సువర్ణమాలా స్తుతిః – Suvarnamala Stuti

అథ కథమపి మద్రాసనాం త్వద్గుణలేశైర్విశోధయామి విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || 1 ||

ఆఖండలమదఖండనపండిత తండుప్రియ చండీశ విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || 2 ||

ఇభచర్మాంబర శంబరరిపువపురపహరణోజ్జ్వలనయన విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || 3 ||

ఈశ గిరీశ నరేశ పరేశ మహేశ బిలేశయభూషణ భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || 4 ||

ఉమయా దివ్యసుమంగళవిగ్రహయాలింగితవామాంగ విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || 5 ||

ఊరీకురు మామజ్ఞమనాథం దూరీకురు మే దురితం భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || 6 ||

ఋషివరమానసహంస చరాచరజననస్థితిలయకారణ భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || 7 ||

ౠక్షాధీశకిరీట మహోక్షారూఢ విధృతరుద్రాక్ష విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || 8 ||

లువర్ణద్వంద్వమవృంతసుకుసుమమివాంఘ్రౌ తవార్పయామి విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || 9 ||

ఏకం సదితి శ్రుత్యా త్వమేవ సదసీత్యుపాస్మహే మృడ భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || 10 ||

ఐక్యం నిజభక్తేభ్యో వితరసి విశ్వంభరోఽత్ర సాక్షీ భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || 11 ||

ఓమితి తవ నిర్దేష్ట్రీ మాయాస్మాకం మృడోపకర్త్రీ భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || 12 ||

ఔదాస్యం స్ఫుటయతి విషయేషు దిగంబరతా తవైవ విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || 13 ||

అంతఃకరణవిశుద్ధిం భక్తిం త్వయి సతీం ప్రదేహి విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || 14 ||

అస్తోపాధిసమస్తవ్యస్తై రూపైర్జగన్మయోఽసి విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || 15 ||

కరుణావరుణాలయ మయి దాస ఉదాసస్తవోచితో హి భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || 16 ||

ఖలసహవాసం విఘటయ ఘటయ సతామేవ సంగమనిశం భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || 17 ||

గరళం జగదుపకృతయే గిలితం భవతా సమోఽస్తి కోఽత్ర విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || 18 ||

ఘనసారగౌరగాత్ర ప్రచురజటాజూటబద్ధగంగ విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || 19 ||

జ్ఞప్తిః సర్వశరీరేష్వఖండితా యా విభాతి సా త్వం భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || 20 ||

చపలం మమ హృదయకపిం విషయద్రుచరం దృఢం బధాన విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || 21 ||

ఛాయా స్థాణోరపి తవ తాపం నమతాం హరత్యహో శివ భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || 22 ||

జయ కైలాసనివాస ప్రమథగణాధీశ భూసురార్చిత భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || 23 ||

ఝణుతకఝంకిణుఝణుతత్కిటతక-శబ్దైర్నటసి మహానట భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || 24 ||

జ్ఞానం విక్షేపావృతిరహితం కురు మే గురుస్త్వమేవ విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || 25 ||

టంకారస్తవ ధనుషో దలయతి హృదయం ద్విషామశనిరివ భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || 26 ||

ఠాకృతిరివ తవ మాయా బహిరంతః శూన్యరూపిణీ ఖలు భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || 27 ||

డంబరమంబురుహామపి దలయత్యనఘం త్వదంఘ్రియుగళం భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || 28 ||

ఢక్కాక్షసూత్రశూలద్రుహిణకరోటీసముల్లసత్కర భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || 29 ||

ణాకారగర్భిణీ చేచ్ఛుభదా తే శరగతిర్నృణామిహ భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || 30 ||

తవ మన్వతిసంజపతః సద్యస్తరతి నరో హి భవాబ్ధిం భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || 31 ||

థూత్కారస్తస్య ముఖే భూయాత్తే నామ నాస్తి యస్య విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || 32 ||

దయనీయశ్చ దయాళుః కోఽస్తి మదన్యస్త్వదన్య ఇహ వద భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || 33 ||

ధర్మస్థాపనదక్ష త్ర్యక్ష గురో దక్షయజ్ఞశిక్షక భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || 34 ||

నను తాడితోఽసి ధనుషా లుబ్ధధియా త్వం పురా నరేణ విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || 35 ||

పరిమాతుం తవ మూర్తిం నాలమజస్తత్పరాత్పరోఽసి విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || 36 ||

ఫలమిహ నృతయా జనుషస్త్వత్పదసేవా సనాతనేశ విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || 37 ||

బలమారోగ్యం చాయుస్త్వద్గుణరుచితాం చిరం ప్రదేహి విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || 38 ||

భగవన్భర్గ భయాపహ భూతపతే భూతిభూషితాంగ విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || 39 ||

మహిమా తవ హి మాతి శ్రుతిషు హిమానీధరాత్మజాధవ భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || 40 ||

యమనియమాదిభిరంగైర్యమినో హృదయే భజంతి త్వం భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || 41 ||

రజ్జావహిరివ శుక్తౌ రజతమివ త్వయి జగంతి భాంతి విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || 42 ||

లబ్ధ్వా భవత్ప్రసాదాచ్చక్రం విధురవతి లోకమఖిలం భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || 43 ||

వసుధాతద్ధరతచ్ఛయరథమౌర్వీశర పరాకృతాసుర భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || 44 ||

శర్వ దేవ సర్వోత్తమ సర్వద దుర్వృత్తగర్వహరణ విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || 45 ||

షడ్రిపుషడూర్మిషడ్వికారహర సన్ముఖ షణ్ముఖజనక విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || 46 ||

సత్యం జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మేత్యేతల్లక్షణలక్షిత భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || 47 ||

హాహాహూహూముఖసురగాయకగీతాపదానపద్య విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || 48 ||

ళాదిర్న హి ప్రయోగస్తదంతమిహ మంగళం సదాస్తు విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || 49 ||

క్షణమివ దివసాన్నేష్యతి త్వత్పదసేవాక్షణోత్సుకః శివ భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || 50 ||

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్యస్య శ్రీగోవిందభగవత్పూజ్యపాదశిష్యస్య శ్రీమచ్ఛంకరభగవతః కృతౌ సువర్ణమాలా స్తుతిః సంపూర్ణం ||