శ్రీ వల్లభేశ హృదయం – Sri Vallabhesha Hrudayam

శ్రీదేవ్యువాచ |
వల్లభేశస్య హృదయం కృపయా బ్రూహి శంకర |
శ్రీశివ ఉవాచ |
ఋష్యాదికం మూలమంత్రవదేవ పరికీర్తితమ్ || 1 ||

ఓం విఘ్నేశః పూర్వతః పాతు గణనాథస్తు దక్షిణే |
పశ్చిమే గజవక్త్రస్తు ఉత్తరే విఘ్ననాశనః || 2 ||

ఆగ్నేయ్యాం పితృభక్తస్తు నైఋత్యాం స్కందపూర్వజః |
వాయవ్యామాఖువాహస్తు ఈశాన్యాం దేవపూజితః || 3 ||

ఊర్ధ్వతః పాతు సుముఖో హ్యధరాయాం గజాననః |
ఏవం దశదిశో రక్షేత్ వికటః పాపనాశనః || 4 ||

శిఖాయాం కపిలః పాతు మూర్ధన్యాకాశరూపధృక్ |
కిరీటిః పాతు నః ఫాలం భ్రువోర్మధ్యే వినాయకః || 5 ||

చక్షుషీ మే త్రినయనః శ్రవణౌ గజకర్ణకః |
కపోలయోర్మదనిధిః కర్ణమూలే మదోత్కటః || 6 ||

సదంతో దంతమధ్యేఽవ్యాత్ వక్త్రం పాతు హరాత్మజః |
చిబుకే నాసికే చైవ పాతు మాం పుష్కరేక్షణః || 7 ||

ఉత్తరోష్ఠే జగద్వ్యాపీ త్వధరోష్ఠేఽమృతప్రదః |
జిహ్వాం విద్యానిధిః పాతు తాలున్యాపత్సహాయకః || 8 ||

కిన్నరైః పూజితః కంఠం స్కంధౌ పాతు దిశాంపతిః |
చతుర్భుజో భుజౌ పాతు బాహుమూలేఽమరప్రియః || 9 ||

అంసయోరంబికాసూనురంగులీశ్చ హరిప్రియః |
ఆంత్రం పాతు స్వతంత్రో మే మనః ప్రహ్లాదకారకః || 10 ||

ప్రాణాఽపానౌ తథా వ్యానముదానం సమానకమ్ |
యశో లక్ష్మీం కీర్తిం పాతు నః కమలాపతిః || 11 ||

హృదయం తు పరంబ్రహ్మస్వరూపో జగదిపతిః |
స్తనౌ తు పాతు విష్ణుర్మే స్తనమధ్యం తు శాంకరః || 12 ||

ఉదరం తుందిలః పాతు నాభిం పాతు సునాభికః |
కటిం పాత్వమలో నిత్యం పాతు మధ్యం తు పావనః || 13 ||

మేఢ్రం పాతు మహాయోగీ తత్పార్శ్వం సర్వరక్షకః |
గుహ్యం గుహాగ్రజః పాతు అణుం పాతు జితేంద్రియః || 14 ||

శుక్లం పాతు సుశుక్లస్తు ఊరూ పాతు సుఖప్రదః |
జంఘదేశే హ్రస్వజంఘో జానుమధ్యే జగద్గురుః || 15 ||

గుల్ఫౌ రక్షాకరః పాతు పాదౌ మే నర్తనప్రియః |
సర్వాంగం సర్వసంధౌ పాతు దేవారిమర్దనః || 16 ||

పుత్రమిత్రకలత్రాదీన్ పాతు పాశాంకుశాధిపః |
ధనధాన్యపశూంశ్చైవ గృహం క్షేత్రం నిరంతరమ్ || 17 ||

పాతు విశ్వాత్మకో దేవో వరదో భక్తవత్సలః |
రక్షాహీనం తు యత్స్థానం కవచేన వినా కృతమ్ || 18 ||

తత్సర్వం రక్షయేద్దేవో మార్గవాసీ జితేంద్రియః |
అటవ్యాం పర్వతాగ్రే వా మార్గే మానావమానగే || 19 ||

జలస్థలగతో వాఽపి పాతు మాయాపహారకః |
సర్వత్ర పాతు దేవేశః సప్తలోకైకసంశ్రితః || 20 ||

ఫలశ్రుతిః |
ఇదం కవచం పుణ్యం పవిత్రం పాపనాశనమ్ |
ప్రాతఃకాలే జపేన్మర్త్యః సదా భయవినాశనమ్ || 21 ||

కుక్షిరోగప్రశమనం లూతాస్ఫోటనివారణమ్ |
మూత్రకృచ్ఛ్రప్రశమనం బహుమూత్రనివారణమ్ || 22 ||

బాలగ్రహాదిరోగాణాంనాశనం సర్వకామదమ్ |
యః పఠేద్ధారయేద్వాఽపి కరస్థాస్తస్య సిద్ధయః |
యత్ర యత్ర గతశ్చాఽపి తత్ర తత్రాఽర్థసిద్ధిదమ్ || 23 ||

యశ్శృణోతి పఠతి ద్విజోత్తమో
విఘ్నరాజకవచం దినే దినే |
పుత్రపౌత్రసుకలత్రసంపదః
కామభోగమఖిలాంశ్చ విందతి || 24 ||

యో బ్రహ్మచారిణమచింత్యమనేకరూపం
ధ్యాయేజ్జగత్రయహితేరతమాపదఘ్నమ్ |
సర్వార్థసిద్ధిం లభతే మనుష్యో
విఘ్నేశసాయుజ్యముపేన్న సంశయః || 25 ||

ఇతి శ్రీవినాయకతంత్రే శ్రీవల్లభేశహృదయం సంపూర్ణమ్ |