శ్రీ శివ స్తోత్రం (ఉపమన్యు కృతం) — Upamanyu Krutha Shiva Stotram

జయ శంకర పార్వతీపతే మృడ శంభో శశిఖండమండన |
మదనాంతక భక్తవత్సల ప్రియకైలాస దయాసుధాంబుధే || 1 ||

సదుపాయకథాస్వపండితో హృదయే దుఃఖశరేణ ఖండితః |
శశిఖండశిఖండమండనం శరణం యామి శరణ్యమీశ్వరమ్ || 2 ||

మహతః పరితః ప్రసర్పతస్తమసో దర్శనభేదినో భిదే |
దిననాథ ఇవ స్వతేజసా హృదయవ్యోమ్ని మనాగుదేహి నః || 3 ||

వయం తవ చర్మచక్షుషా పదవీమప్యుపవీక్షితుం క్షమాః |
కృపయాఽభయదేన చక్షుషా సకలేనేశ విలోకయాశు నః || 4 ||

త్వదనుస్మృతిరేవ పావనీ స్తుతియుక్తా హి వక్తుమీశ సా |
మధురం హి పయః స్వభావతో నను కీదృక్సితశర్కరాన్వితమ్ || 5 ||

సవిషోఽప్యమృతాయతే భవాంఛవముండాభరణోఽపి పావనః |
భవ ఏవ భవాంతకః సతాం సమదృష్టిర్విషమేక్షణోఽపి సన్ || 6 ||

అపి శూలధరో నిరామయో దృఢవైరాగ్యరతోఽపి రాగవాన్ |
అపి భైక్ష్యచరో మహేశ్వరశ్చరితం చిత్రమిదం హి తే ప్రభో || 7 ||

వితరత్యభివాంఛితం దృశా పరిదృష్టః కిల కల్పపాదపః |
హృదయే స్మృత ఏవ ధీమతే నమతేఽభీష్టఫలప్రదో భవాన్ || 8 ||

సహసైవ భుజంగపాశవాన్వినిగృహ్ణాతి యావదంతకః |
అభయం కురు తావదాశు మే గతజీవస్య పునః కిమౌషధైః || 9 ||

సవిషైరివ భీమపన్నగైర్విషయైరేభిరలం పరిక్షతమ్ |
అమృతైరివ సంభ్రమేణ మామభిషించాశు దయావలోకనైః || 10 ||

మునయో బహవోఽద్య ధన్యతాం గమితాః స్వాభిమతార్థదర్శినః |
కరుణాకర యేన తేన మామవసన్నం నను పశ్య చక్షుషా || 11 ||

ప్రణమామ్యథ యామి చాపరం శరణం కం కృపణాభయప్రదమ్ |
విరహీవ విభో ప్రియామయం పరిపశ్యామి భవన్మయం జగత్ || 12 ||

బహవో భవతాఽనుకంపితాః కిమితీశాన మానుకంపసే |
దధతా కిము మందరాచలం పరమాణుః కమఠేన దుర్ధరః || 13 ||

అశుచిం యది మానుమన్యసే కిమిదం మూర్ధ్ని కపాలదామ తే |
ఉత శాఠ్యమసాధుసంగినం విషలక్ష్మాసి కిం ద్విజిహ్వధృక్ || 14 ||

క్వ దృశం విదధామి కిం కరోమ్యనుతిష్ఠామి కథం భయాకులః |
క్వ ను తిష్ఠసి రక్ష రక్ష మామయి శంభో శరణాగతోఽస్మి తే || 15 ||

విలుఠామ్యవనౌ కిమాకులః కిమురో హన్మి శిరశ్ఛినద్మి వా |
కిము రోదిమి రారటీమి కిం కృపణం మాం యదీక్షసే ప్రభో || 16 ||

శివ సర్వగ శర్వ శర్మద ప్రణతో దేవ దయాం కురుష్వ మే |
నమ ఈశ్వర నాథ దిక్పతే పునరేవేశ నమో నమోఽస్తు తే || 17 ||

శరణం తరుణేందుశేఖరః శరణం మే గిరిరాజకన్యకా |
శరణం పునరేవ తావుభౌ శరణం నాన్యదుపైమి దైవతమ్ || 18 ||

ఉపమన్యుకృతం స్తవోత్తమం జపతః శంభుసమీపవర్తినః |
అభివాంఛితభాగ్యసంపదః పరమాయుః ప్రదదాతి శంకరః || 19 ||

ఉపమన్యుకృతం స్తవోత్తమం ప్రజపేద్యస్తు శివస్య సన్నిధౌ |
శివలోకమవాప్య సోఽచిరాత్సహ తేనైవ శివేన మోదతే || 20 ||

ఇత్యుపమన్యుకృతం శివస్తోత్రం సంపూర్ణం |