శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – Sri Subrahmanya Ashtottara Shatanama Stotram

స్కందో గుహః షణ్ముఖశ్చ ఫాలనేత్రసుతః ప్రభుః |
పింగళః కృత్తికాసూనుః శిఖివాహో ద్విషడ్భుజః || 1 ||

ద్విషణ్ణేత్రః శక్తిధరః పిశితాశప్రభంజనః |
తారకాసురసంహారీ రక్షోబలవిమర్దనః || 2 ||

మత్తః ప్రమత్తోన్మత్తశ్చ సురసైన్యసురక్షకః |
దేవసేనాపతిః ప్రాజ్ఞః కృపాళుర్భక్తవత్సలః || 3 ||

ఉమాసుతః శక్తిధరః కుమారః క్రౌంచదారణః |
సేనానీరగ్నిజన్మా విశాఖః శంకరాత్మజః || 4 ||

శివస్వామీ గణస్వామీ సర్వస్వామీ సనాతనః |
అనంతశక్తిరక్షోభ్యః పార్వతీప్రియనందనః || 5 ||

గంగాసుతః శరోద్భూత ఆహూతః పావకాత్మజః |
జృంభః ప్రజృంభః ఉజ్జృంభః కమలాసనసంస్తుతః || 6 ||

ఏకవర్ణో ద్వివర్ణశ్చ త్రివర్ణః సుమనోహరః |
చతుర్వర్ణః పంచవర్ణః ప్రజాపతిరహర్పతిః || 7 ||

అగ్నిగర్భః శమీగర్భో విశ్వరేతాః సురారిహా |
హరిద్వర్ణః శుభకరః వటుశ్చ వటువేషభృత్ || 8 ||

పూషా గభస్తిర్గహనః చంద్రవర్ణః కళాధరః |
మాయాధరో మహామాయీ కైవల్యః శంకరాత్మజః || 9 ||

విశ్వయోనిరమేయాత్మా తేజోనిధిరనామయః |
పరమేష్ఠీ పరబ్రహ్మా వేదగర్భో విరాట్సుతః || 10 ||

పుళిందకన్యాభర్తా మహాసారస్వతావృతః |
ఆశ్రితాఖిలదాతా చోరఘ్నో రోగనాశనః || 11 ||

అనంతమూర్తిరానందః శిఖిండికృతకేతనః |
డంభః పరమడంభశ్చ మహాడంభో వృషాకపిః || 12 ||

కారణోపాత్తదేహశ్చ కారణాతీతవిగ్రహః |
అనీశ్వరోఽమృతః ప్రాణః ప్రాణాయామపరాయణః || 13 ||

విరుద్ధహంతా వీరఘ్నో రక్తాస్యః శ్యామకంధరః |
సుబ్రహ్మణ్యో గుహః ప్రీతో బ్రహ్మణ్యో బ్రాహ్మణప్రియః |
వంశవృద్ధికరో వేదవేద్యోఽక్షయఫలప్రదః || 14 ||

ఇతి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |