శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram

ధ్యానం |


శ్రీ వేంకటాచలాధీశం శ్రియాధ్యాసితవక్షసమ్ |
శ్రితచేతనమందారం శ్రీనివాసమహం భజే ||

మునయ ఊచుః |


సూత సర్వార్థతత్త్వజ్ఞ సర్వవేదాంతపారగ |
యేన చారాధితః సద్యః శ్రీమద్వేంకటనాయకః || 1 ||

భవత్యభీష్టసర్వార్థప్రదస్తద్బ్రూహి నో మునే |
ఇతి పృష్టస్తదా సూతో ధ్యాత్వా స్వాత్మని తత్ క్షణాత్ ||
ఉవాచ మునిశార్దూలాన్ శ్రూయతామితి వై మునిః || 2 ||

శ్రీసూత ఉవాచ |


అస్తి కించిన్మహద్గోప్యం భగవత్ప్రీతికారకమ్ |
పురా శేషేణ కథితం కపిలాయ మహాత్మనే || 3 ||

నామ్నామష్టశతం పుణ్యం పవిత్రం పాపనాశనమ్ |
ఆదాయ హేమపద్మాని స్వర్ణదీసంభవాని || 4 ||

బ్రహ్మా తు పూర్వమభ్యర్చ్య శ్రీమద్వేంకటనాయకమ్ |
అష్టోత్తరశతైర్దివ్యైర్నామభిర్మునిపూజితైః || 5 ||

స్వాభీష్టం లబ్ధవాన్ బ్రహ్మా సర్వలోకపితామహః |
భవద్భిరపి పద్మైశ్చ సమర్చ్యస్తైశ్చ నామభిః || 6 ||

తేషాం శేషనగాధీశమానసోల్లాసకారిణామ్ |
నామ్నామష్టశతం వక్ష్యే వేంకటాద్రినివాసినః || 7 ||

ఆయురారోగ్యదం పుంసాం ధనధాన్యసుఖప్రదమ్ |
జ్ఞానప్రదం విశేషేణ మహదైశ్వర్యకారకమ్ || 8 ||

అర్చయేన్నామభిర్దివ్యైః వేంకటేశపదాంకితైః |
నామ్నామష్టశతస్యాస్య ఋషిర్బ్రహ్మా ప్రకీర్తితః || 9 ||

ఛందోఽనుష్టుప్తథా దేవో వేంకటేశ ఉదాహృతః |
నీలగోక్షీరసంభూతో బీజమిత్యుచ్యతే బుధైః || 10 ||

శ్రీనివాసస్తథా శక్తిర్హృదయం వేంకటాధిపః |
వినియోగస్తథాఽభీష్టసిద్ధ్యర్థే నిగద్యతే || 11 ||

(స్తోత్రమ్)
ఓం నమో వేంకటేశాయ శేషాద్రినిలయాయ |
వృషదృగ్గోచరాయాఽథ విష్ణవే సతతం నమః || 12 ||

సదంజనగిరీశాయ వృషాద్రిపతయే నమః |
మేరుపుత్రగిరీశాయ సరఃస్వామితటీజుషే || 13 ||

కుమారాకల్పసేవ్యాయ వజ్రిదృగ్విషయాయ |
సువర్చలాసుతన్యస్తసైనాపత్యభరాయ || 14 ||

రామాయ పద్మనాభాయ సదావాయుస్తుతాయ |
త్యక్తవైకుంఠలోకాయ గిరికుంజవిహారిణే || 15 ||

హరిచందనగోత్రేంద్రస్వామినే సతతం నమః |
శంఖరాజన్యనేత్రాబ్జవిషయాయ నమో నమః || 16 ||

వసూపరిచరత్రాత్రే కృష్ణాయ సతతం నమః |
అబ్ధికన్యాపరిష్వక్తవక్షసే వేంకటాయ || 17 ||

సనకాదిమహాయోగిపూజితాయ నమో నమః |
దేవజిత్ప్రముఖానంతదైత్యసంఘప్రణాశినే || 18 ||

శ్వేతద్వీపవసన్ముక్తపూజితాంఘ్రియుగాయ |
శేషపర్వతరూపత్వప్రకాశనపరాయ || 19 ||

సానుస్థాపితతార్క్ష్యాయ తార్క్ష్యాచలనివాసినే |
మాయాగూఢవిమానాయ గరుడస్కంధవాసినే || 20 ||

అనంతశిరసే నిత్యమనంతాక్షాయ తే నమః |
అనంతచరణాయాఽథ శ్రీశైలనిలయాయ || 21 ||

దామోదరాయ తే నిత్యం నీలమేఘనిభాయ |
బ్రహ్మాదిదేవదుర్దర్శవిశ్వరూపాయ తే నమః || 22 ||

వైకుంఠాగతసద్ధేమవిమానాంతర్గతాయ |
అగస్త్యాభ్యర్థితాశేషజనదృగ్గోచరాయ || 23 ||

వాసుదేవాయ హరయే తీర్థపంచకవాసినే |
వామదేవప్రియాయాఽథ జనకేష్టప్రదాయ || 24 ||

మార్కండేయమహాతీర్థజాతపుణ్యప్రదాయ |
వాక్పతిబ్రహ్మదాత్రే చంద్రలావణ్యదాయినే || 25 ||

నారాయణనగేశాయ బ్రహ్మక్లుప్తోత్సవాయ |
శంఖచక్రవరానమ్రలసత్కరతలాయ || 26 ||

ద్రవన్మృగమదాసక్తవిగ్రహాయ నమో నమః |
కేశవాయ నమో నిత్యం నిత్యయౌవనమూర్తయే || 27 ||

అర్థితార్థప్రదాత్రే విశ్వతీర్థాఘహారిణే |
తీర్థస్వామిసరస్స్నాతజనాభీష్టప్రదాయినే || 28 ||

కుమారధారికావాసస్కందాభీష్టప్రదాయ |
జానుదఘ్నసమద్భూతపోత్రిణే కూర్మమూర్తయే || 29 ||

కిన్నరద్వంద్వశాపాంతప్రదాత్రే విభవే నమః |
వైఖానసమునిశ్రేష్ఠపూజితాయ నమో నమః || 30 ||

సింహాచలనివాసాయ శ్రీమన్నారాయణాయ |
సద్భక్తనీలకంఠార్చ్యనృసింహాయ నమో నమః || 31 ||

కుముదాక్షగణశ్రేష్ఠసైనాపత్యప్రదాయ |
దుర్మేధఃప్రాణహర్త్రే శ్రీధరాయ నమో నమః || 32 ||

క్షత్రియాంతకరామాయ మత్స్యరూపాయ తే నమః |
పాండవారిప్రహర్త్రే శ్రీకరాయ నమో నమః || 33 ||

ఉపత్యకాప్రదేశస్థశంకరధ్యాతమూర్తయే |
రుక్మాబ్జసరసీకూలలక్ష్మీకృతతపస్వినే || 34 ||

లసల్లక్ష్మీకరాంభోజదత్తకల్హారకస్రజే |
శాలగ్రామనివాసాయ శుకదృగ్గోచరాయ || 35 ||

నారాయణార్థితాశేషజనదృగ్విషయాయ |
మృగయారసికాయాఽథ వృషభాసురహారిణే || 36 ||

అంజనాగోత్రపతయే వృషభాచలవాసినే |
అంజనాసుతదాత్రే మాధవీయాఘహారిణే || 37 ||

ప్రియంగుప్రియభక్షాయ శ్వేతకోలవరాయ |
నీలధేనుపయోధారాసేకదేహోద్భవాయ || 38 ||

శంకరప్రియమిత్రాయ చోళపుత్రప్రియాయ |
సుధర్మిణీసుచైతన్యప్రదాత్రే మధుఘాతినే || 39 ||

కృష్ణాఖ్యవిప్రవేదాంతదేశికత్వప్రదాయ |
వరాహాచలనాథాయ బలభద్రాయ తే నమః || 40 ||

త్రివిక్రమాయ మహతే హృషీకేశాయ తే నమః |
అచ్యుతాయ నమో నిత్యం నీలాద్రినిలయాయ || 41 ||

నమః క్షీరాబ్ధినాథాయ వైకుంఠాచలవాసినే |
ముకుందాయ నమో నిత్యమనంతాయ నమో నమః || 42 ||

విరించాభ్యర్థితానీతసౌమ్యరూపాయ తే నమః |
సువర్ణముఖరీస్నాతమనుజాభీష్టదాయినే || 43 ||

హలాయుధజగత్తీర్థసమస్తఫలదాయినే |
గోవిందాయ నమో నిత్యం శ్రీనివాసాయ తే నమః || 44 ||


అష్టోత్తరశతం నామ్నాం చతుర్థ్యా నమసాఽన్వితమ్ |
యః పఠేచ్ఛృణుయాన్నిత్యం శ్రద్ధాభక్తిసమన్వితః || 45 ||

తస్య శ్రీవేంకటేశస్తు ప్రసన్నో భవతి ధ్రువమ్ |
అర్చనాయాం విశేషేణ గ్రాహ్యమష్టోత్తరం శతమ్ || 46 ||

వేంకటేశాభిధేయైర్యో వేంకటాద్రినివాసినమ్ |
అర్చయేన్నామభిస్తస్య ఫలం ముక్తిర్న సంశయః || 47 ||

గోపనీయమిదం స్తోత్రం సర్వేషాం ప్రకాశయేత్ |
శ్రద్ధాభక్తియుజామేవ దాపయేన్నామసంగ్రహమ్ || 48 ||

ఇతి శేషేణ కథితం కపిలాయ మహాత్మనే |
కపిలాఖ్యమహాయోగిసకాశాత్తు మయా శ్రుతమ్ |
తదుక్తం భవతామద్య సద్యః ప్రీతికరం హరేః || 49 ||

ఇతి శ్రీవరాహపురాణే శ్రీవేంకటాచలమాహాత్మ్యే శ్రీవేంకటేశాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం ||