ఉచ్ఛిష్ట గణపతి స్తోత్రం – Ucchista Ganapati Stotram

దేవ్యువాచ |
నమామి దేవం సకలార్థదం తం
సువర్ణవర్ణం భుజగోపవీతమ్ |
గజాననం భాస్కరమేకదంతం
లంబోదరం వారిభవాసనం || 1 ||

కేయూరిణం హారకిరీటజుష్టం
చతుర్భుజం పాశవరాభయాని |
సృణిం హస్తం గణపం త్రినేత్రం
సచామరస్త్రీయుగలేన యుక్తమ్ || 2 ||

షడక్షరాత్మానమనల్పభూషం
మునీశ్వరైర్ భార్గవపూర్వకైశ్చ |
సంసేవితం దేవమనాథకల్పం
రూపం మనోజ్ఞం శరణం ప్రపద్యే || 3 ||

వేదాంతవేద్యం జగతామధీశం
దేవాదివంద్యం సుకృతైకగమ్యమ్ |
స్తంబేరమాస్యం నను చంద్రచూడం
వినాయకం తం శరణం ప్రపద్యే || 4 ||

భవాఖ్యదావానలదహ్యమానం
భక్తం స్వకీయం పరిషించతే యః |
గండస్రుతాంభోభిరనన్యతుల్యం
వందే గణేశం తమోఽరినేత్రమ్ || 5 ||

శివస్య మౌలావవలోక్య చంద్రం
సుశుండయా ముగ్ధతయా స్వకీయమ్ |
భగ్నం విషాణం పరిభావ్య చిత్తే
ఆకృష్టచంద్రో గణపోఽవతాన్నః || 6 ||

పితుర్జటాజూటతటే సదైవ
భాగీరథీ తత్ర కుతూహలేన |
విహర్తుకామః మహీధ్రపుత్ర్యా
నివారితః పాతు సదా గజాస్యః || 7 ||

లంబోదరో దేవకుమారసంఘైః
క్రీడన్ కుమారం జితవాన్ నిజేన |
కరేణ చోత్తోల్య ననర్త రమ్యం
దంతావలాస్యో భయతః పాయాత్ || 8 ||

ఆగత్య యోచ్చైర్ హరినాభిపద్మం
దదర్శ తత్రాశు కరేణ తచ్చ |
ఉద్ధర్తుమిచ్ఛన్ విధివాదవాక్యం
ముమోచ భూత్వా చతురో గణేశః || 9 ||

నిరంతరం సంస్కృతదానపట్టే
లగ్నాం తు గుంజద్ భ్రమరావలీం వై |
తం శ్రోత్రతాలైరపసారయంతం
స్మరేద్ గజాస్యం నిజహృత్సరోజే || 10 ||

విశ్వేశమౌలిస్థితజహ్నుకన్యా
జలం గృహీత్వా నిజపుష్కరేణ |
హరం సలీలం పితరం స్వకీయం
ప్రపూజయన్ హస్తిముఖః పాయాత్ || 11 ||

స్తంబేరమాస్యం ఘుసృణాంగరాగం
సిందూరపూరారుణకాంతకుంభమ్ |
కుచందనాశ్లిష్టకరం గణేశం
ధ్యాయేత్ స్వచిత్తే సకలేష్టదం తమ్ || 12 ||

భీష్మమాతుర్ నిజపుష్కరేణ
జలం సమాదాయ కుచౌ స్వమాతుః |
ప్రక్షాలయామాస షడాస్యపీతౌ
స్వార్థం ముదేఽసౌ కలభాననోఽస్తు || 13 ||

సించామ నాగం శిశుభావమాప్తం
కేనాపి సత్కారణతో ధరిత్ర్యామ్ |
వక్తారమాద్యం నియమాదికానాం
లోకైకవంద్యం ప్రణమామి విఘ్నమ్ || 14 ||

ఆలింగితం చారురుచా మృగాక్ష్యా
సంభోగలోలం మదవిహ్వలాంగమ్ |
విఘ్నౌఘవిధ్వంసనసక్తమేకం
నమామి కాంతం ద్విరదాననం తమ్ || 15 ||

హేరంబ ఉద్యద్ రవికోటికాంతః
పంచాననేనాపి విచుంబితాస్యః |
మునీన్ సురాన్ భక్తజనాంశ్చ సర్వాన్
పాతు రథ్యాసు సదా గజాస్యః || 16 ||

ద్వైపాయనోక్తాని నిశ్చయేన
స్వదంతకోట్యా నిఖిలం లిఖిత్వా |
దంతం పురాణం శుభమిందుమౌలి-
-
స్తపోభిరుగ్రం మనసా స్మరామి || 17 ||

క్రీడాతటాంతే జలధావిభాస్యే
వేలాజలే లంబపతిః ప్రభీతః |
విచింత్య కస్యేతి సురాస్తదా తం
విశ్వేశ్వరం వాగ్భిరభిష్టువంతి || 18 ||

వాచాం నిమిత్తం నిమిత్తమాద్యం
పదం త్రిలోక్యామదదత్ స్తుతీనామ్ |
సర్వైశ్చ వంద్యం తస్య వంద్యః
స్థాణోః పరం రూపమసౌ పాయాత్ || 19 ||

ఇమాం స్తుతిం యః పఠతీహ భక్త్యా
సమాహిత ప్రీతిరతీవ శుద్ధః |
సంసేవ్యతే చేందిరయా నితాంతం
దారిద్ర్యసంఘం విదారయేన్నః || 20 ||

ఇతి శ్రీరుద్రయామలతంత్రే హరగౌరీసంవాదే ఉచ్ఛిష్టగణేశస్తోత్రం సంపూర్ణం |