శ్రీ వేంకటేశ మంగళాష్టకం – Sri Venkatesha Mangalashtakam

శ్రీక్షోణ్యౌ రమణీయుగం సురమణీపుత్రోఽపి వాణీపతిః
పౌత్రశ్చంద్రశిరోమణిః ఫణిపతిః శయ్యా సురాః సేవకాః |
తార్క్ష్యో యస్య రథో మహశ్చ భవనం బ్రహ్మాండమాద్యః పుమాన్
శ్రీమద్వేంకటభూధరేంద్రరమణః కుర్యాద్ధరిర్మంగళమ్ || 1 ||

యత్తేజో రవికోటికోటికిరణాన్ ధిక్కృత్య జేజీయతే
యస్య శ్రీవదనాంబుజస్య సుషమా రాకేందుకోటీరపి |
సౌందర్యం మనోభవానపి బహూన్ కాంతిశ్చ కాదంబినీం
శ్రీమద్వేంకటభూధరేంద్రరమణః కుర్యాద్ధరిర్మంగళమ్ || 2 ||

నానారత్న కిరీటకుండలముఖైర్భూషాగణైర్భూషితః
శ్రీమత్కౌస్తుభరత్న భవ్యహృదయః శ్రీవత్ససల్లాంఛనః |
విద్యుద్వర్ణసువర్ణవస్త్రరుచిరో యః శంఖచక్రాదిభిః
శ్రీమద్వేంకటభూధరేంద్రరమణః కుర్యాద్ధరిర్మంగళమ్ || 3 ||

యత్ఫాలే మృగనాభిచారుతిలకో నేత్రేఽబ్జపత్రాయతే
కస్తూరీఘనసారకేసరమిలచ్ఛ్రీగంధసారో ద్రవైః |
గంధైర్లిప్తతనుః సుగంధసుమనోమాలాధరో యః ప్రభుః
శ్రీమద్వేంకటభూధరేంద్రరమణః కుర్యాద్ధరిర్మంగళమ్ || 4 ||

ఏతద్దివ్యపదం మమాస్తి భువి తత్సంపశ్యతేత్యాదరా-
-
ద్భక్తేభ్యః స్వకరేణ దర్శయతి యద్దృష్ట్యాఽతిసౌఖ్యం గతః |
ఏతద్భక్తిమతో మహానపి భవాంభోధిర్నదీతి స్పృశన్
శ్రీమద్వేంకటభూధరేంద్రరమణః కుర్యాద్ధరిర్మంగళమ్ || 5 ||

యః స్వామీ సరసస్తటే విహరతో శ్రీస్వామినామ్నః సదా
సౌవర్ణాలయమందిరో విధిముఖైర్బర్హిర్ముఖైః సేవితః |
యః శత్రూన్ హనయన్ నిజానవతి శ్రీభూవరాహాత్మకః
శ్రీమద్వేంకటభూధరేంద్రరమణః కుర్యాద్ధరిర్మంగళమ్ || 6 ||

యో బ్రహ్మాదిసురాన్ మునీంశ్చ మనుజాన్ బ్రహ్మోత్సవాయాగతాన్
దృష్ట్వా హృష్టమనా బభూవ బహుశస్తైరర్చితః సంస్తుతః |
తేభ్యో యః ప్రదదాద్వరాన్ బహువిధాన్ లక్ష్మీనివాసో విభుః
శ్రీమద్వేంకటభూధరేంద్రరమణః కుర్యాద్ధరిర్మంగళమ్ || 7 ||

యో దేవో భువి వర్తతే కలియుగే వైకుంఠలోకస్థితో
భక్తానాం పరిపాలనాయ సతతం కారుణ్యవారాం నిధిః |
శ్రీశేషాఖ్యమహీంధ్రమస్తకమణిర్భక్తైకచింతామణిః
శ్రీమద్వేంకటభూధరేంద్రరమణః కుర్యాద్ధరిర్మంగళమ్ || 8 ||

శేషాద్రిప్రభుమంగళాష్టకమిదం తుష్టేన యస్యేశితుః
ప్రీత్యర్థం రచితం రమేశచరణద్వంద్వైకనిష్ఠావతా |
వైవాహ్యాదిశుభక్రియాసు పఠితం యైః సాధు తేషామపి
శ్రీమద్వేంకటభూధరేంద్రరమణః కుర్యాద్ధరిర్మంగళమ్ || 9 ||

ఇతి శ్రీ వేంకటేశ మంగళాష్టకమ్ సంపూర్ణం |