శ్రీ సోమసుందరాష్టకం – Sri Somasundara Ashtakam

ఇంద్ర ఉవాచ |


ఏకం బ్రహ్మాద్వితీయం పరిపూర్ణం పరాపరమ్ |
ఇతి యో గీయతే వేదైస్తం వందే సోమసుందరమ్ || 1 ||

జ్ఞాతృజ్ఞానజ్ఞేయరూపం విశ్వవ్యాప్యం వ్యవస్థితమ్ |
యం సర్వైరప్యదృశ్యోయస్తం వందే సోమసుందరమ్ || 2 ||

అశ్వమేధాదియజ్ఞైశ్చ యః సమారాధ్యతే ద్విజైః |
దదాతి ఫలం తేషాం తం వందే సోమసుందరమ్ || 3 ||

యం విదిత్వా బుధాః సర్వే కర్మబంధవివర్జితాః |
లభంతే పరమాం ముక్తిం తం వందే సోమసుందరమ్ || 4 ||

దేవదేవం యమారాధ్య మృకండుతనయో మునిః |
నిత్యత్వమగమత్సద్యస్తం వందే సోమసుందరమ్ || 5 ||

నిజనేత్రాంబుజకృతం పూజయా పరితోష్యయమ్ |
శ్రీపతిర్లభతే చక్రం తం వందే సోమసుందరమ్ || 6 ||

యేన సర్వం జగత్సృష్టం రక్షితం సంహృతం క్రమాత్ |
నత్వం విజ్ఞానమానందం తం వందే సోమసుందరమ్ || 7 ||

యస్మాత్పరం చాపరం కించిద్వస్తు విద్యతే |
ఈశ్వరం సర్వభూతానాం తం వందే సోమసుందరమ్ || 8 ||

యస్మై వేదాశ్చ చత్వారో నమస్యంత వపుర్ధరాః |
ఈశానం సర్వవిద్యానాం తం వందే సోమసుందరమ్ || 9 ||

యస్య ప్రణామమాత్రేణ సంతి సర్వాశ్చ సంపదః |
సర్వసిద్ధిప్రదం శంభుం తం వందే సోమసుందరమ్ || 10 ||

యస్య దర్శనమాత్రేణ బ్రహ్మహత్యాది పాతకమ్ |
అవశ్యం నశ్యతి క్షిప్రం తం వందే సోమసుందరమ్ || 11 ||

ఉత్తమాంగం చరణం బ్రహ్మణా విష్ణునాపి |
దృశ్యతే యస్య యత్నస్తం వందే సోమసుందరమ్ || 12 ||

ఇతి శ్రీహాలాస్యమాహాత్మ్యే ఇంద్రకృతం శ్రీసోమసుందరాష్టకమ్ సంపూర్ణం |