శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యాక్షరమాలికా స్తోత్రం – Sri Subrahmaya Aksharamalika Stotram

శరవణభవ గుహ శరవణభవ గుహ
శరవణభవ గుహ పాహి గురో గుహ ||

అఖిలజగజ్జనిపాలననిలయన
కారణ సత్సుఖచిద్ఘన భో గుహ || 1 ||

ఆగమనిగదితమంగళగుణగణ
ఆదిపురుషపురుహూత సుపూజిత || 2 ||

ఇభవదనానుజ శుభసముదయయుత
విభవకరంబిత విభుపదజృంభిత || 3 ||

ఈతిభయాపహ నీతినయావహ
గీతికలాఖిలరీతివిశారద || 4 ||

ఉపపతిరివకృతవల్లీసంగమ
కుపిత వనేచరపతిహృదయంగమ || 5 ||

ఊర్జితశాసనమార్జితభూషణ
స్ఫూర్జథుఘోషణ ధూర్జటితోషణ || 6 ||

ఋషిగణవిగణితచరణకమలయుత
ఋజుసరణిచరిత మహదవనమహిత || 7 ||

ౠకారాక్షరరూప పురాతన
రాకాచంద్రనికాశ షడానన || 8 ||

ఌకారరూపోపకారసునిరత
వికారరహితాపకారసువిరత || 9 ||

ౡకారాకృతి శోకాపోహన
కేకారవయుత కేకివినోదన || 10 ||

ఏడకవాహన మూఢవిమోహన
ఊఢసమభువన సోఢసదకరణ || 11 ||

ఐలబిలాదిదిగీశబలావృత
కైలాసాచలలీలాలాలస || 12 ||

ఓజోరేజిత తేజోరాజిత
ఆజివిరాజదరాత్యపరాజిత || 13 ||

ఔపనిషదపరమాత్మపదోదిత
ఔపాధికవిగ్రహతాముపగత || 14 ||

అంహోనాశన రంహోగాహన
బ్రహ్మోద్బోధన సింహోన్మేషణ || 15 ||

అస్తవిశస్తసమస్తమహాసుర
హస్తసతతధృతశక్తిభృతామర || 16 ||

కరుణావిగ్రహ కలితానుగ్రహ
కటుసుతిదుర్గ్రహ పటుయతిసుగ్రహ || 17 ||

ఖండితచండమహాసురమండల-
మండితనిబిడశ్యామళకుంతల || 18 ||

గంగాసంభవ గిరిశతనూభవ
రంగపురోభవ తుంగకుచాధవ || 19 ||

ఘనవాహనముఖ సురవరవందిత
ఘననాదోదిత శిఖినటనందిత || 20 ||

ఙవమానధనుర్మౌర్వీరవరత
పవమానధృతవ్యజనకృతిముదిత || 21 ||

చరణాయుధధర కరణావృతిహర
తరుణాకృతివర కరుణాసాగర || 22 ||

ఛేదిత తారక భేదిత పాతక
ఖేదిత ఘాతక వాంఛితదాయక || 23 ||

జలజనిభనయన ఖలమనుజమథన
బలిదనుజమదన కలికలుషశమన || 24 ||

ఝషకేతనసమ వృషకేతనరమ
మిషచేతనయమ వృషకారిసుగమ || 25 ||

జ్ఞాతాగమచయ ధూతాఘనిచయ
వీతషడరిరయ గీతగుణోదయ || 26 ||

టంకారాగత కంకాత్తాహిత
ఝంకారాఢ్యాలంకారావృత || 27 ||

ఠాకృతిరాజిత హాటకకుండల
స్వాకృతిరేజిత ఘోటకమండల || 28 ||

డింభాకృతియుత రంభానటరత
జంభారివినుత కుంభోద్భవనుత || 29 ||

ఢక్కారవకృత ధిక్కారాహిత
దిక్కాలామిత హిక్కాదిరహిత || 30 ||

ణకారతరుసుమ నికారరతిదమ
ణకారయుతమనుజపవిహితాగమ || 31 ||

తాపత్రయహర కాలత్రయచర
లోకత్రయధర వర్గత్రయకర || 32 ||

స్థిరపదదాయక సురవరనాయక
నిరసితసాయక నిరుపమగాయక || 33 ||

దాంతదయాపర కాంతకళేబర
భ్రాంతం మాం తర శాంతహృదయవర || 34 ||

ధీరోదాత్త గుణోత్తర జిత్వర |
ధీరోపాసిత విత్తమహత్తర || 35 ||

నవవీరాహిత సవయోవిహసిత
భవరోగావృతమనుజజిహాసిత || 36 ||

పుష్కరమాలావాసితవిగ్రహ
పుణ్యపరాయణ విహితపరిగ్రహ || 37 ||

ఫాలలసన్మృగమదతిలకోజ్జ్వల
కలిమలతూల సువాతూలాతుల || 38 ||

బందీకృతసురబృందానందన
వందారు మనుజ మందారద్రుమ || 39 ||

భవతాగమితః కారాగారం
ప్రణవావిదితశ్చతురాస్యోరమ్ || 40 ||

మహనీయమహావాక్యోద్ఘోషిత
కమనీయమహామకుటోద్భూషిత || 41 ||

యోగిహృదయసరసీరుహభాస్వర
యోగాధీశ్వర భోగవికస్వర || 42 ||

రక్షోశిక్షణకృత్యవిచక్షణ
రక్షణదక్షకటాక్షనిరీక్షణ || 43 ||

లోలదుకూలాంచలవాదాంచల
బాలకుతూహల లీలాపేశల || 44 ||

వలవైరిసుతాచరితాపహసిత
లవలీతిమతా భవతో వనితా || 45 ||

శూలాయుధధర కాలాయుతహర
మాలాయుతభర హేలాయుతకర || 46 ||

షట్కోణస్థిత షట్తారకసుత
షడ్భావరహిత షడూర్మిఘాతక || 47 ||

సుబ్రహ్మణ్యోమితి నిగమాంతో
వదతి భవంతం ప్రణవపదార్థమ్ || 48 ||

హారావళియుతకారాహృతసుర
ధారారతహయ నియుత నియుతరథ || 49 ||

లళితకరకమల లుళితవరవలయ
దళితాసురచయ మిళితామరచయ || 50 ||

క్షణభంగురజగదుపపాదనచణ
వేదవినిశ్చిత తత్త్వజనావన || 51 ||

నీలకంఠకృత వర్ణమాలికా
ప్రీతయే భవతు పార్వతీభువః ||

ఇతి నీలకంఠకృత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యాక్షరమాలికా స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |