శ్రీ శ్రీనివాస తారావళీ (శ్రీదేవశర్మ కృతం) – Sri Srinivasa Taravali

శ్రీవేంకటేశం లక్ష్మీశమనిష్టఘ్నమభీష్టదమ్ |
చతుర్ముఖాఖ్యతనయం శ్రీనివాసం భజేఽనిశమ్ || 1 ||

యదపాంగలవేనైవ బ్రహ్మాద్యాః స్వపదం యయుః |
మహారాజాధిరాజం తం శ్రీనివాసం భజేఽనిశమ్ || 2 ||

అనంతవేదసంవేద్యం నిర్దోషం గుణసాగరమ్ |
అతీంద్రియం నిత్యముక్తం శ్రీనివాసం భజేఽనిశమ్ || 3 ||

స్మరణాత్సర్వపాపఘ్నం స్తవనాదిష్టవర్షిణమ్ |
దర్శనాత్ ముక్తిదం చేశం శ్రీనివాసం భజేఽనిశమ్ || 4 ||

అశేషశయనం శేషశయనం శేషశాయినమ్ |
శేషాద్రీశమశేషం శ్రీనివాసం భజేఽనిశమ్ || 5 ||

భక్తానుగ్రాహకం విష్ణుం సుశాంతం గరుడధ్వజమ్ |
ప్రసన్నవక్త్రనయనం శ్రీనివాసం భజేఽనిశమ్ || 6 ||

భక్తభక్తిసుపాశేనబద్ధసత్పాదపంకజమ్ |
సనకాదిధ్యానగమ్యం శ్రీనివాసం భజేఽనిశమ్ || 7 ||

గంగాదితీర్థజనకపాదపద్మం సుతారకమ్ |
శంఖచక్రాఽభయవరం శ్రీనివాసం భజేఽనిశమ్ || 8 ||

సువర్ణముఖితీరస్థం సువర్ణేడ్యం సువర్ణదమ్ |
సువర్ణాభం సువర్ణాంగం శ్రీనివాసం భజేఽనిశమ్ || 9 ||

శ్రీవత్సవక్షసం శ్రీశం శ్రీలోలం శ్రీకరగ్రహమ్ |
శ్రీమంతం శ్రీనిధిం శ్రీడ్యం శ్రీనివాసం భజేఽనిశమ్ || 10 ||

వైకుంఠవాసం వైకుంఠత్యాగం వైకుంఠసోదరమ్ |
వైకుంఠదం వికుంఠాజం శ్రీనివాసం భజేఽనిశమ్ || 11 ||

(దశావతారస్తుతిః)

వేదోద్ధారం మత్స్యరూపం స్వచ్ఛాకారం యదృచ్ఛయా |
సత్యవ్రతోద్ధారం సత్యం శ్రీనివాసం భజేఽనిశమ్ || 12 ||

మహాగాధ జలాధారం కచ్ఛపం మందరోద్ధరమ్ |
సుందరాంగం గోవిందం శ్రీనివాసం భజేఽనిశమ్ || 13 ||

వరం శ్వేతవరాహాఖ్యం సంహారం ధరణీధరమ్ |
స్వదంష్ట్రాభ్యాం ధరోద్ధారం శ్రీనివాసం భజేఽనిశమ్ || 14 ||

ప్రహ్లాదాహ్లాదకం లక్ష్మీనృసింహం భక్తవత్సలమ్ |
దైత్యమత్తేభదమనం శ్రీనివాసం భజేఽనిశమ్ || 15 ||

( నమస్తే వాసుదేవాయ నమః సంకర్షణాయ |
వామనాయ నమస్తుభ్యం శ్రీనివాస స్వరూపిణే || )

వామనం వామనం పూర్ణకామం భానవమాణవమ్ |
మాయినం బలిసంమోహం శ్రీనివాసం భజేఽనిశమ్ || 16 ||

చంద్రాననం కుందదంతం కురాజఘ్నం కుఠారిణమ్ |
సుకుమారం భృగుఋషేః శ్రీనివాసం భజేఽనిశమ్ || 17 ||

శ్రీరామం దశదిగ్వ్యాప్తం దశేంద్రియనియామకమ్ |
దశాస్యఘ్నం దాశరథిం శ్రీనివాసం భజేఽనిశమ్ || 18 ||

గోవర్ధనోద్ధరం బాలం వాసుదేవం యదూత్తమమ్ |
దేవకీతనయం కృష్ణం శ్రీనివాసం భజేఽనిశమ్ || 19 ||

నందనందనమానందం ఇంద్రనీలం నిరంజనమ్ |
శ్రీయశోదాయశోదం శ్రీనివాసం భజేఽనిశమ్ || 20 ||

గోబృందావనగం బృందావనగం గోకులాధిపమ్ |
ఉరుగాయం జగన్మోహం శ్రీనివాసం భజేఽనిశమ్ || 21 ||

పారిజాతహరం పాపహరం గోపీమనోహరమ్ |
గోపీవస్త్రహరం గోపం శ్రీనివాసం భజేఽనిశమ్ || 22 ||

కంసాంతకం శంసనీయం సశాంతం సంసృతిచ్ఛిదమ్ |
సంశయచ్ఛేదిసంవేద్యం శ్రీనివాసం భజేఽనిశమ్ || 23 ||

కృష్ణాపతిం కృష్ణగురుం కృష్ణామిత్రమభీష్టదమ్ |
కృష్ణాత్మకం కృష్ణసఖం శ్రీనివాసం భజేఽనిశమ్ || 24 ||

కృష్ణాఽహిమర్దనం గోపైః కృష్ణోపవనలోలుపమ్ |
కృష్ణాతాతం మహోత్కృష్టం శ్రీనివాసం భజేఽనిశమ్ || 25 ||

బుద్ధం సుబోధం దుర్బోధం బోధాత్మానం బుధప్రియమ్ |
విబుధేశం బుధైర్బోధ్యం శ్రీనివాసం భజేఽనిశమ్ || 26 ||

కల్కినం తురగారూఢం కలికల్మషనాశనమ్ |
కళ్యాణదం కలిఘ్నం శ్రీనివాసం భజేఽనిశమ్ || 27 ||

శ్రీవేంకటేశం మత్స్వామిన్ జ్ఞానానంద దయానిధే |
భక్తవత్సల భో విశ్వకుటుంబిన్నధునాఽవ మామ్ || 28 ||

అనంత వేదసంవేద్య లక్ష్మీనాథాండకారణ |
జ్ఞానానందైశ్వర్యపూర్ణ నమస్తే కరుణాకర || 29 ||

ఇతి శ్రీ దేవశర్మ కృత శ్రీ శ్రీనివాస తారావళీ సంపూర్ణం |