శ్రీ శివ షడక్షర స్తోత్రం (శ్రీమచ్ఛంకరచార్యకృతం)– Sri Shiva Shadakshara stotram

శ్రీమచ్ఛంకరచార్యకృతం

ఓంకారం బిందుసంయుక్తం నిత్యం ధ్యాయంతి యోగినః |
కామదం మోక్షదం తస్మాదోంకారాయ నమో నమః || 1 ||

ఓం నం,
నమంతి మునయస్సర్వే నమంత్యప్సరసాం గణాః |
నరాణామాదిదేవాయ నకారాయ నమో నమః || 2 ||

ఓం మం,
మహత్తత్త్వం మహాదేవప్రియం జ్ఞానప్రదం పరమ్ |
మహాపాపహరం తస్మాన్మకారాయ నమో నమః || 3 ||

ఓం శిం,
శివం శాంతం శివాకారం శివానుగ్రహకారణమ్ |
మహాపాపహరం తస్మాచ్ఛికారాయ నమో నమః || 4 ||

ఓం వాం,
వాహనం వృషభో యస్య వాసుకిః కంఠభూషణమ్ |
వామే శక్తిధరం దేవం వకారాయ నమో నమః || 5 ||

ఓం యం,
యకారే సంస్థితో దేవో యకారం పరమం శుభమ్ |
యం నిత్యం పరమానందం యకారాయ నమో నమః || 6 ||

ఓం యః ,

యః క్షీరాంబుధి మంథనోద్భవ మహాహాలాహలం భీకరం
దృష్ట్వా తత్రపలాయితాస్సురగణాన్నారాయణాదీన్తదా |
సంపీత్వా పరిపాలయజ్జగదిదం విశ్వాధికం శంకరం
సేవ్యో నస్సకలాపదాం పరిహరన్కైలాసవాసీ విభుః || 7 ||

షడక్షరమిదం స్తోత్రం యః పఠేచ్ఛివసన్నిధౌ |
తస్య మృత్యుభయం నాస్తి హ్యపమృత్యుభయం కుతః || 8 ||

యత్కృత్యం తన్నకృతం
యదకృత్యం కృత్యవత్తదాచరితమ్ |
ఉభయోః ప్రాయశ్చిత్తం
శివ తవ నామాక్షరద్వయోచ్చరితమ్ || 9 ||

శివశివేతి శివేతి శివేతి వా
భవభవేతి భవేతి భవేతి వా |
హరహరేతి హరేతి హరేతి వా
భజమనశ్శివమేవ నిరంతరమ్ || 10 ||

ఇతి శ్రీమచ్ఛంకరచార్యకృత శివషడక్షరీస్తోత్రం సంపూర్ణం |