శ్రీ వేంకటేశ ప్రాతః స్మరణ – Sri Venkatesha Pratah Smaranam (Sloka Trayam)

ప్రాతః స్మరామి రమయా సహ వేంకటేశం
మందస్మితం ముఖసరోరుహకాంతిరమ్యమ్ |
మాణిక్యకాంతివిలసన్మకుటోర్ధ్వపుండ్రం
పద్మాక్షలక్ష్యమణికుండలమండితాంగమ్ || 1 ||

ప్రాతర్భజామి కరరమ్యసుశంఖచక్రం
భక్తాభయప్రదకటిస్థలదత్తపాణిమ్ |
శ్రీవత్సకౌస్తుభలసన్మణిభూషణోద్యత్
పీతాంబరం మదనకోటిసుమోహనాంగమ్ || 2 ||

ప్రాతర్నమామి పరమాత్మపదారవిందం
ఆనందసాంద్రనిలయం మణినూపురాఢ్యమ్ |
ఏతత్సమస్తజగతామితి దర్శయంతం
వైకుంఠమత్ర భజతాం కరపల్లవేన || 3 ||

శ్లోకత్రయస్య పఠనం దినపూర్వకాలే
దుస్స్వప్నదుశ్శకునదుర్భయపాపశాంత్యై |
నిత్యం కరోతి మతిమాన్పరమాత్మరూపం
శ్రీవేంకటేశనిలయం వ్రజతి స్మ యోఽసౌ ||