శ్రీ శివ స్తోత్రమ్ (వరుణ కృతమ్) – Varuna Krita Shiva Stotram

కళ్యాణశైలపరికల్పితకార్ముకాయ
మౌర్వీకృతాఖిలమహోరగనాయకాయ |
పృథ్వీరధాయ కమలాపతిసాయకాయ
హాలాస్యమధ్యనిలయాయ నమశ్శివాయ || 1 ||

భక్తార్తిభంజన పరాయ పరాత్పరాయ
కాలాభ్రకాంతి గరళాంకితకంధరాయ |
భూతేశ్వరాయ భువనత్రయకారణాయ
హాలాస్యమధ్యనిలయాయ నమశ్శివాయ || 2 ||

భూదారమూర్తి పరిమృగ్య పదాంబుజాయ
హంసాబ్జసంభవసుదూర సుమస్తకాయ |
జ్యోతిర్మయ స్ఫురితదివ్యవపుర్ధరాయ
హాలాస్యమధ్యనిలయాయ నమశ్శివాయ || 3 ||

కాదంబకానననివాస కుతూహలాయ
కాంతార్ధభాగ కమనీయకళేబరాయ |
కాలాంతకాయ కరుణామృతసాగరాయ
హాలాస్యమధ్యనిలయాయ నమశ్శివాయ || 4 ||

విశ్వేశ్వరాయ విబుధేశ్వరపూజితాయ
విద్యావిశిష్టవిదితాత్మ సువైభవాయ |
విద్యాప్రదాయ విమలేంద్రవిమానగాయ
హాలాస్యమధ్యనిలయాయ నమశ్శివాయ || 5 ||

సంపత్ప్రదాయ సకలాగమ మస్తకేషు
సంఘోషితాత్మ విభవాయ నమశ్శివాయ |
సర్వాత్మనే సకలదుఃఖసమూలహంత్రే
హాలాస్యమధ్యనిలయాయ నమశ్శివాయ || 6 ||

గంగాధరాయ గరుడధ్వజవందితాయ
గండస్ఫురద్భుజగమండలమండితాయ |
గంధర్వ కిన్నర సుగీతగుణాత్మకాయ
హాలాస్యమధ్యనిలయాయ నమశ్శివాయ || 7 ||

సాణిం ప్రగృహ్య మలయధ్వజభూపపుత్ర్యాః
పాండ్యేశ్వరస్స్వయమభూత్పరమేశ్వరో యః |
తస్మై జగత్ప్రథితసుందరపాండ్యనామ్నే
హాలాస్యమధ్యనిలయాయ నమశ్శివాయ || 8 ||

గీర్వాణదేశికగిరామపి దూరగం -
ద్వక్తుం మహత్త్వమిహ కో భవతః ప్రవీణః |
శంభో క్షమస్వ భగవచ్చరణారవింద-
భక్త్యా కృతాం స్తుతిమిమాం మమ సుందరేశ || 9 ||

ఇతి శ్రీహాలాస్యమాహాత్మ్యే వరుణకృత శివస్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |