తీక్ష్ణదంష్ట్రకాలభైరవాష్టకం – Teekshna Danshtra Kalabhairava Ashtakam

యం యం యం యక్షరూపం దశదిశివిదితం భూమికమ్పాయమానం
సం సం సంహారమూర్తిం శిరముకుటజటా శేఖరం చంద్రబింబమ్ |
దం దం దం దీర్ఘకాయం వికృతనఖముఖం చోర్ధ్వరోమం కరాళం
పం పం పం పాపనాశం ప్రణమత సతతం భైరవం క్షేత్రపాలమ్ || 1 ||

రం రం రం రక్తవర్ణం కటికటితతనుం తీక్ష్ణదంష్ట్రాకరాళం
ఘం ఘం ఘం ఘోష ఘోషం ఘఘఘఘ ఘటితం ఘర్జరం ఘోరనాదమ్ |
కం కం కం కాలపాశం ధృక ధృక ధృకితం జ్వాలితం కామదాహం
తం తం తం దివ్యదేహం ప్రణమత సతతం భైరవం క్షేత్రపాలమ్ || 2 ||

లం లం లం లం వదంతం లలలల లలితం దీర్ఘజిహ్వా కరాళం
ధూం ధూం ధూం ధూమ్రవర్ణం స్ఫుటవికటముఖం భాస్కరం భీమరూపమ్ |
రుం రుం రుం రుండమాలం రవితమనియతం తామ్రనేత్రం కరాళం
నం నం నం నగ్నభూషం ప్రణమత సతతం భైరవం క్షేత్రపాలమ్ || 3 ||

వం వం వం వాయువేగం నతజనసదయం బ్రహ్మసారం పరంతం
ఖం ఖం ఖం ఖడ్గహస్తం త్రిభువనవిలయం భాస్కరం భీమరూపమ్ |
చం చం చం చలిత్వాఽచల చల చలితాచ్చాలితం భూమిచక్రం
మం మం మం మాయిరూపం ప్రణమత సతతం భైరవం క్షేత్రపాలమ్ || 4 ||

శం శం శం శంఖహస్తం శశికరధవళం మోక్ష సంపూర్ణ తేజం
మం మం మం మం మహాంతం కులమకులకులం మంత్రగుప్తం సునిత్యమ్ |
యం యం యం భూతనాథం కిలికిలికిలితం బాలకేళిప్రధానం
అం అం అం అంతరిక్షం ప్రణమత సతతం భైరవం క్షేత్రపాలమ్ || 5 ||

ఖం ఖం ఖం ఖడ్గభేదం విషమమృతమయం కాలకాలం కరాళం
క్షం క్షం క్షం క్షిప్రవేగం దహదహదహనం తప్తసందీప్యమానమ్ |
హౌం హౌం హౌంకారనాదం ప్రకటితగహనం గర్జితైర్భూమికంపం
వం వం వం వాలలీలం ప్రణమత సతతం భైరవం క్షేత్రపాలమ్ || 6 ||

సం సం సం సిద్ధియోగం సకలగుణమఖం దేవదేవం ప్రసన్నం
పం పం పం పద్మనాభం హరిహరమయనం చంద్రసూర్యాగ్నినేత్రమ్ |
ఐం ఐం ఐం ఐశ్వర్యనాథం సతతభయహరం పూర్వదేవస్వరూపం
రౌం రౌం రౌం రౌద్రరూపం ప్రణమత సతతం భైరవం క్షేత్రపాలమ్ || 7 ||

హం హం హం హంసయానం హసితకలహకం ముక్తయోగాట్టహాసం
నం నం నం నేత్రరూపం శిరముకుటజటాబంధబంధాగ్రహస్తమ్ | [ధం‍ధం‍ధం]
టం టం టం టంకారనాదం త్రిదశలటలటం కామగర్వాపహారం
భుం భుం భుం భూతనాథం ప్రణమత సతతం భైరవం క్షేత్రపాలమ్ || 8 ||

ఇత్యేవం కామయుక్తం ప్రపఠతి నియతం భైరవస్యాష్టకం యో
నిర్విఘ్నం దుఃఖనాశం సురభయహరణం డాకినీశాకినీనామ్ |
నశ్యేద్ధి వ్యాఘ్రసర్పౌ హుతవహ సలిలే రాజ్యశంసస్య శూన్యం
సర్వా నశ్యంతి దూరం విపద ఇతి భృశం చింతనాత్సర్వసిద్ధిమ్ || 9 ||

భైరవస్యాష్టకమిదం షాణ్మాసం యః పఠేన్నరః
యాతి పరమం స్థానం యత్ర దేవో మహేశ్వరః || 10 ||

సిందూరారుణగాత్రం సర్వజన్మవినిర్మితమ్ |
ముకుటాగ్ర్యధరం దేవం భైరవం ప్రణమామ్యహమ్ || 11 ||

నమో భూతనాథం నమో ప్రేతనాథం
నమః కాలకాలం నమః రుద్రమాలమ్ |
నమః కాలికాప్రేమలోలం కరాళం
నమో భైరవం కాశికాక్షేత్రపాలమ్ ||

ఇతి తీక్ష్ణదంష్ట్ర కాలభైరవాష్టకమ్ సంపూర్ణం ||