స్తోత్రములు

అపరాజితాస్తోత్రం
శ్రీదుర్గాఆపదుద్ధారకస్తోత్రం
శ్రీదుర్గాస్తోత్రం (అర్జునకృతం)
శ్రీదుర్గాస్తోత్రం (శ్రీకృష్ణకృతం)
శ్రీదుర్గాస్తోత్రం (పరశురామకృతం
శ్రీదుర్గాస్తోత్రం (మహాదేవకృతం)
శ్రీదుర్గాస్తోత్రం (యుధిష్ఠిరకృతం)
శ్రీదుర్గాస్తోత్రం (శివరహస్యే)
శ్రీదుర్గాద్వాత్రింశన్నామస్తోత్రం
శ్రీదుర్గాషోడశనామస్తోత్రం
శ్రీదుర్గాపరమేశ్వరీస్తోత్రం
శ్రీదుర్గామానసపూజాస్తోత్రం
ఆపదున్మూలనశ్రీదుర్గాస్తోత్రం
నవదుర్గాస్తోత్రం
సిద్ధకుంజికాస్తోత్రం
మహిషాసురమర్దినిస్తోత్రం
శ్రీమంగళచండికాస్తోత్రం
శ్రీరుద్రచండీస్తోత్రం
శ్రీచండికాస్తోత్రం
శ్రీకుమారీస్తోత్రం
శ్రీకుబ్జికావర్ణనస్తోత్రం
అర్గళాస్తోత్రం
శ్రీఇంద్రాక్షీస్తోత్రం
స్తుతి
శ్రీదుర్గాచంద్రకళాస్తుతిః
నారాయణిస్తుతి
స్తవః
శ్రీదుర్గాఆర్యాస్తవం
అష్టకం
శ్రీదుర్గాష్టకం
కవచం
శ్రీదుర్గాదేవికవచం
శ్రీదుర్గాకవచం (బ్రహ్మాండమోహనం)
వంశవృద్ధికరం (వంశాఖ్యం) దుర్గాకవచం
శ్రీదీపదుర్గాకవచం
పంచరత్నం
శ్రీదుర్గాపంచరత్నం
ఇతరస్తోత్రములు
శ్రీదుర్గాచాలీసా
శ్రీదుర్గాసప్తశ్లోకీ
శ్రీదేవ్యథర్వశీర్షం
సూక్తం
దుర్గాసూక్తం
అష్టోత్తరశతనామావళీ
శ్రీదుర్గాష్టోత్తరశతనామావళిః – 1
శ్రీదుర్గాష్టోత్తరశతనామావళిః – 2
శ్రీచాముండేశ్వరీఅష్టోత్తరశతనామావళిః
శ్రీమహిషాసురమర్దినీఅష్టోత్తరశతనామావళిః
అష్టోత్తరనామస్తోత్రం
శ్రీదుర్గాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం – 1
శ్రీదుర్గాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం 2
శ్రీచాముండేశ్వరీఅష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం
సహస్రనామావళిః
శ్రీదుర్గాసహస్రనామావళిః
సహస్రనామస్తోత్రం
శ్రీదుర్గాసహస్రనామస్తోత్రం
దకారాదిశ్రీదుర్గాసహస్రనామస్తోత్రం

శ్రీదుర్గాస్తోత్రములు – Sri Durga Stotrams