త్రైలోక్యమోహన గణపతి కవచం – Trailokya Mohana Ganapati Kavacham

నమస్తస్మై గణేశాయ సర్వవిఘ్నవినాశినే |
కార్యారంభేషు సర్వేషు పూజ్యతే యః సురైరపి || 1 ||

శ్రీమన్ మహాగణపతేః కవచస్య ఋషిః శివః |
గణపతిర్దేవతా గాయత్రీ ఛందః ఏవ |
ధర్మార్థకామమోక్షేషు వినియోగః ప్రకీర్తితః |
శక్తిః స్వాహా గ్లైం బీజం వినియోగస్య కీర్తితః ||

అథ న్యాసః |
ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
గ్లౌం గం గణపతయే తర్జనీభ్యాం నమః |
వరవరద మధ్యమాభ్యాం నమః |
సర్వజనం మే అనామికాభ్యాం నమః |
వశమానయ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
స్వాహా కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |
ఏవం హృదయాది న్యాసః ||

ధ్యానం
హస్తీంద్రాననమిందుచూడమరుణచ్ఛాయం త్రినేత్రం రసాద్
ఆశ్లిష్టం ప్రియయా సపద్మకరయా స్వాంకస్థయా సంతతమ్ |
బీజాపూరగదాధనుస్త్రిశిఖయుక్ చక్రాబ్జపాశోత్పల
వ్రీహ్యగ్రస్వవిషాణరత్నకలశాన్ హస్తైర్వహంతం భజే |

కవచం
ఓం బ్రహ్మబీజం శిరః పాతు కేవలం ముక్తిదాయకమ్ |
శ్రీం బీజమక్షిణీ పాతు సర్వసిద్ధిసమర్పకమ్ || 1 ||

హృల్లేఖా శ్రోత్రయోః పాతు సర్వశత్రువినాశినీ |
కామబీజం కపోలౌ సర్వదుష్టనివారణమ్ || 2 ||

గ్లౌం గం గణపతయే వాచం పాతు వినాయకః |
వరబీజం తథా జిహ్వాం వరదం హస్తయోస్తథా || 3 ||

సర్వజనం మే బాహుద్వయం కంఠం గణేశ్వరః |
వశం మే పాతు హృదయం పాతు సిద్ధీశ్వరస్తథా || 4 ||

నాభిం ఆనయ మే పాతు సర్వసిద్ధివినాయకః |
జంఘయోః గుల్ఫయోః స్వాహా సర్వాంగం విఘ్ననాయకః || 5 ||

గణపతిస్త్వగ్రతః పాతు గణేశః పృష్ఠతస్తథా |
దక్షిణే సిద్ధిదః పాతు వామే విశ్వార్తిహారకః || 6 ||

దుర్జయో రక్షతు ప్రాచ్యామాగ్నేయ్యాం గణపస్తథా |
దక్షిణస్యాం గిరిజజో నైరృత్యాం శంభునందనః || 7 ||

ప్రతీచ్యాం స్థాణుజః పాతు వాయవ్యామాఖువాహనః |
కౌబేర్యామీశ్వరః పాతు ఈశాన్యామీశ్వరాత్మజః || 8 ||

అధో గణపతిః పాతు ఊర్ధం పాతు వినాయకః |
ఏతాభ్యో దశదిగ్భ్యస్తు పాతు నిత్యం గణేశ్వరః || 9 ||

ఇతీదం కథితం దేవి బ్రహ్మవిద్యాకలేవరమ్ |
త్రైలోక్యమోహనం నామ కవచం బ్రహ్మరూపకమ్ || 10 ||

ఇతి శ్రీమహాగణపతి త్రైలోక్యమోహనకవచం సంపూర్ణమ్ |