శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య మానసపూజా స్తోత్రం – Sri Subrahmanya Manasa Puja Stotram

శ్రీమన్ మేరుధరాధరాధిప మహాసౌభాగ్యసంశోభితే
మందారద్రుమవాటికాపరివృతే శ్రీస్కందశైలేమలే
సౌధే హాటకనిర్మితే మణిమయే సన్మంటపాభ్యంతరే
బ్రహ్మానందఘనం గుహాఖ్యమనఘం సింహాసనం చింతయే || 1 ||

మదనాయుతలావణ్యం నవ్యారుణశతారుణమ్ |
నీలజీమూతచికురం అర్ధేందు సదృశాలికమ్ || 2 ||

పుండరీకవిశాలాక్షం పూర్ణచంద్రనిభాననమ్ |
చాంపేయ విలసన్నాసం మందహాసాంచితోరసమ్ || 3 ||

గండస్థలచలచ్ఛోత్ర కుండలం చారుకంధరమ్ |
కరాసక్తకనఃదండం రత్నహారాంచితోరసమ్ || 4 ||

కటీతటలసద్దివ్యవసనం పీవరోరుకమ్ |
సురాసురాదికోటీర నీరాజితపదాంబుజమ్ || 5 ||

నానారత్న విభూషాఢ్యం దివ్యచందనచర్చితమ్ |
సనకాది మహాయోగి సేవితం కరుణానిధిమ్ || 6 ||

భక్తవాంఛితదాతారం దేవసేనాసమావృతమ్ |
తేజోమయం కార్తికేయం భావయే హృదయాంబుజే || 7 ||

ఆవాహయామి విశ్వేశం మహాసేనం మహేశ్వరమ్ |
తేజస్త్రయాత్మకం పీఠం శరజన్మన్ గృహాణ భోః || 8 ||

అనవద్యం గృహాణేశ పాద్యమద్య షడానన |
పార్వతీనందనానర్ఘ్యం అర్పయామ్యర్ఘ్యమద్భుతమ్ || 9 ||

ఆచమ్యతామగ్నిజాత స్వర్ణపాత్రోద్యతైర్జలైః |
పంచామృతరసైర్దివ్యైః సుధాసమవిభావితైః || 10 ||

దధిక్షీరాజ్యమధుభిః పంచగవ్యైః ఫలోదకైః |
నానాఫలరసైర్దివ్యైర్నారికేళఫలోదకైః || 11 ||

దివ్యౌషధిరసైః స్వర్ణరత్నోదక కుశోదకైః |
హిమాంబుచందనరసైర్ఘనసారాదివాసితైః || 12 ||

బ్రహ్మాండోదరమధ్యస్థ తీర్థైః పరమపావనైః |
పావనం పరమేశాన త్వాం తీర్థైః స్నాపయామ్యహమ్ || 13 ||

సుధోర్మిక్షీరధవళం భస్మనోధూళ్యతావకమ్ |
సౌవర్ణవాససాకాయాం వేష్టయేఽభీష్టసిద్ధయే || 14 ||

యజ్ఞోపవీతం సుజ్ఞానదాయినే తేఽర్పయే గుహమ్ |
కిరీటహారకేయూర భూషణాని సమర్పయే || 15 ||

రోచనాగరుకస్తూరీ సితాభ్రమసృణాన్వితమ్ |
గంధసారం సురభిలం సురేశాభ్యుపగమ్యతామ్ || 16 ||

రచయే తిలకం ఫాలే గంధం మృగమదేన తే |
అక్షయ్యఫలదానర్ఘానక్షతానర్పయే ప్రభో || 17 ||

కుముదోత్పల కహ్లార కమలైః శతపత్రకైః |
జాతీచంపకపున్నాగ వకుళైః కరవీరకైః || 18 ||

దూర్వాప్రవాళమాలూర మాచీమరువపత్రకైః |
అకీటాదిహతైర్నవ్యైః కోమలైస్తులసీదళైః || 19 ||

పావనైశ్చంద్రకదళీ కుసుమైర్నందివర్ధనైః |
నవమాలాలికాభిః మతల్లికాతల్లజైరపి || 20 ||

కురండైరపి శమ్యాకైః మందారైరతిసుందరైః |
అగర్హితైశ్చ బర్హిష్ఠః పాటీదైః పారిజాతకైః || 21 ||

ఆమోదకుసుమైరన్యైః పూజయామి జగత్పతిమ్ |
ధూపోఽయం గృహ్యతాం దేవ ఘ్రాణేంద్రియ విమోహకమ్ || 22 ||

సర్వాంతరతమోహంత్రే గుహ తే దీపమర్పయే |
సద్యః సమాభృతం దివ్యమమృతం తృప్తిహేతుకమ్ || 23 ||

సాల్యాన్నమద్భుతం నవ్యం గోఘృతం సూపసంగతమ్ |
కదళీనారికేళామృధాన్యాద్యుర్వారుకాదిభిః || 24 ||

రచితైర్హరితైర్దివ్య ఖచరీభిః సుపర్పటైః |
సర్వసంస్తారసంపూర్ణైరాజ్యపక్వైరతిప్రియైః || 25 ||

రంభాపనసకూశ్మాండాపూపా నిష్పక్వమంతరైః |
విదారికా కారవేల్ల పటోలీ తగరోన్ముఖైః || 26 ||

శాకైర్బహువిధైరన్యైః వటకైర్వటుసంస్కృతైః |
ససూపసారనిర్గమ్య సరచీసురసేన || 27 ||

కూశ్మాండఖండకలిత తప్తక రసనేన |
సుపక్వచిత్రాన్నశతైః లడ్డుకేడ్డుమకాదిభిః || 28 ||

సుధాఫలామృతస్యందిమండక క్షీరమండకైః |
మాషాపూపగులాపూప గోధూమాపూప శర్కరైః || 29 ||

శశాంకకిరణోద్భాసి పోళికా శష్కుళీముఖైః |
భక్ష్యైరన్యైః సురుచిరైః పాయసైశ్చ రసాయనైః || 30 ||

లేహ్యైరుచ్చావచైః ఖండశర్కరాఫాణితాదిభిః |
గుడోదకైర్నారికేళరసైరిక్షురసైరపి || 31 ||

కూర్చికాభిరనేకాభిః మండికాభిరుపస్కృతమ్ |
కదళీచూతపనసగోస్తనీ ఫలరాశిభిః || 32 ||

నారంగ శృంగబేరైల మరీచైర్లికుచాదిభిః |
ఉపదంశైః శరచ్చంద్ర గౌరగోదధిసంగతమ్ || 33 ||

జంబీరరసకైసర్యా హింగుసైంధవనాగరైః |
లసతాజలదగ్రేణ పానీయేన సమాశ్రితమ్ || 34 ||

హేమపాత్రేషు సరసం సాంగర్యేణ కల్పితమ్ |
నిత్యతృప్త జగన్నాథ తారకారే సురేశ్వర || 35 ||

నైవేద్యం గృహ్యతాం దేవ కృపయా భక్తవత్సల |
సర్వలోకైకవరద మృత్యో దుర్దైత్యరక్షసామ్ || 36 ||

గంధోదకేన తే హస్తౌ క్షాళయామి షడానన |
ఏలాలవంగకర్పూర జాతీఫలసుగంధిలామ్ || 37 ||

వీటీం సేవయ సర్వేశ చేటీకృత జగత్రయ |
దత్తేర్నీరాజయామి త్వాం కర్పూరప్రభయానయ || 38 ||

పుష్పాంజలిం ప్రదాస్యామి స్వర్ణపుష్పాక్షతైర్యుతమ్ |
ఛత్రేణ చామరేణాపి నృత్తగీతాదిభిర్గుహ || 39 ||

రాజోపచారైరఖిలైః సంతుష్టో భవ మత్ ప్రభో |
ప్రదక్షిణం కరోమి త్వాం విశ్వాత్మక నమోఽస్తు తే || 40 ||

సహస్రకృత్వో రచయే శిరసా తేఽభివాదనమ్ |
అపరాధసహస్రాణి సహస్వ కరుణాకర || 41 ||

నమః సర్వాంతరస్థాయ నమః కైవల్యహేతవే |
శ్రుతిశీర్షకగమ్యాయ నమః శక్తిధరాయ తే || 42 ||

మయూరవాహనస్యేదం మానసం ప్రపూజనమ్ |
యః కరోతి సకృద్వాపి గుహస్తస్య ప్రసీదతి || 43 ||

ఇతి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య మానస పూజా |