శ్రీసుబ్రహ్మణ్య షడక్షరాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – Subrahmanya Shadakshara Ashtottara Shatanama Stotram

శరణ్యః శర్వతనయః శర్వాణీప్రియనందనః |
శరకాననసంభూతః శర్వరీశముఖః శమః || 1 ||

శంకరః శరణత్రాతా శశాంకముకుటోజ్జ్వలః |
శర్మదః శంఖకంఠశ్చ శరకార్ముకహేతిభృత్ || 2 ||

శక్తిధారీ శక్తికరః శతకోట్యర్కపాటలః |
శమదః శతరుద్రస్థః శతమన్మథవిగ్రహః || 3 ||

రణాగ్రణీ రక్షణకృద్రక్షోబలవిమర్దనః |
రహస్యజ్ఞో రతికరో రక్తచందనలేపనః || 4 ||

రత్నధారీ రత్నభూషో రత్నకుండలమండితః |
రక్తాంబరో రమ్యముఖో రవిచంద్రాగ్నిలోచనః || 5 ||

రమాకలత్రజామాతా రహస్యో రఘుపూజితః |
రసకోణాంతరాలస్థో రజోమూర్తీ రతిప్రదః || 6 ||

వసుదో వటురూపశ్చ వసంతఋతుపూజితః |
వలవైరిసుతానాథో వనజాక్షో వరాకృతిః || 7 ||

వక్రతుండానుజో వత్సో వరదాభయహస్తకః |
వత్సలో వర్షకారశ్చ వసిష్ఠాదిప్రపూజితః || 8 ||

వణిగ్రూపో వరేణ్యశ్చ వర్ణాశ్రమవిధాయకః |
వరదో వజ్రభృద్వంద్యో వందారుజనవత్సలః || 9 ||

నకారరూపో నలినో నకారయుతమంత్రకః |
నకారవర్ణనిలయో నందనో నందివందితః || 10 ||

నటేశపుత్రో నమ్రభ్రూర్నక్షత్రగ్రహనాయకః |
నగాగ్రనిలయో నమ్యో నమద్భక్తఫలప్రదః || 11 ||

నవనాగో నగహరో నవగ్రహసువందితః |
నవవీరాగ్రజో నవ్యో నమస్కారస్తుతిప్రియః || 12 ||

భద్రప్రదశ్చ భగవాన్ భవారణ్యదవానలః |
భవోద్భవో భద్రమూర్తిర్భర్త్సితాసురమండలః || 13 ||

భయాపహో భర్గరూపో భక్తాభీష్టఫలప్రదః |
భక్తిగమ్యో భక్తనిధిర్భయక్లేశవిమోచనః || 14 ||

భరతాగమసుప్రీతో భక్తో భక్తార్తిభంజనః |
భయకృద్భరతారాధ్యో భరద్వాజఋషిస్తుతః || 15 ||

వరుణో వరుణారాధ్యో వలారాతిముఖస్తుతః |
వజ్రశక్త్యాయుధోపేతో వరో వక్షఃస్థలోజ్జ్వలః || 16 ||

వస్తురూపో వశిధ్యేయో వలిత్రయవిరాజితః |
వక్రాలకో వలయధృత్ వలత్పీతాంబరోజ్జ్వలః || 17 ||

వచోరూపో వచనదో వచోఽతీతచరిత్రకః |
వరదో వశ్యఫలదో వల్లీదేవీమనోహరః || 18 ||

ఇతి శ్రీసుబ్రహ్మణ్య షడక్షరాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |