శ్రీ స్కంద దండకం – Sri Skanda Dandakam

అయి జయ జయాంభోజినీజానిడింభోదయోద్యత్ కుసుంభోల్లసత్ఫుల్ల దంభోపమర్దప్రవీణ ప్రభాధోరణీపూరితాశావకాశ, వరానందసాంద్రప్రకాశ, సహైవోత్తరంగీభవత్సౌహృదావేశమీశాన పంచాననీ పార్వతీవక్త్రసంచుంబ్యమానాననాంభోజషట్క, ద్విషత్కాయరక్తౌఘరజ్యత్పృషత్క, స్వకీయ ప్రభు ద్వాదశాత్మ ద్రఢీయస్తమప్రేమ ధామాయిత ద్వాదశాంభోజ వృందిష్ఠ బంహిష్ఠ సౌందర్య ధుర్యేక్షణ, సాధుసంరక్షణ, నిజచరణ వందనాసక్త సద్వృంద భూయస్తరానంద దాయిస్ఫురన్మందహాసద్యుతిస్యంద దూరీకృతామందకుంద ప్రసూనప్రభా కందళీసుందరత్వాభిమాన, సమస్తామరస్తోమ సంస్తూయమాన, జగత్యాహితాత్యాహితాదిత్యపత్యాహిత ప్రౌఢ వక్షఃస్థలోద్గచ్ఛదాస్రచ్ఛటా ధూమళ చ్ఛాయ శక్తిస్ఫురత్పాణి పాథోరుహ, భక్తమందార పృథ్వీరుహ, విహితపరిరంభ వల్లీవపుర్వల్లరీ మేళనోల్లాసితోరస్తట శ్రీనిరస్తా చిరజ్యోతిరాశ్లిష్ట సంధ్యాంబుదానోపమాడంబర, తప్తజాంబూనద భ్రాజమానాంబర, పింఛభార ప్రభామండలీ పిండితాఖండలేష్వాసనాఖండరోచిః శిఖండిప్రకాండోపరిద్యోతమాన, పదశ్రీహృత శ్రీగృహవ్రాతమాన, ప్రథితహరిగీతాలయాలంకృతే, కార్తికేయార్తబంధో, దయాపూరసింధో, నమస్తే సమస్తేశ మాం పాహి పాహి ప్రసీద ప్రసీద ||

కారుణ్యామ్బునిధే సమస్తసుమనః సంతాపదానోద్యత-
-
స్ఫాయద్దర్పభరాసురప్రభుసమూలోన్మూలనైకాయన |
బిభ్రాణః క్షితిభృద్విభేదనచణాం శక్తిం త్వమాగ్నేయ మాం
పాహి శ్రీహరిగీతపత్తనపతే దేహి శ్రియం మే జవాత్ ||

ఇతి శ్రీ స్కంద దండకమ్ |