శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య మంగళాష్టకం – Sri Subrahmanya Mangala Ashtakam

శివయోస్తనుజాయాస్తు శ్రితమందారశాఖినే |
శిఖివర్యతురంగాయ సుబ్రహ్మణ్యాయ మంగళమ్ || 1 ||

భక్తాభీష్టప్రదాయాస్తు భవరోగవినాశినే |
రాజరాజాదివంద్యాయ రణధీరాయ మంగళమ్ || 2 ||

శూరపద్మాదిదైతేయతమిస్రకులభానవే |
తారకాసురకాలాయ బాలకాయాస్తు మంగళమ్ || 3 ||

వల్లీవదనరాజీవ మధుపాయ మహాత్మనే |
ఉల్లసన్మణికోటీరభాసురాయాస్తు మంగళమ్ || 4 ||

కందర్పకోటిలావణ్యనిధయే కామదాయినే |
కులిశాయుధహస్తాయ కుమారాయాస్తు మంగళమ్ || 5 ||

ముక్తాహారలసత్కంఠరాజయే ముక్తిదాయినే |
దేవసేనాసమేతాయ దైవతాయాస్తు మంగళమ్ || 6 ||

కనకాంబరసంశోభికటయే కలిహారిణే |
కమలాపతివంద్యాయ కార్తికేయాయ మంగళమ్ || 7 ||

శరకాననజాతాయ శూరాయ శుభదాయినే |
శీతభానుసమాస్యాయ శరణ్యాయాస్తు మంగళమ్ || 8 ||

మంగళాష్టకమేతద్యే మహాసేనస్య మానవాః |
పఠంతీ ప్రత్యహం భక్త్యా ప్రాప్నుయుస్తే పరాం శ్రియమ్ || 9 ||

ఇతి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య మంగళాష్టకమ్ సంపూర్ణం |