శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య మూలమంత్ర స్తవః – Sri Subramanya Moola Mantra Stava

అథాతః సంప్రవక్ష్యామి మూలమంత్రస్తవం శివమ్ |
జపతాం శృణ్వతాం నౄణాం భుక్తిముక్తిప్రదాయకమ్ || 1 ||

సర్వశత్రుక్షయకరం సర్వరోగనివారణమ్ |
అష్టైశ్వర్యప్రదం నిత్యం సర్వలోకైకపావనమ్ || 2 ||

శరారణ్యోద్భవం స్కందం శరణాగతపాలకమ్ |
శరణం త్వాం ప్రపన్నస్య దేహి మే విపులాం శ్రియమ్ || 3 ||

రాజరాజసఖోద్భూతం రాజీవాయతలోచనమ్ |
రతీశకోటిసౌందర్యం దేహి మే విపులాం శ్రియమ్ || 4 ||

వలారిప్రముఖైర్వంద్య వల్లీంద్రాణీసుతాపతే |
వరదాశ్రితలోకానాం దేహి మే విపులాం శ్రియమ్ || 5 ||

నారదాదిమహాయోగిసిద్ధగంధర్వసేవితమ్ |
నవవీరైః పూజితాంఘ్రే దేహి మే విపులాం శ్రియమ్ || 6 ||

భగవన్ పార్వతీసూనో స్వామిన్ భక్తార్తిభంజన |
భవత్ పాదాబ్జయోర్భక్తిం దేహి మే విపులాం శ్రియమ్ || 7 ||

వసు ధాన్యం యశః కీర్తిం అవిచ్ఛేదం సంతతేః |
శత్రునాశనమద్యాశు దేహి మే విపులాం శ్రియమ్ || 8 ||

ఇదం షడక్షరం స్తోత్రం సుబ్రహ్మణ్యస్య సంతతమ్ |
యః పఠేత్తస్య సిద్ధ్యంతి సంపదశ్చింతితాధికాః || 9 ||

హృదబ్జే భక్తితో నిత్యం సుబ్రహ్మణ్యం స్మరన్ బుధః |
యో జపేత్ ప్రాతరుత్థాయ సర్వాన్ కామానవాప్నుయాత్ || 10 ||

ఇతి కుమారతంత్రార్గతం శ్రీసుబ్రహ్మణ్య మూలమంత్ర స్తవః |