శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం (యుధిష్ఠిర కృతం) – Yudhisthira Kruta Durga stotram (Virata Nagaram Ramyam)

విరాటనగరం రమ్యం గచ్ఛమానో యుధిష్ఠిరః |
అస్తువన్మనసా దేవీం దుర్గాం త్రిభువనేశ్వరీమ్ || 1 ||

యశోదాగర్భసంభూతాం నారాయణవరప్రియామ్ |
నందగోపకులే జాతాం మంగళ్యాం కులవర్ధినీమ్ || 2 ||

కంసవిద్రావణకరీమసురాణాం క్షయంకరీమ్ |
శిలాతటవినిక్షిప్తామాకాశం ప్రతి గామినీమ్ || 3 ||

వాసుదేవస్య భగినీం దివ్యమాల్యవిభూషితామ్ |
దివ్యాంబరధరాం దేవీం ఖడ్గఖేటకధారిణీమ్ || 4 ||

భారావతరణే పుణ్యే యే స్మరంతి సదాశివామ్ |
తాన్ వై తారయతే పాపాత్ పంకే గామివ దుర్బలామ్ || 5 ||

స్తోతుం ప్రచక్రమే భూయో వివిధైః స్తోత్రసంభవైః |
ఆమంత్ర్య దర్శనాకాంక్షీ రాజా దేవీం సహానుజః || 6 ||

నమోఽస్తు వరదే కృష్ణే కుమారి బ్రహ్మచారిణి |
బాలార్కసదృశాకారే పూర్ణచంద్రనిభాననే || 7 ||

చతుర్భుజే చతుర్వక్త్రే పీనశ్రోణిపయోధరే |
మయూరపిచ్ఛవలయే కేయూరాంగదధారిణి || 8 ||

భాసి దేవి యథా పద్మా నారాయణపరిగ్రహః |
స్వరూపం బ్రహ్మచర్యం విశదం తవ ఖేచరి || 9 ||

కృష్ణచ్ఛవిసమా కృష్ణా సంకర్షణసమాననా |
బిభ్రతీ విపులౌ బాహూ శక్రధ్వజసముచ్ఛ్రయౌ || 10 ||

పాత్రీ పంకజీ ఘంటీ స్త్రీవిశుద్ధా యా భువి |
పాశం ధనుర్మహాచక్రం వివిధాన్యాయుధాని || 11 ||

కుండలాభ్యాం సుపూర్ణాభ్యాం కర్ణాభ్యాం విభూషితా |
చంద్రవిస్పర్ధినా దేవి ముఖేన త్వం విరాజసే || 12 ||

ముకుటేన విచిత్రేణ కేశబంధేన శోభినా |
భుజంగాభోగవాసేన శ్రోణిసూత్రేణ రాజతా || 13 ||

విభ్రాజసే చాబద్ధేన భోగేనేవేహ మందరః |
ధ్వజేన శిఖిపిచ్ఛానాముచ్ఛ్రితేన విరాజసే || 14 ||

కౌమారం వ్రతమాస్థాయ త్రిదివం పావితం త్వయా |
తేన త్వం స్తూయసే దేవి త్రిదశైః పూజ్యసేఽపి || 15 ||

త్రైలోక్యరక్షణార్థాయ మహిషాసురనాశిని |
ప్రసన్నా మే సురశ్రేష్ఠే దయాం కురు శివా భవ || 16 ||

జయా త్వం విజయా చైవ సంగ్రామే జయప్రదా |
మమాపి విజయం దేహి వరదా త్వం సాంప్రతమ్ || 17 ||

వింధ్యే చైవ నగశ్రేష్ఠే తవ స్థానం హి శాశ్వతమ్ |
కాళి కాళి మహాకాళి శీధుమాంసపశుప్రియే || 18 ||

కృతానుయాత్రా భూతైస్త్వం వరదా కామచారిణీ |
భారావతారే యే త్వాం సంస్మరిష్యంతి మానవాః || 19 ||

ప్రణమంతి యే త్వాం హి ప్రభాతే తు నరా భువి |
తేషాం దుర్లభం కించిత్ పుత్రతో ధనతోఽపి వా || 20 ||

దుర్గాత్ తారయసే దుర్గే తత్ త్వం దుర్గా స్మృతా జనైః |
కాంతారేష్వవసన్నానాం మగ్నానాం మహార్ణవే |
దస్యుభిర్వా నిరుద్ధానాం త్వం గతిః పరమా నృణామ్ || 21 ||

జలప్రతరణే చైవ కాంతారేష్వటవీషు |
యే స్మరంతి మహాదేవి సీదంతి తే నరాః || 22 ||

త్వం కీర్తిః శ్రీర్ధృతిః సిద్ధిర్హ్రీర్విద్యా సంతతిర్మతిః |
సంధ్యా రాత్రిః ప్రభా నిద్రా జ్యోత్స్నా కాంతిః క్షమా దయా || 23 ||

నృణాం బంధనం మోహం పుత్రనాశం ధనక్షయమ్ |
వ్యాధిం మృత్యుం భయం చైవ పూజితా నాశయిష్యసి || 24 ||

సోఽహం రాజ్యాత్పరిభ్రష్టః శరణం త్వాం ప్రపన్నవాన్ |
ప్రణతశ్చ యథా మూర్ధ్నా తవ దేవి సురేశ్వరి || 25 ||

త్రాహి మాం పద్మపత్రాక్షి సత్యే సత్యా భవస్వ నః |
శరణం భవ మే దుర్గే శరణ్యే భక్తవత్సలే || 26 ||

ఏవం స్తుతా హి సా దేవీ దర్శయామాస పాండవమ్ |
ఉపగమ్య తు రాజానామిదం వచనమబ్రవీత్ || 27 ||

దేవ్యువాచ |


శృణు రాజన్ మహాబాహో మదీయం వచనం ప్రభో |
భవిష్యత్యచిరాదేవ సంగ్రామే విజయస్తవ || 28 ||

మమ ప్రసాదాన్నిర్జిత్య హత్వా కౌరవవాహినీమ్ |
రాజ్యం నిష్కంటకం కృత్వా భోక్ష్యసే మేదినీం పునః || 29 ||

భాత్రృభిః సహితో రాజన్ ప్రీతిం ప్రాప్స్యసి పుష్కలామ్ |
మత్ప్రసాదాచ్చ తే సౌఖ్యమారోగ్యం భవిష్యతి || 30 ||

యే సంకీర్తయిష్యంతి లోకే విగతకల్మషాః |
తేషాం తుష్టా ప్రదాస్యామి రాజ్యమాయుర్వపుః సుతమ్ || 31 ||

ప్రవాసే నగరే చాపి సంగ్రామే శత్రుసంకటే |
అటవ్యాం దుర్గకాంతారే సాగరే గహనే గిరౌ || 32 ||

యే స్మరిష్యంతి మాం రాజన్ యథాఽహం భవతా స్మృతా |
తేషాం దుర్లభం కించిదస్మిల్లోకే భవిష్యతి || 33 ||

ఇదం స్తోత్రవరం భక్త్యా శృణుయాద్వా పఠేత వా |
తస్య సర్వాణి కార్యాణి సిద్ధిం యాస్యంతి పాండవాః || 34 ||

మత్ప్రసాదాచ్చ వః సర్వాన్విరాటనగరే స్థితాన్ |
ప్రజ్ఞాస్యంతి కురవో నరా వా తన్నివాసినః || 35 ||

ఇత్యుక్త్వా వరదా దేవీ యుధిష్ఠిరమరిందమమ్ |
రక్షాం కృత్వా పాండూనాం తత్రైవాంతరధీయత || 36 ||

ఇతి శ్రీమన్మహాభారతే విరాటపర్వణి అష్టమోఽధ్యాయే యుధిష్ఠిర కృత శ్రీ దుర్గా స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |