శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య షోడశనామ స్తోత్రం – Sri Subrahmanya Shodasa nama stotram

అస్య శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య షోడశనామస్తోత్ర మహామంత్రస్య అగస్త్యో భగవానృషిః అనుష్టుప్ఛందః సుబ్రహ్మణ్యో దేవతా మమేష్ట సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

ధ్యానం |
షడ్వక్త్రం శిఖివాహనం త్రినయనం చిత్రాంబరాలంకృతం
శక్తిం వజ్రమసిం త్రిశూలమభయం ఖేటం ధనుశ్చక్రకమ్ |
పాశం కుక్కుటమంకుశం వరదం హస్తైర్దధానం సదా
ధ్యాయేదీప్సితసిద్ధిదం శివసుతం స్కందం సురారాధితమ్ ||

ప్రథమో జ్ఞానశక్త్యాత్మా ద్వితీయః స్కంద ఏవ |
అగ్నిగర్భస్తృతీయస్తు బాహులేయశ్చతుర్థకః || 1 ||

గాంగేయః పంచమః ప్రోక్తః షష్ఠః శరవణోద్భవః |
సప్తమః కార్తికేయశ్చ కుమారశ్చాష్టమస్తథా || 2 ||

నవమః షణ్ముఖః ప్రోక్తో దశమస్తారకాంతకః |
ఏకాదశశ్చ సేనానీః గుహో ద్వాదశ ఏవ || 3 ||

త్రయోదశో బ్రహ్మచారీ శివతేజశ్చతుర్దశః |
క్రౌంచదారీ పంచదశః షోడశః శిఖివాహనః || 4 ||

షోడశైతాని నామాని యః పఠేద్భక్తిసంయుతః |
బృహస్పతిసమో వాచి బ్రహ్మతేజోయుతో భవేత్ |
యద్యత్ప్రార్థయే మర్త్యస్తత్సర్వం లభతే ధ్రువమ్ || 5 ||

ఇతి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య షోడశనామ స్తోత్రమ్ |