శ్రీ శివశంకర స్తోత్రం – Sri Shiva Shankara Stotram

అతిభీషణకటుభాషణయమకింకిరపటలీ-
-
కృతతాడనపరిపీడనమరణాగమసమయే |
ఉమయా సహ మమ చేతసి యమశాసన నివసన్
శివశంకర శివశంకర హర మే హర దురితమ్ || 1 ||

అసదింద్రియవిషయోదయసుఖసాత్కృతసుకృతేః
పరదూషణపరిమోక్షణ కృతపాతకవికృతేః |
శమనాననభవకానననిరతేర్భవ శరణం
శివశంకర శివశంకర హర మే హర దురితమ్ || 2 ||

విషయాభిధబడిశాయుధపిశితాయితసుఖతో
మకరాయితగతిసంసృతికృతసాహసవిపదమ్ |
పరమాలయ పరిపాలయ పరితాపితమనిశం
శివశంకర శివశంకర హర మే హర దురితమ్ || 3 ||

దయితా మమ దుహితా మమ జననీ మమ జనకో
మమ కల్పితమతిసంతతిమరుభూమిషు నిరతమ్ |
గిరిజాసఖ జనితాసుఖవసతిం కురు సుఖినం
శివశంకర శివశంకర హర మే హర దురితమ్ || 4 ||

జనినాశన మృతిమోచన శివపూజననిరతేః
అభితోఽదృశమిదమీదృశమహమావహ ఇతి హా |
గజకచ్ఛపజనితశ్రమ విమలీకురు సుమతిం
శివశంకర శివశంకర హర మే హర దురితమ్ || 5 ||

త్వయి తిష్ఠతి సకలస్థితికరుణాత్మని హృదయే
వసుమార్గణకృపణేక్షణమనసా శివవిముఖమ్ |
అకృతాహ్నికమసుపోషకమవతాద్గిరిసుతయా
శివశంకర శివశంకర హర మే హర దురితమ్ || 6 ||

పితరావితి సుఖదావితి శిశునా కృతహృదయౌ
శివయా హృతభయకే హృది జనితం తవ సుకృతమ్ |
ఇతి మే శివ హృదయం భవ భవతాత్తవ దయయా
శివశంకర శివశంకర హర మే హర దురితమ్ || 7 ||

శరణాగతభరణాశ్రిత కరుణామృతజలధే
శరణం తవ చరణౌ శివ మమ సంసృతివసతేః |
పరిచిన్మయ జగదామయభిషజే నతిరవతాత్
శివశంకర శివశంకర హర మే హర దురితమ్ || 8 ||

వివిధాధిభిరతిభీతిభిరకృతాధికసుకృతం
శతకోటిషు నరకాదిషు హతపాతకవివశమ్ |
మృడ మామవ సుకృతీభవ శివయా సహ కృపయా
శివశంకర శివశంకర హర మే హర దురితమ్ || 9 ||

కలినాశన గరలాశన కమలాసనవినుత
కమలాపతినయనార్చిత కరుణాకృతిచరణ |
కరుణాకర మునిసేవిత భవసాగరహరణ
శివశంకర శివశంకర హర మే హర దురితమ్ || 10 ||

విజితేంద్రియవిబుధార్చిత విమలాంబుజచరణ
భవనాశన భయనాశన భజితాంగితహృదయ |
ఫణిభూషణ మునివేషణ మదనాంతక శరణం
శివశంకర శివశంకర హర మే హర దురితమ్ || 11 ||

త్రిపురాంతక త్రిదశేశ్వర త్రిగుణాత్మక శంభో
వృషవాహన విషదూషణ పతితోద్ధర శరణమ్ |
కనకాసన కనకాంబర కలినాశన శరణం
శివశంకర శివశంకర హర మే హర దురితమ్ || 12 ||

ఇతి శ్రీశివశంకరస్తోత్రమ్ సంపూర్ణం ||