శ్రీ దక్షిణామూర్త్యష్టకమ్ (వ్యాస కృతం) – Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam

శ్రీవ్యాస ఉవాచ


శ్రీమద్గురో నిఖిలవేదశిరోనిగూఢ
బ్రహ్మాత్మబోధ సుఖసాంద్రతనో మహాత్మన్ |
శ్రీకాంతవాక్పతి ముఖాఖిలదేవసంఘ
స్వాత్మావబోధక పరేశ నమో నమస్తే || 1 ||

సాన్నిధ్యమాత్రముపలభ్యసమస్తమేత-
దాభాతి యస్య జగదత్ర చరాచరం |
చిన్మాత్రతాం నిజ కరాంగుళి ముద్రయా -
స్స్వస్యానిశం వదతి నాథ నమో నమస్తే || 2 ||

జీవేశ్వరాద్యఖిలమత్ర వికారజాతం
జాతం యతస్స్థితమనంతసుఖే యస్మిన్ |
యేనోపసంహృతమఖండచిదేకశక్త్యా
స్వాభిన్నయైవ జగదీశ నమో నమస్తే || 3 ||

యస్స్వాంశజీవసుఖ దుఃఖ ఫలోపభోగ-
హేతోర్వపూంషి వివిధాని భౌతికాని |
నిర్మాయ తత్ర విశతా కరణైస్సహాన్తే
జీవేన సాక్ష్యమత ఏవ నమో నమస్తే || 4 ||

హృత్పుండరీకగతచిన్మణిమాత్మరూపం
యస్మిన్ సమర్పయతి యోగబలేన విద్వాన్ |
యః పూర్ణబోధసుఖలక్షణ ఏకరూప
ఆకాశవద్విభురుమేశ నమో నమస్తే || 5 ||

యన్మాయయా హరిహర ద్రుహిణా బభూవు-
స్సృష్ట్యాదికారిణ ఇమే జగతామధీశాః |
యద్విద్యయైవ పరయాత్రహి వశ్యమాయా
స్థైర్యం గతా గురువరేశ నమో నమస్తే || 6 ||

స్త్రీపుంనపుంసకసమాహ్వయ లింగహీనో-
ఽప్యాస్తేత్రిలింగక ఉమేశతయా ఏవ |
సత్యప్రబోధ సుఖరూపతయా త్వరూప-
వత్త్వే త్రిజగతీశ నమో నమస్తే || 7 ||

జీవత్రయం భ్రమతి వై యదవిద్యయైవ
సంసారచక్ర ఇహ దుస్తరదుఃఖ హేతౌ |
యద్విద్యయైవ నిజబోధరతం స్వవశ్యా
విద్యం తద్భవతి సాంబ నమో నమస్తే || 8 ||

ఇతి శ్రీగురుజ్ఞానవాసిష్ఠజ్ఞానకాండస్య ద్వితీయపాదే ప్రథమాధ్యాయే శ్రీవ్యాసకృత దక్షిణామూర్త్యష్టకమ్ సంపూర్ణం |