శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య అష్టకం (కరావలంబ స్తోత్రం) – Sri Subrahmanya Ashtakam (Karavalamba Stotram)

హే స్వామినాథ కరుణాకర దీనబంధో
శ్రీపార్వతీశముఖపంకజపద్మబంధో |
శ్రీశాదిదేవగణపూజితపాదపద్మ
వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 1 ||

దేవాదిదేవసుత దేవగణాధినాథ [నుత]
దేవేంద్రవంద్య మృదుపంకజమంజుపాద |
దేవర్షినారదమునీంద్రసుగీతకీర్తే
వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 2 ||

నిత్యాన్నదాననిరతాఖిలరోగహారిన్
తస్మాత్ ప్రదానపరిపూరితభక్తకామ | [భాగ్య]
శ్రుత్యాగమప్రణవవాచ్యనిజస్వరూప
వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ||

క్రౌంచాసురేంద్రపరిఖండనశక్తిశూల-
-
పాశాదిశస్త్రపరిమండితదివ్యపాణే | [చాపాది]
శ్రీకుండలీశధరతుండశిఖీంద్రవాహ
వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 4 ||

దేవాదిదేవ రథమండలమధ్యవేద్య
దేవేంద్రపీఠనగరం దృఢచాపహస్తమ్ |
శూరం నిహత్య సురకోటిభిరీడ్యమాన
వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 5 ||

హీరాదిరత్నమణియుక్తకిరీటహార [హారాది]
కేయూరకుండలలసత్కవచాభిరామమ్ |
హే వీర తారక జయాఽమరబృందవంద్య
వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 6 ||

పంచాక్షరాదిమనుమంత్రితగాంగతోయైః
పంచామృతైః ప్రముదితేంద్రముఖైర్మునీంద్రైః |
పట్టాభిషిక్త హరియుక్త పరాసనాథ
వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 7 ||

శ్రీకార్తికేయ కరుణామృతపూర్ణదృష్ట్యా
కామాదిరోగకలుషీకృతదుష్టచిత్తమ్ |
సిక్త్వా తు మామవకళాధర కాంతికాంత్యా
వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 8 ||

సుబ్రహ్మణ్యాష్టకం పుణ్యం యే పఠంతి ద్విజోత్తమాః |
తే సర్వే ముక్తిమాయాంతి సుబ్రహ్మణ్య ప్రసాదతః || 9 ||

సుబ్రహ్మణ్యాష్టకమిదం ప్రాతరుత్థాయ యః పఠేత్ |
కోటిజన్మకృతం పాపం తత్‍క్షణాదేవ నశ్యతి || 10 ||

ఇతి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యాష్టకమ్ సంపూర్ణం |