శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య హృదయ స్తోత్రం – Sri Subrahmanya Hrudaya Stotram

అస్య శ్రీసుబ్రహ్మణ్యహృదయస్తోత్రమహామంత్రస్య, అగస్త్యో భగవాన్ ఋషిః, అనుష్టుప్ఛందః, శ్రీసుబ్రహ్మణ్యో దేవతా, సౌం బీజం, స్వాహా శక్తిః, శ్రీం కీలకం, శ్రీసుబ్రహ్మణ్య ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ||

కరన్యాసః
సుబ్రహ్మణ్యాయ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
షణ్ముఖాయ తర్జనీభ్యాం నమః |
శక్తిధరాయ మధ్యమాభ్యాం నమః |
షట్కోణసంస్థితాయ అనామికాభ్యాం నమః |
సర్వతోముఖాయ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
తారకాంతకాయ కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ||


హృదయాది న్యాసః
సుబ్రహ్మణ్యాయ హృదయాయ నమః |
షణ్ముఖాయ శిరసే స్వాహా |
శక్తిధరాయ శిఖాయై వషట్ |
షట్కోణసంస్థితాయ కవచాయ హుమ్ |
సర్వతోముఖాయ నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
తారకాంతకాయ అస్త్రాయ ఫట్ |
భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః ||

ధ్యానమ్ |
షడ్వక్త్రం శిఖివాహనం త్రినయనం చిత్రాంబరాలంకృతం
వజ్రం శక్తిమసిం త్రిశూలమభయం ఖేటం ధనుశ్చక్రకమ్ |
పాశం కుక్కుటమంకుశం వరదం దోర్భిర్దధానం సదా
ధ్యాయామీప్సిత సిద్ధిదం శివసుతం శ్రీద్వాదశాక్షం గుహమ్ ||

లమిత్యాది పంచపూజాం కుర్యాత్ |

పీఠికా |
సత్యలోకే సదానందే మునిభిః పరివేష్టితమ్ |
పప్రచ్ఛుర్మునయః సర్వే బ్రహ్మాణం జగతాం గురుమ్ || 1 ||

భగవన్ సర్వలోకేశ సర్వజ్ఞ కమలాసన |
సదానంద జ్ఞానమూర్తే సర్వభూతహితే రత || 2 ||

బహుధా ప్రోక్తమేతస్య గుహస్య చరితం మహత్ |
హృదయం శ్రోతుమిచ్ఛామః తస్యైవ క్రౌంచభేదినః || 3 ||

బ్రహ్మోవాచ |
శృణ్వంతు మునయః సర్వే గుహ్యాద్గుహ్యతరం మహత్ |
సుబ్రహ్మణ్యస్య హృదయం సర్వభూతహితోదయమ్ || 4 ||

సర్వార్థసిద్ధిదం పుణ్యం సర్వకార్యైక సాధనమ్ |
ధర్మార్థకామదం గుహ్యం ధనధాన్యప్రవర్ధనమ్ || 5 ||

రహస్యమేతద్దేవానాం అదేయం యస్య కస్యచిత్ |
సర్వమిత్రకరం గోప్యం తేజోబలసమన్వితమ్ || 6 ||

ప్రవక్ష్యామి హితార్థం వః పరితుష్టేన చేతసా |
హృత్పద్మకర్ణికామధ్యే ధ్యాయేత్సర్వమనోహరమ్ || 7 ||

అథ హృదయమ్ |
సువర్ణమండపం దివ్యం రత్నతోరణరాజితమ్ |
రత్నస్తంభసహస్రైశ్చ శోభితం పరమాద్భుతమ్ || 8 ||

పరమానందనిలయం భాస్వత్సూర్యసమప్రభమ్ |
దేవదానవగంధర్వగరుడైర్యక్షకిన్నరైః | || 9 ||

సేవార్థమాగతైః సిద్ధైః సాధ్యైరధ్యుషితం సదా |
మహాయోగీంద్రసంసేవ్యం మందారతరుమండితమ్ || 10 ||

మణివిద్రుమవేదీభిర్మహతీభిరుదంచితమ్ |
తన్మధ్యేఽనంతరత్న శ్రీచ్ఛటామండలశోభితమ్ || 11 ||

రత్నసింహాసనం దివ్యం రవికోటిసమప్రభమ్ |
సర్వాశ్చర్యమయం పుణ్యం సర్వతః సుపరిష్కృతమ్ || 12 ||

తన్మధ్యేఽష్టదలం పద్మం ఉద్యదర్కప్రభోదయమ్ |
నిగమాగమరోలంబలంబితం చిన్మయోదయమ్ || 13 ||

దివ్యం తేజోమయం దివ్యం దేవతాభిర్నమస్కృతమ్ |
దేదీప్యమానం రుచిభిర్విశాలం సుమనోహరమ్ || 14 ||

తన్మధ్యే సర్వలోకేశం ధ్యాయేత్సర్వాంగసుందరమ్ |
అనంతాదిత్యసంకాశం ఆశ్రితాభీష్టదాయకమ్ || 15 ||

అచింత్యజ్ఞానవిజ్ఞానతేజోబలసమన్వితమ్ |
సర్వాయుధధరం దివ్యం సర్వాశ్చర్యమయం గుహమ్ || 16 ||

మహార్హ రత్నఖచిత షట్కిరీటవిరాజితమ్ |
శశాంకార్ధకలారమ్య సముద్యన్మౌళిభూషణమ్ || 17 ||

మదనోజ్జ్వలకోదండమంగళభ్రూవిరాజితమ్ |
విస్తీర్ణారుణపద్మశ్రీ విలసద్ద్వాదశేక్షణమ్ || 18 ||

చారుశ్రీవర్ణసంపూర్ణముఖశోభావిభాసురమ్ |
మణిప్రభాసమగ్రశ్రీస్ఫురన్మకరకుండలమ్ || 19 ||

లసద్దర్పణదర్పాఢ్య గండస్థలవిరాజితమ్ |
దివ్యకాంచనపుష్పశ్రీనాసాపుటవిరాజితమ్ || 20 ||

మందహాసప్రభాజాలమధురాధర శోభితమ్ |
సర్వలక్షణలక్ష్మీభృత్కంబుకంధర సుందరమ్ || 21 ||

మహానర్ఘమహారత్నదివ్యహారవిరాజితమ్ |
సమగ్రనాగకేయూరసన్నద్ధభుజమండలమ్ || 22 ||

రత్నకంకణసంభాస్వత్కరాగ్ర శ్రీమహోజ్జ్వలమ్ |
మహామణికవాటాభవక్షఃస్థలవిరాజితమ్ || 23 ||

అతిగాంభీర్యసంభావ్యనాభీనవసరోరుహమ్ |
రత్నశ్రీకలితాబద్ధలసన్మధ్యప్రదేశకమ్ || 24 ||

స్ఫురత్కనకసంవీతపీతాంబరసమావృతమ్ |
శృంగారరససంపూర్ణ రత్నస్తంభోపమోరుకమ్ || 25 ||

స్వర్ణకాహలరోచిష్ణు జంఘాయుగళమండలమ్ |
రత్నమంజీరసన్నద్ధ రమణీయ పదాంబుజమ్ || 26 ||

భక్తాభీష్టప్రదం దేవం బ్రహ్మవిష్ణ్వాదిసంస్తుతమ్ |
కటాక్షైః కరుణాదక్షైస్తోషయంతం జగత్పతిమ్ || 27 ||

చిదానందజ్ఞానమూర్తిం సర్వలోకప్రియంకరమ్ |
శంకరస్యాత్మజం దేవం ధ్యాయేచ్ఛరవణోద్భవమ్ || 28 ||

అనంతాదిత్యచంద్రాగ్ని తేజః సంపూర్ణవిగ్రహమ్ |
సర్వలోకైకవరదం సర్వవిద్యార్థతత్త్వకమ్ || 29 ||

సర్వేశ్వరం సర్వవిభుం సర్వభూతహితే రతమ్ |
ఏవం ధ్యాత్వా తు హృదయం షణ్ముఖస్య మహాత్మనః || 30 ||

సర్వాన్కామానవాప్నోతి సమ్యక్ జ్ఞానం విందతి |
శుచౌ దేశే సమాసీనః శుద్ధాత్మా చరితాహ్నికః || 31 ||

ప్రాఙ్ముఖో యతచిత్తశ్చ జపేద్ధృదయముత్తమమ్ |
సకృదేవ మనుం జప్త్వా సంప్రాప్నోత్యఖిలం శుభమ్ || 32 ||

ఇదం సర్వాఘహరణం మృత్యుదారిద్ర్యనాశనమ్ |
సర్వసంపత్కరం పుణ్యం సర్వరోగనివారణమ్ || 33 ||

సర్వకామకరం దివ్యం సర్వాభీష్టప్రదాయకమ్ |
ప్రజాకరం రాజ్యకరం భాగ్యదం బహుపుణ్యదమ్ || 34 ||

గుహ్యాద్గుహ్యతరం భూయో దేవానామపి దుర్లభమ్ |
ఇదం తు నాతపస్కాయ నాభక్తాయ కదాచన || 35 ||

చాశుశ్రూషవే దేయం మదాంధాయ కర్హిచిత్ |
సచ్ఛిష్యాయ కులీనాయ స్కందభక్తిరతాయ || 36 ||

సతామభిమతాయేదం దాతవ్యం ధర్మవర్ధనమ్ |
ఇదం పరమం పుణ్యం నిత్యం జపతి మానవః |
తస్య శ్రీ భగవాన్ స్కందః ప్రసన్నో భవతి ధ్రువమ్ || 37 ||

ఇతి శ్రీస్కాందపురాణే సుబ్రహ్మణ్యహృదయస్తోత్రమ్ ||