శ్రీ స్కంద షట్కం – Sri Skanda Shatkam

షణ్ముఖం పార్వతీపుత్రం క్రౌంచశైలవిమర్దనమ్ |
దేవసేనాపతిం దేవం స్కందం వందే శివాత్మజమ్ || 1 ||

తారకాసురహంతారం మయూరాసనసంస్థితమ్ |
శక్తిపాణిం దేవేశం స్కందం వందే శివాత్మజమ్ || 2 ||

విశ్వేశ్వరప్రియం దేవం విశ్వేశ్వరతనూద్భవమ్ |
కాముకం కామదం కాంతం స్కందం వందే శివాత్మజమ్ || 3 ||

కుమారం మునిశార్దూలమానసానందగోచరమ్ |
వల్లీకాంతం జగద్యోనిం స్కందం వందే శివాత్మజమ్ || 4 ||

ప్రళయస్థితికర్తారం ఆదికర్తారమీశ్వరమ్ |
భక్తప్రియం మదోన్మత్తం స్కందం వందే శివాత్మజమ్ || 5 ||

విశాఖం సర్వభూతానాం స్వామినం కృత్తికాసుతమ్ |
సదాబలం జటాధారం స్కందం వందే శివాత్మజమ్ || 6 ||

స్కందషట్కం స్తోత్రమిదం యః పఠేచ్ఛృణుయాన్నరః |
వాంఛితాన్ లభతే సద్యశ్చాంతే స్కందపురం వ్రజేత్ || 7 ||

ఇతి శ్రీస్కందషట్కమ్ |