శ్రీ వైద్యనాథాష్టకం – Sri Vaidyanatha Ashtakam

శ్రీరామసౌమిత్రిజటాయువేద
షడాననాదిత్య కుజార్చితాయ |
శ్రీనీలకంఠాయ దయామయాయ
శ్రీవైద్యనాథాయ నమః శివాయ || 1 ||

గంగాప్రవాహేందు జటాధరాయ
త్రిలోచనాయ స్మర కాలహంత్రే |
సమస్త దేవైరభిపూజితాయ
శ్రీవైద్యనాథాయ నమః శివాయ || 2 ||

భక్తప్రియాయ త్రిపురాంతకాయ
పినాకినే దుష్టహరాయ నిత్యమ్ |
ప్రత్యక్షలీలాయ మనుష్యలోకే
శ్రీవైద్యనాథాయ నమః శివాయ || 3 ||

ప్రభూతవాతాది సమస్తరోగ-
-
ప్రణాశకర్త్రే మునివందితాయ |
ప్రభాకరేంద్వగ్నివిలోచనాయ
శ్రీవైద్యనాథాయ నమః శివాయ || 4 ||

వాక్శ్రోత్రనేత్రాంఘ్రి విహీనజంతోః
వాక్శ్రోత్రనేత్రాంఘ్రి సుఖప్రదాయ |
కుష్ఠాదిసర్వోన్నతరోగహంత్రే
శ్రీవైద్యనాథాయ నమః శివాయ || 5 ||

వేదాంతవేద్యాయ జగన్మయాయ
యోగీశ్వరధ్యేయపదాంబుజాయ |
త్రిమూర్తిరూపాయ సహస్రనామ్నే
శ్రీవైద్యనాథాయ నమః శివాయ || 6 ||

స్వతీర్థమృద్భస్మభృతాంగభాజాం
పిశాచదుఃఖార్తిభయాపహాయ |
ఆత్మస్వరూపాయ శరీరభాజాం
శ్రీవైద్యనాథాయ నమః శివాయ || 7 ||

శ్రీనీలకంఠాయ వృషధ్వజాయ
స్రక్గంధభస్మాద్యభిశోభితాయ |
సుపుత్రదారాది సుభాగ్యదాయ
శ్రీవైద్యనాథాయ నమః శివాయ || 8 ||

బాలాంబికేశ వైద్యేశ భవరోగహరేతి |
జపేన్నామత్రయం నిత్యం మహారోగనివారణమ్ || 9 ||

ఇతి శ్రీ వైద్యనాథాష్టకమ్ సంపూర్ణం |