వక్రతుండ గణేశ కవచం – Vakratunda Ganesha Kavacham

మౌలిం మహేశపుత్రోఽవ్యాద్భాలం పాతు వినాయకః |
త్రినేత్రః పాతు మే నేత్రే శూర్పకర్ణోఽవతు శ్రుతీ || 1 ||

హేరంబో రక్షతు ఘ్రాణం ముఖం పాతు గజాననః |
జిహ్వాం పాతు గణేశో మే కంఠం శ్రీకంఠవల్లభః || 2 ||

స్కంధౌ మహాబలః పాతు విఘ్నహా పాతు మే భుజౌ |
కరౌ పరశుభృత్పాతు హృదయం స్కందపూర్వజః || 3 ||

మధ్యం లంబోదరః పాతు నాభిం సిందూరభూషితః |
జఘనం పార్వతీపుత్రః సక్థినీ పాతు పాశభృత్ || 4 ||

జానునీ జగతాం నాథో జంఘే మూషకవాహనః |
పాదౌ పద్మాసనః పాతు పాదాధో దైత్యదర్పహా || 5 ||

ఏకదంతోఽగ్రతః పాతు పృష్ఠే పాతు గణాధిపః |
పార్శ్వయోర్మోదకాహారో దిగ్విదిక్షు సిద్ధిదః || 6 ||

వ్రజతస్తిష్ఠతో వాపి జాగ్రతః స్వపతోఽశ్నతః |
చతుర్థీవల్లభో దేవః పాతు మే భుక్తిముక్తిదః || 7 ||

ఇదం పవిత్రం స్తోత్రం చతుర్థ్యాం నియతః పఠేత్ |
సిందూరరక్తః కుసుమైర్దూర్వయా పూజ్య విఘ్నపమ్ || 8 ||

రాజా రాజసుతో రాజపత్నీ మంత్రీ కులం చలమ్ |
తస్యావశ్యం భవేద్వశ్యం విఘ్నరాజప్రసాదతః || 9 ||

సమంత్రయంత్రం యః స్తోత్రం కరే సంలిఖ్య ధారయేత్ |
ధనధాన్యసమృద్ధిః స్యాత్తస్య నాస్త్యత్ర సంశయః || 10 ||

అస్య మంత్రః |
ఐం క్లీం హ్రీం వక్రతుండాయ హుమ్ |

రసలక్షం సదైకాగ్ర్యః షడంగన్యాసపూర్వకమ్ |
హుత్వా తదంతే విధివదష్టద్రవ్యం పయో ఘృతమ్ || 11 ||

యం యం కామమభిధ్యాయన్ కురుతే కర్మ కించన |
తం తం సర్వమవాప్నోతి వక్రతుండప్రసాదతః || 12 ||

భృగుప్రణీతం యః స్తోత్రం పఠతే భువి మానవః |
భవేదవ్యాహతైశ్వర్యః గణేశప్రసాదతః || 13 ||

ఇతి గణేశరక్షాకరం స్తోత్రం సంపూర్ణమ్ |