వక్రతుండ గణేశ స్తవరాజః – Vakratunda Ganesha Stavaraja

అస్య గాయత్రీ మంత్రః |
ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి | తన్నో దంతిః ప్రచోదయాత్ ||

ఓంకారమాద్యం ప్రవదంతి సంతో
వాచః శ్రుతీనామపి యం గృణంతి |
గజాననం దేవగణానతాంఘ్రిం
భజేఽహమర్ధేందుకళావతంసమ్ || 1 ||

పాదారవిందార్చన తత్పరాణాం
సంసారదావానలభంగదక్షమ్ |
నిరంతరం నిర్గతదానతోయై-
-
స్తం నౌమి విఘ్నేశ్వరమంబుదాభమ్ || 2 ||

కృతాంగరాగం నవకుంకుమేన
మత్తాలిజాలం మదపంకమగ్నమ్ |
నివారయంతం నిజకర్ణతాలైః
కో విస్మరేత్పుత్రమనంగశత్రోః || 3 ||

శంభోర్జటాజూటనివాసిగంగా-
-
జలం సమానీయ కరాంబుజేన |
లీలాభిరారాచ్ఛివమర్చయంతం
గజాననం భక్తియుతా భజంతి || 4 ||

కుమారముక్తౌ పునరాత్మహేతోః
పయోధరౌ పర్వతరాజపుత్ర్యాః |
ప్రక్షాలయంతం కరశీకరేణ
మౌగ్ధ్యేన తం నాగముఖం భజామి || 5 ||

త్వయా సముద్ధృత్య గజాస్య హస్తా-
-
ద్యే శీకరాః పుష్కరరంధ్రముక్తాః |
వ్యోమాంగణే తే విచరంతి తారాః
కాలాత్మనా మౌక్తికతుల్యభాసః || 6 ||

క్రీడారతే వారినిధౌ గజాస్యే
వేలామతిక్రామతి వారిపూరే |
కల్పావసానం పరిచింత్య దేవాః
కైలాసనాథం శ్రుతిభిః స్తువంతి || 7 ||

నాగాననే నాగకృతోత్తరీయే
క్రీడారతే దేవకుమారసంఘైః |
త్వయి క్షణం కాలగతిం విహాయ
తౌ ప్రాపతుః కందుకతామినేందూ || 8 ||

మదోల్లసత్పంచముఖైరజస్ర-
-
మధ్యాపయంతం సకలాగమార్థమ్ |
దేవానృషీన్భక్తజనైకమిత్రం
హేరంబమర్కారుణమాశ్రయామి || 9 ||

పాదాంబుజాభ్యామతివామనాభ్యాం
కృతార్థయంతం కృపయా ధరిత్రీమ్ |
అకారణం కారణమాప్తవాచాం
తం నాగవక్త్రం జహాతి చేతః || 10 ||

యేనార్పితం సత్యవతీసుతాయ
పురాణమాలిఖ్య విషాణకోట్యా |
తం చంద్రమౌళేస్తనయం తపోభి-
-
రావాప్యమానందఘనం భజామి || 11 ||

పదం శ్రుతీనామపదం స్తుతీనాం
లీలావతారం పరమాత్మమూర్తేః |
నాగాత్మకో వా పురుషాత్మకో వా
త్వభేద్యమాద్యం భజ విఘ్నరాజమ్ || 12 ||

పాశాంకుశౌ భగ్నరదం త్వభీష్టం
కరైర్దధానం కరరంధ్రముక్తైః |
ముక్తాఫలాభైః పృథుశీకరౌఘైః
సించంతమంగం శివయోర్భజామి || 13 ||

అనేకమేకం గజమేకదంతం
చైతన్యరూపం జగదాదిబీజమ్ |
బ్రహ్మేతి యం వేదవితో వదంతి
తం శంభుసూనుం సతతం ప్రపద్యే || 14 ||

స్వాంకస్థితాయా నిజవల్లభాయా
ముఖాంబుజాలోకన లోలనేత్రమ్ |
స్మేరాననాబ్జం మదవైభవేన
రుద్ధం భజే విశ్వవిమోహనం తమ్ || 15 ||

యే పూర్వమారాధ్య గజానన త్వాం
సర్వాణి శాస్త్రాణి పఠంతి తేషామ్ |
త్వత్తో చాన్యత్ప్రతిపాద్యమేతై-
-
స్తదస్తి చేత్సర్వమసత్యకల్పమ్ || 16 ||

హిరణ్యవర్ణం జగదీశితారం
కవిం పురాణం రవిమండలస్థమ్ |
గజాననం యం ప్రవిశంతి సంత-
-
స్తత్కాలయోగైస్తమహం ప్రపద్యే || 17 ||

వేదాంతగీతం పురుషం భజేఽహ-
-
మాత్మానమానందఘనం హృదిస్థమ్ |
గజాననం యన్మహసా జనానాం
విఘ్నాంధకారో విలయం ప్రయాతి || 18 ||

శంభోః సమాలోక్య జటాకలాపే
శశాంకఖండం నిజపుష్కరేణ |
స్వభగ్నదంతం ప్రవిచింత్య మౌగ్ధ్యా-
-
దాక్రష్టుకామః శ్రియమాతనోతు || 19 ||

విఘ్నార్గళానాం వినిపాతనార్థం
యం నారికేళైః కదళీఫలాద్యైః |
ప్రతారయంతే మదవారణాస్యం
ప్రభుం సదాఽభీష్టమహం భజేయమ్ || 20 ||

యజ్ఞైరనేకైర్బహుభిస్తపోభి-
-
రారాధ్యమాద్యం గజరాజవక్త్రమ్ |
స్తుత్యానయా యే విధివత్స్తువంతి
తే సర్వలక్ష్మీనిలయా భవంతి || 21 ||

ఇతి శ్రీ వక్రతుండ గణేశ స్తవరాజః |