శ్రీ స్వామినాథ పంచకం – Sri Swaminatha Panchakam

హే స్వామినాథార్తబంధో |
భస్మలిప్తాంగ గాంగేయ కారుణ్యసింధో ||

రుద్రాక్షధారిన్ నమస్తే
రౌద్రరోగం హర త్వం పురారేర్గురోర్మే |
రాకేందువక్త్రం భవంతం
మారరూపం కుమారం భజే కామపూరమ్ || 1 ||

మాం పాహి రోగాదఘోరాత్
మంగళాపాంగపాతేన భంగాత్స్వరాణామ్ |
కాలాచ్చ దుష్పాకకూలాత్
కాలకాలస్యసూనుం భజే క్రాంతసానుమ్ || 2 ||

బ్రహ్మాదయో యస్య శిష్యాః
బ్రహ్మపుత్రా గిరౌ యస్య సోపానభూతాః |
సైన్యం సురాశ్చాపి సర్వే
సామవేదాదిగేయం భజే కార్తికేయమ్ || 3 ||

కాషాయ సంవీత గాత్రం
కామరోగాది సంహారి భిక్షాన్న పాత్రమ్ |
కారుణ్య సంపూర్ణ నేత్రం
శక్తిహస్తం పవిత్రం భజే శంభుపుత్రమ్ || 4 ||

శ్రీస్వామి శైలే వసంతం
సాధుసంఘస్య రోగాన్ సదా సంహరంతమ్ |
ఓంకారతత్త్వం వదంతం
శంభుకర్ణే హసంతం భజేఽహం శిశుం తమ్ || 5 ||

స్తోత్రం కృతం చిత్రచిత్రం
దీక్షితానంతరామేణ సర్వార్థసిద్ధ్యై |
భక్త్యా పఠేద్యః ప్రభాతే
దేవదేవప్రసాదాత్ లభేతాష్టసిద్ధిమ్ || 6 ||

ఇతి శ్రీఅనంతరామదీక్షితర్ కృతం శ్రీ స్వామినాథ పంచకమ్ |