శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య పంచరత్నం – Sri Subrahmanya Pancharatnam

షడాననం చందనలేపితాంగం
మహోరసం దివ్యమయూరవాహనమ్ |
రుద్రస్యసూనుం సురలోకనాథం
బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే || 1 ||

జాజ్వల్యమానం సురబృందవంద్యం
కుమారధారాతట మందిరస్థమ్ |
కందర్పరూపం కమనీయగాత్రం
బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే || 2 ||

ద్విషడ్భుజం ద్వాదశదివ్యనేత్రం
త్రయీతనుం శూలమసీ దధానమ్ |
శేషావతారం కమనీయరూపం
బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే || 3 ||

సురారిఘోరాహవశోభమానం
సురోత్తమం శక్తిధరం కుమారమ్ |
సుధార శక్త్యాయుధ శోభిహస్తం
బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే || 4 ||

ఇష్టార్థసిద్ధిప్రదమీశపుత్రం
ఇష్టాన్నదం భూసురకామధేనుమ్ |
గంగోద్భవం సర్వజనానుకూలం
బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే || 5 ||

యః శ్లోకపంచకమిదం పఠతీహ భక్త్యా
బ్రహ్మణ్యదేవ వినివేశిత మానసః సన్ |
ప్రాప్నోతి భోగమఖిలం భువి యద్యదిష్టం
అంతే గచ్ఛతి ముదా గుహసామ్యమేవ || 6 ||

ఇతి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య పంచరత్నమ్ సంపూర్ణం |