శ్రీ పరమేశ్వర స్తుతిః (వసిష్ఠ కృతం) – Vasishta Krita Parameshwara Stuti

లింగమూర్తిం శివం స్తుత్వా గాయత్ర్యా యోగమాప్తవాన్ |
నిర్వాణం పరమం బ్రహ్మ వసిష్ఠోఽన్యశ్చ శంకరాత్ || 1 ||

నమః కనకలింగాయ వేదలింగాయ వై నమః |
నమః పరమలింగాయ వ్యోమలింగాయ వై నమః || 2 ||

నమః సహస్రలింగాయ వహ్నిలింగాయ వై నమః |
నమః పురాణలింగాయ శ్రుతిలింగాయ వై నమః || 3 ||

నమః పాతాళలింగాయ బ్రహ్మలింగాయ వై నమః |
నమో రహస్యలింగాయ సప్తద్వీపోర్ధ్వలింగినే || 4 ||

నమః సర్వాత్మలింగాయ సర్వలోకాంగలింగినే |
నమస్త్వవ్యక్తలింగాయ బుద్ధిలింగాయ వై నమః || 5 ||

నమోఽహంకారలింగాయ భూతలింగాయ వై నమః |
నమ ఇంద్రియలింగాయ నమస్తన్మాత్రలింగినే || 6 ||

నమః పురుషలింగాయ భావలింగాయ వై నమః |
నమో రజోర్ధలింగాయ సత్త్వలింగాయ వై నమః || 7 ||

నమస్తే భవలింగాయ నమస్త్రైగుణ్యలింగినే |
నమోఽనాగతలింగాయ తేజోలింగాయ వై నమః || 8 ||

నమో వాయూర్ధ్వలింగాయ శ్రుతిలింగాయ వై నమః |
నమస్తేఽథర్వలింగాయ సామలింగాయ వై నమః || 9 ||

నమో యజ్ఞాంగలింగాయ యజ్ఞలింగాయ వై నమః |
నమస్తే తత్త్వలింగాయ దేవానుగతలింగినే || 10 ||

దిశ నః పరమం యోగమపత్యం మత్సమం తథా |
బ్రహ్మ చైవాక్షయం దేవ శమం చైవ పరం విభో |
అక్షయత్వం వంశస్య ధర్మే మతిమక్షయామ్ || 11 ||

అగ్నిరువాచ |


వసిష్ఠేన స్తుతః శంభుస్తుష్టః శ్రీపర్వతే పురా |
వసిష్ఠాయ వరం దత్వా తత్రైవాంతరధీయత || 12 ||

ఇత్యాగ్నే మహాపురాణే సప్తదశాధికద్విశతతమోఽధ్యాయే వసిష్ఠకృత పరమేశ్వర స్తుతిః సంపూర్ణం ||