వేదసార శివ స్తోత్రం – Vedasara Siva stotram Vedasara Siva stotram

పశూనాం పతిం పాపనాశం పరేశం
గజేంద్రస్య కృత్తిం వసానం వరేణ్యమ్ |
జటాజూటమధ్యే స్ఫురద్గాంగవారిం
మహాదేవమేకం స్మరామి స్మరారిమ్ || 1 ||

మహేశం సురేశం సురారాతినాశం
విభుం విశ్వనాథం విభూత్యంగభూషమ్ |
విరూపాక్షమింద్వర్కవహ్నిత్రినేత్రం
సదానందమీడే ప్రభుం పంచవక్త్రమ్ || 2 ||

గిరీశం గణేశం గలే నీలవర్ణం
గవేంద్రాధిరూఢం గుణాతీతరూపమ్ |
భవం భాస్వరం భస్మనా భూషితాంగం
భవానీకలత్రం భజే పంచవక్త్రమ్ || 3 ||

శివాకాంత శంభో శశాంకార్ధమౌళే
మహేశాన శూలిన్ జటాజూటధారిన్ |
త్వమేకో జగద్వ్యాపకో విశ్వరూపః
ప్రసీద ప్రసీద ప్రభో పూర్ణరూప || 4 ||

పరాత్మానమేకం జగద్బీజమాద్యం
నిరీహం నిరాకారమోంకారవేద్యమ్ |
యతో జాయతే పాల్యతే యేన విశ్వం
తమీశం భజే లీయతే యత్ర విశ్వమ్ || 5 ||

భూమిర్న చాపో వహ్నిర్న వాయు-
-
ర్న చాకాశమాస్తే తంద్రా నిద్రా |
చోష్ణం శీతం దేశో వేషో
యస్యాస్తి మూర్తిస్త్రిమూర్తిం తమీడే || 6 ||

అజం శాశ్వతం కారణం కారణానాం
శివం కేవలం భాసకం భాసకానామ్ |
తురీయం తమఃపారమాద్యంతహీనం
ప్రపద్యే పరం పావనం ద్వైతహీనమ్ || 7 ||

నమస్తే నమస్తే విభో విశ్వమూర్తే
నమస్తే నమస్తే చిదానందమూర్తే |
నమస్తే నమస్తే తపోయోగగమ్య
నమస్తే నమస్తే శ్రుతిజ్ఞానగమ్య || 8 ||

ప్రభో శూలపాణే విభో విశ్వనాథ
మహాదేవ శంభో మహేశ త్రినేత్ర |
శివాకాంత శాంత స్మరారే పురారే
త్వదన్యో వరేణ్యో మాన్యో గణ్యః || 9 ||

శంభో మహేశ కరుణామయ శూలపాణే
గౌరీపతే పశుపతే పశుపాశనాశిన్ |
కాశీపతే కరుణయా జగదేతదేక-
-
స్త్వం హంసి పాసి విదధాసి మహేశ్వరోఽసి || 10

త్వత్తో జగద్భవతి దేవ భవ స్మరారే
త్వయ్యేవ తిష్ఠతి జగన్మృడ విశ్వనాథ |
త్వయ్యేవ గచ్ఛతి లయం జగదేతదీశ
లింగాత్మకే హర చరాచరవిశ్వరూపిన్ || 11 ||

ఇతి శ్రీమత్పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య శ్రీమచ్ఛంకరాచార్య విరచితం వేదసార శివ స్తోత్రం సంపూర్ణం |