణసుందరః || 141 ||

గీర్వాణప్రాణదో గంతా గీర్వాణానీకరక్షకః |
గుహేహాపూరకో గంధమత్తో గీర్వాణపుష్టిదః || 142 ||

గీర్వాణప్రయుతత్రాతా గీతగోత్రో గతాహితః |
గీర్వాణసేవితపదో గీర్వాణప్రథితో గలన్ || 143 ||

గీర్వాణగోత్రప్రవరో గీర్వాణఫలదాయకః |
గీర్వాణప్రియకర్తా గీర్వాణాగమసారవిత్ || 144 ||

గీర్వాణగణసంపత్తిర్గీర్వాణవ్యసనాపహః |
గీర్వాణప్రణయో గీతగ్రహణోత్సుకమానసః || 145 ||

గీర్వాణశ్రమసంహర్తా గీర్వాణగణపాలకః |
గ్రహో గ్రహపతిర్గ్రాహో గ్రహపీడాప్రణాశనః || 146 ||

గ్రహస్తుతో గ్రహాధ్యక్షో గ్రహేశో గ్రహదైవతమ్ |
గ్రహకృద్గ్రహభర్తా గ్రహేశానో గ్రహేశ్వరః || 147 ||

గ్రహారాధ్యో గ్రహత్రాతా గ్రహగోప్తా గ్రహోత్కటః |
గ్రహగీతగుణో గ్రంథప్రణీతా గ్రహవందితః || 148 ||

గర్వీ గర్వీశ్వరో గర్వో గర్విష్ఠో గర్విగర్వహా |
గవాం‍ప్రియో గవాం‍నాథో గవేశానో గవాం‍పతిః || 149 ||

గవ్యప్రియో గవాంగోప్తా గవీసంపత్తిసాధకః |
గవీరక్షణసన్నద్ధో గవీభయహరః క్షణాత్ || 150 ||

గవీగర్వహరో గోదో గోప్రదో గోజయప్రదః |
గజాయుతబలో గండగుంజన్మత్తమధువ్రతః || 151 ||

గండస్థలగలద్దానమిళన్మత్తాళిమండితః |
గుడో గుడప్రియో గుండగళద్దానో గుడాశనః || 152 ||

గుడాకేశో గుడాకేశసహాయో గుడలడ్డుభుక్ |
గుడభుగ్గుడభుగ్గుణ్యో గుడాకేశవరప్రదః || 153 ||

గుడాకేశార్చితపదో గుడాకేశసఖస్సదా |
గదాధరార్చితపదో గదాధరవరప్రదః || 154 ||

గదాయుధో గదాపాణిర్గదాయుద్ధవిశారదః |
గదహా గదదర్పఘ్నో గదగర్వప్రణాశనః || 155 ||

గదగ్రస్తపరిత్రాతా గదాడంబరఖండకః |
గుహో గుహాగ్రజో గుప్తో గుహాశాయీ గుహాశయః || 156 ||

గుహాప్రీతికరో గూఢో గూఢగుల్ఫో గుణైకదృక్ |
గీర్గీఃపతిర్గిరీశానో గీర్దేవీగీతసద్గుణః || 157 ||

గీర్దేవో గీఃప్రియో గీర్భూర్గీరాత్మా గీఃప్రియంకరః |
గీర్భూమిర్గీరసజ్ఞోఽథ గీఃప్రసన్నో గిరీశ్వరః || 158 ||

గిరీశజో గిరౌశాయీ గిరిరాజసుఖావహః |
గిరిరాజార్చితపదో గిరిరాజనమస్కృతః || 159 ||

గిరిరాజగుహావిష్టో గిరిరాజాభయప్రదః |
గిరిరాజేష్టవరదో గిరిరాజప్రపాలకః || 160 ||

గిరిరాజసుతాసూనుర్గిరిరాజజయప్రదః |
గిరివ్రజవనస్థాయీ గిరివ్రజచరస్సదా || 161 ||

గర్గో గర్గప్రియో గర్గదేవో గర్గనమస్కృతః |
గర్గభీతిహరో గర్గవరదో గర్గసంస్తుతః || 162 ||

గర్గగీతప్రసన్నాత్మా గర్గానందకరస్సదా |
గర్గప్రియో గర్గమానప్రదో గర్గారిభంజకః || 163 ||

గర్గవర్గపరిత్రాతా గర్గసిద్ధిప్రదాయకః |
గర్గగ్లానిహరో గర్గశ్రమహృద్గర్గసంగతః || 164 ||

గర్గాచార్యో గర్గమునిర్గర్గసన్మానభాజనః |
గంభీరో గణితప్రజ్ఞో గణితాగమసారవిత్ || 165 ||

గణకో గణకశ్లాఘ్యో గణకప్రణయోత్సుకః |
గణకప్రవణస్వాంతో గణితో గణితాగమః || 166 ||

గద్యం గద్యమయో గద్యపద్యవిద్యావిశారదః |
గలలజ్ఞమహానాగో గలదర్చిర్గలన్మదః || 167 ||

గలత్కుష్ఠవ్యథాహంతా గలతుష్టిసుఖప్రదః |
గంభీరనాభిర్గంభీరస్వరో గంభీరలోచనః || 168 ||

గంభీరగుణసంపన్నో గంభీరగతిశోభనః |
గర్భప్రదో గర్భరూపో గర్భాపద్వినివారకః || 169 ||

గర్భాగమనసంభాషో గర్భదో గర్భశోకనుత్ |
గర్భత్రాతా గర్భగోప్తా గర్భపుష్టికరస్సదా || 170 ||

గర్భాశ్రయో గర్భమయో గర్భాభయనివారకః |
గర్భాధారో గర్భధరో గర్భసంతోషసాధకః || 171 ||

గర్భగౌరవసంధానసాధనం గర్భగర్వహృత్ |
గరీయాన్ గర్వనుద్గర్వమర్దీ గరదమర్దకః || 172 ||

గరసంతాపశమనో గురురాజ్యసుఖప్రదః |

ఫలశ్రుతిః
నామ్నాం సహస్రముదితం మహద్గణపతేరిదమ్ || 173 ||

గకారాది జగద్వంద్యం గోపనీయం ప్రయత్నతః |
ఇదం ప్రయతః ప్రాతస్త్రిసంధ్యం వా పఠేన్నరః || 174 ||

వాంఛితం సమవాప్నోతి నాత్ర కార్యా విచారణా |
పుత్రార్థీ లభతే పుత్రాన్ ధనార్థీ లభతే ధనమ్ || 175 ||

విద్యార్థీ లభతే విద్యాం సత్యం సత్యం సంశయః |
భూర్జత్వచి సమాలిఖ్య కుంకుమేన సమాహితః || 176 ||

చతుర్థాం భౌమవారో చంద్రసూర్యోపరాగకే |
పూజయిత్వా గణధీశం యథోక్తవిధినా పురా || 177 ||

పూజయేద్యో యథాశక్త్యా జుహుయాచ్చ శమీదలైః |
గురుం సంపూజ్య వస్త్రాద్యైః కృత్వా చాపి ప్రదక్షిణమ్ || 178 ||

ధారయేద్యః ప్రయత్నేన సాక్షాద్గణనాయకః |
సురాశ్చాసురవర్యాశ్చ పిశాచాః కిన్నరోరగః || 179 ||

ప్రణమంతి సదా తం వై దుష్ట్వాం విస్మితమానసాః |
రాజా సపది వశ్యః స్యాత్ కామిన్యస్తద్వశో స్థిరాః || 180 ||

తస్య వంశో స్థిరా లక్ష్మీః కదాపి విముంచతి |
నిష్కామో యః పఠేదేతద్గణేశ్వరపరాయణః || 181 ||

ప్రతిష్ఠాం పరాం ప్రాప్య నిజలోకమవాప్నుయాత్ |
ఇదం తే కీర్తితం నామ్నాం సహస్రం దేవి పావనమ్ || 182 ||

దేయం కృపణయాథ శఠాయ గురువిద్విషే |
దత్త్వా భ్రంశమాప్నోతి దేవతాయాః ప్రకోపతః || 183 ||

ఇతి శ్రుత్వా మహాదేవీ తదా విస్మితమానసా |
పూజయామాస విధివద్గణేశ్వరపదద్వయమ్ || 184 ||

ఇతి శ్రీరుద్రయామలే మహాగుప్తసారే శివపార్వతీసంవాదే
గకారాది శ్రీగణపతిసహస్రనామస్తోత్రం |