శ్రీ శివ సహస్రనామావళిః – Sri Shiva Sahasranamavali

ఓం స్థిరాయ నమః |
ఓం స్థాణవే నమః |
ఓం ప్రభవే నమః |
ఓం భీమాయ నమః |
ఓం ప్రవరాయ నమః |
ఓం వరదాయ నమః |
ఓం వరాయ నమః |
ఓం సర్వాత్మనే నమః |
ఓం సర్వవిఖ్యాతాయ నమః |
ఓం సర్వస్మై నమః |
ఓం సర్వకరాయ నమః |
ఓం భవాయ నమః |
ఓం జటినే నమః |
ఓం చర్మిణే నమః |
ఓం శిఖండినే నమః |
ఓం సర్వాంగాయ నమః |
ఓం సర్వభావనాయ నమః |
ఓం హరాయ నమః |
ఓం హరిణాక్షాయ నమః |
ఓం సర్వభూతహరాయ నమః | 20 |

ఓం ప్రభవే నమః |
ఓం ప్రవృత్తయే నమః |
ఓం నివృత్తయే నమః |
ఓం నియతాయ నమః |
ఓం శాశ్వతాయ నమః |
ఓం ధ్రువాయ నమః |
ఓం శ్మశానవాసినే నమః |
ఓం భగవతే నమః |
ఓం ఖచరాయ నమః |
ఓం గోచరాయ నమః |
ఓం అర్దనాయ నమః |
ఓం అభివాద్యాయ నమః |
ఓం మహాకర్మణే నమః |
ఓం తపస్వినే నమః |
ఓం భూతభావనాయ నమః |
ఓం ఉన్మత్తవేషప్రచ్ఛన్నాయ నమః |
ఓం సర్వలోకప్రజాపతయే నమః |
ఓం మహారూపాయ నమః |
ఓం మహాకాయాయ నమః |
ఓం వృషరూపాయ నమః | 40 |

ఓం మహాయశసే నమః |
ఓం మహాత్మనే నమః |
ఓం సర్వభూతాత్మనే నమః |
ఓం విశ్వరూపాయ నమః |
ఓం మహాహనవే నమః |
ఓం లోకపాలాయ నమః |
ఓం అంతర్హితాత్మనే నమః |
ఓం ప్రసాదాయ నమః |
ఓం హయగర్దభయే నమః |
ఓం పవిత్రాయ నమః |
ఓం మహతే నమః |
ఓం నియమాయ నమః |
ఓం నియమాశ్రితాయ నమః |
ఓం సర్వకర్మణే నమః |
ఓం స్వయంభూతాయ నమః |
ఓం ఆదయే నమః |
ఓం ఆదికరాయ నమః |
ఓం నిధయే నమః |
ఓం సహస్రాక్షాయ నమః |
ఓం విశాలాక్షాయ నమః | 60 |

ఓం సోమాయ నమః |
ఓం నక్షత్రసాధకాయ నమః |
ఓం చంద్రాయ నమః |
ఓం సూర్యాయ నమః |
ఓం శనయే నమః |
ఓం కేతవే నమః |
ఓం గ్రహాయ నమః |
ఓం గ్రహపతయే నమః |
ఓం వరాయ నమః
ఓం అత్రయే నమః |
ఓం అత్ర్యా నమస్కర్త్రే నమః |
ఓం మృగబాణార్పణాయ నమః |
ఓం అనఘాయ నమః |
ఓం మహాతపసే నమః |
ఓం ఘోరతపసే నమః |
ఓం అదీనాయ నమః |
ఓం దీనసాధకాయ నమః |
ఓం సంవత్సరకరాయ నమః |
ఓం మంత్రాయ నమః |
ఓం ప్రమాణాయ నమః | 80 |

ఓం పరమాయ తపసే నమః |
ఓం యోగినే నమః |
ఓం యోజ్యాయ నమః |
ఓం మహాబీజాయ నమః |
ఓం మహారేతసే నమః |
ఓం మహాబలాయ నమః |
ఓం సువర్ణరేతసే నమః |
ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః |
ఓం సుబీజాయ నమః |
ఓం బీజవాహనాయ నమః |
ఓం దశబాహవే నమః |
ఓం అనిమిషాయ నమః |
ఓం నీలకంఠాయ నమః |
ఓం ఉమాపతయే నమః |
ఓం విశ్వరూపాయ నమః |
ఓం స్వయంశ్రేష్ఠాయ నమః |
ఓం బలవీరాయ నమః |
ఓం బలాయ నమః |
ఓం గణాయ గణకర్త్రే నమః |
ఓం గణపతయే నమః | 100 |

ఓం దిగ్వాససే నమః |
ఓం కామాయ నమః |
ఓం మంత్రవిదే నమః |
ఓం పరమో మంత్రాయ నమః |
ఓం సర్వభావకరాయ నమః |
ఓం హరాయ నమః |
ఓం కమండలుధరాయ నమః |
ఓం ధన్వినే నమః |
ఓం బాణహస్తాయ నమః |
ఓం కపాలవతే నమః |
ఓం అశనినే నమః |
ఓం శతఘ్నినే నమః |
ఓం ఖడ్గినే నమః |
ఓం పట్టిశినే నమః |
ఓం ఆయుధినే నమః |
ఓం మహతే నమః |
ఓం స్రువహస్తాయ నమః |
ఓం సురూపాయ నమః |
ఓం తేజసే నమః |
ఓం తేజస్కరాయ నిధయే నమః | 120 |

ఓం ఉష్ణీషిణే నమః |
ఓం సువక్త్రాయ నమః |
ఓం ఉదగ్రాయ నమః |
ఓం వినతాయ నమః |
ఓం దీర్ఘాయ నమః |
ఓం హరికేశాయ నమః |
ఓం సుతీర్థాయ నమః |
ఓం కృష్ణాయ నమః |
ఓం సృగాలరూపాయ నమః |
ఓం సిద్ధార్థాయ నమః |
ఓం ముండాయ నమః |
ఓం సర్వశుభంకరాయ నమః |
ఓం అజాయ నమః |
ఓం బహురూపాయ నమః |
ఓం గంధధారిణే నమః |
ఓం కపర్దినే నమః |
ఓం ఊర్ధ్వరేతసే నమః |
ఓం ఊర్ధ్వలింగాయ నమః |
ఓం ఊర్ధ్వశాయినే నమః |
ఓం నభః స్థలాయ నమః | 140 |

ఓం త్రిజటినే నమః |
ఓం చీరవాససే నమః |
ఓం రుద్రాయ నమః |
ఓం సేనాపతయే నమః |
ఓం విభవే నమః |
ఓం అహశ్చరాయ నమః |
ఓం నక్తంచరాయ నమః |
ఓం తిగ్మమన్యవే నమః |
ఓం సువర్చసాయ నమః |
ఓం గజఘ్నే నమః |
ఓం దైత్యఘ్నే నమః |
ఓం కాలాయ నమః |
ఓం లోకధాత్రే నమః |
ఓం గుణాకరాయ నమః |
ఓం సింహశార్దూలరూపాయ నమః |
ఓం ఆర్ద్రచర్మాంబరావృతాయ నమః |
ఓం కాలయోగినే నమః |
ఓం మహానాదాయ నమః |
ఓం సర్వకామాయ నమః |
ఓం చతుష్పథాయ నమః | 160 |

ఓం నిశాచరాయ నమః |
ఓం ప్రేతచారిణే నమః |
ఓం భూతచారిణే నమః |
ఓం మహేశ్వరాయ నమః |
ఓం బహుభూతాయ నమః |
ఓం బహుధరాయ నమః |
ఓం స్వర్భానవే నమః |
ఓం అమితాయ నమః |
ఓం గతయే నమః |
ఓం నృత్యప్రియాయ నమః |
ఓం నిత్యనర్తాయ నమః |
ఓం నర్తకాయ నమః |
ఓం సర్వలాలసాయ నమః |
ఓం ఘోరాయ నమః |
ఓం మహాతపసే నమః |
ఓం పాశాయ నమః |
ఓం నిత్యాయ నమః |
ఓం గిరిరుహాయ నమః |
ఓం నభసే నమః |
ఓం సహస్రహస్తాయ నమః | 180 |

ఓం విజయాయ నమః |
ఓం వ్యవసాయాయ నమః |
ఓం అతంద్రితాయ నమః |
ఓం అధర్షణాయ నమః |
ఓం ధర్షణాత్మనే నమః |
ఓం యజ్ఞఘ్నే నమః |
ఓం కామనాశకాయ నమః |
ఓం దక్షయాగాపహారిణే నమః |
ఓం సుసహాయ నమః |
ఓం మధ్యమాయ నమః |
ఓం తేజోపహారిణే నమః |
ఓం బలఘ్నే నమః |
ఓం ముదితాయ నమః |
ఓం అర్థాయ నమః |
ఓం అజితాయ నమః |
ఓం అవరాయ నమః |
ఓం గంభీరఘోషయ నమః |
ఓం గంభీరాయ నమః |
ఓం గంభీరబలవాహనాయ నమః |
ఓం న్యగ్రోధరూపాయ నమః | 200 |

ఓం న్యగ్రోధాయ నమః |
ఓం వృక్షకర్ణస్థితయే నమః |
ఓం విభవే నమః |
ఓం సుతీక్ష్ణదశనాయ నమః |
ఓం మహాకాయాయ నమః |
ఓం మహాననాయ నమః |
ఓం విష్వక్సేనాయ నమః |
ఓం హరాయ నమః |
ఓం యజ్ఞాయ నమః |
ఓం సంయుగాపీడవాహనాయ నమః |
ఓం తీక్ష్ణతాపాయ నమః |
ఓం హర్యశ్వాయ నమః |
ఓం సహాయాయ నమః |
ఓం కర్మకాలవిదే నమః |
ఓం విష్ణుప్రసాదితాయ నమః |
ఓం యజ్ఞాయ నమః |
ఓం సముద్రాయ నమః
ఓం బడబాముఖాయ నమః |
ఓం హుతాశనసహాయాయ నమః |
ఓం ప్రశాంతాత్మనే నమః | 220 |

ఓం హుతాశనాయ నమః |
ఓం ఉగ్రతేజసే నమః |
ఓం మహాతేజసే నమః |
ఓం జన్యాయ నమః |
ఓం విజయకాలవిదే నమః |
ఓం జ్యోతిషామయనాయ నమః |
ఓం సిద్ధయే నమః |
ఓం సర్వవిగ్రహాయ నమః |
ఓం శిఖినే నమః |
ఓం ముండినే నమః |
ఓం జటినే నమః |
ఓం జ్వాలినే నమః |
ఓం మూర్తిజాయ నమః |
ఓం మూర్ధగాయ నమః |
ఓం బలినే నమః |
ఓం వైణవినే నమః |
ఓం పణవినే నమః |
ఓం తాలినే నమః |
ఓం ఖలినే నమః |
ఓం కాలకటంకటాయ నమః | 240 |

ఓం నక్షత్రవిగ్రహమతయే నమః |
ఓం గుణబుద్ధయే నమః |
ఓం లయాయ నమః |
ఓం అగమాయ నమః |
ఓం ప్రజాపతయే నమః |
ఓం విశ్వబాహవే నమః |
ఓం విభాగాయ నమః |
ఓం సర్వగాయ
ఓం అముఖాయ నమః |
ఓం విమోచనాయ నమః |
ఓం సుసరణాయ నమః |
ఓం హిరణ్యకవచోద్భవాయ నమః |
ఓం మేఢ్రజాయ నమః |
ఓం బలచారిణే నమః |
ఓం మహీచారిణే నమః |
ఓం స్రుతాయ నమః |
ఓం సర్వతూర్యనినాదినే నమః |
ఓం సర్వతోద్యపరిగ్రహాయ నమః |
ఓం వ్యాలరూపాయ నమః |
ఓం గుహావాసినే నమః | 260 |

ఓం గుహాయ నమః |
ఓం మాలినే నమః |
ఓం తరంగవిదే నమః |
ఓం త్రిదశాయ నమః |
ఓం త్రికాలదృశే నమః |
ఓం కర్మసర్వబంధవిమోచనాయ నమః |
ఓం అసురేంద్రాణాం బంధనాయ నమః |
ఓం యుధి శత్రువినాశనాయ నమః |
ఓం సాంఖ్యప్రదాయ నమః |
ఓం దుర్వాససే నమః |
ఓం సర్వసాధునిషేవితాయ నమః |
ఓం ప్రస్కందనాయ నమః |
ఓం విభాగజ్ఞాయ నమః |
ఓం అతుల్యాయ నమః |
ఓం యజ్ఞవిభాగవిదే నమః |
ఓం సర్వవాసాయ నమః |
ఓం సర్వచారిణే నమః |
ఓం దుర్వాససే నమః |
ఓం వాసవాయ నమః |
ఓం అమరాయ నమః | 280 |

ఓం హైమాయ నమః |
ఓం హేమకరాయ నమః |
ఓం అయజ్ఞాయ నమః |
ఓం సర్వధారిణే నమః |
ఓం ధరోత్తమాయ నమః |
ఓం లోహితాక్షాయ నమః |
ఓం మహాక్షాయ నమః |
ఓం విజయాక్షాయ నమః |
ఓం విశారదాయ నమః |
ఓం సంగ్రహాయ నమః |
ఓం నిగ్రహాయ నమః |
ఓం కర్త్రే నమః |
ఓం సర్పచీరనివాసనాయ నమః |
ఓం ముఖ్యాయ నమః |
ఓం అముఖ్యాయ నమః |
ఓం దేహాయ నమః |
ఓం కాహలయే నమః |
ఓం సర్వకామదాయ నమః |
ఓం సర్వకాలప్రసాదయే నమః |
ఓం సుబలాయ నమః | 300 |

ఓం బలరూపధృతే నమః |
ఓం సర్వకామవరాయ నమః |
ఓం సర్వదాయ నమః |
ఓం సర్వతోముఖాయ నమః |
ఓం ఆకాశనిర్విరూపాయ నమః |
ఓం నిపాతినే నమః |
ఓం అవశాయ నమః |
ఓం ఖగాయ నమః |
ఓం రౌద్రరూపాయ నమః |
ఓం అంశవే నమః |
ఓం ఆదిత్యాయ నమః |
ఓం బహురశ్మయే నమః |
ఓం సువర్చసినే నమః |
ఓం వసువేగాయ నమః |
ఓం మహావేగాయ నమః |
ఓం మనోవేగాయ నమః |
ఓం నిశాచరాయ నమః |
ఓం సర్వవాసినే నమః |
ఓం శ్రియావాసినే నమః |
ఓం ఉపదేశకరాయ నమః | 320 |

ఓం అకరాయ నమః |
ఓం మునయే నమః |
ఓం ఆత్మనిరాలోకాయ నమః |
ఓం సంభగ్నాయ నమః |
ఓం సహస్రదాయ నమః |
ఓం పక్షిణే నమః |
ఓం పక్షరూపాయ నమః |
ఓం అతిదీప్తాయ నమః |
ఓం విశాం పతయే నమః |
ఓం ఉన్మాదాయ నమః |
ఓం మదనాయ నమః |
ఓం కామాయ నమః |
ఓం అశ్వత్థాయ నమః |
ఓం అర్థకరాయ నమః |
ఓం యశసే నమః |
ఓం వామదేవాయ నమః |
ఓం వామాయ నమః |
ఓం ప్రాచే నమః |
ఓం దక్షిణాయ నమః |
ఓం వామనాయ నమః | 340 |

ఓం సిద్ధయోగినే నమః |
ఓం మహర్షయే నమః |
ఓం సిద్ధార్థాయ నమః |
ఓం సిద్ధసాధకాయ నమః |
ఓం భిక్షవే నమః |
ఓం భిక్షురూపాయ నమః |
ఓం విపణాయ నమః |
ఓం మృదవే నమః |
ఓం అవ్యయాయ నమః |
ఓం మహాసేనాయ నమః |
ఓం విశాఖాయ నమః |
ఓం షష్టిభాగాయ నమః |
ఓం గవాం పతయే నమః |
ఓం వజ్రహస్తాయ నమః |
ఓం విష్కంభినే నమః |
ఓం చమూస్తంభనాయ నమః |
ఓం వృత్తావృత్తకరాయ నమః |
ఓం తాలాయ నమః |
ఓం మధవే నమః |
ఓం మధుకలోచనాయ నమః | 360 |

ఓం వాచస్పత్యాయ నమః |
ఓం వాజసనాయ నమః |
ఓం నిత్యమాశ్రమపూజితాయ నమః |
ఓం బ్రహ్మచారిణే నమః |
ఓం లోకచారిణే నమః |
ఓం సర్వచారిణే నమః |
ఓం విచారవిదే నమః |
ఓం ఈశానాయ నమః |
ఓం ఈశ్వరాయ నమః |
ఓం కాలాయ నమః |
ఓం నిశాచారిణే నమః |
ఓం పినాకభృతే నమః |
ఓం నిమిత్తస్థాయ నమః |
ఓం నిమిత్తాయ నమః |
ఓం నందయే నమః |
ఓం నందికరాయ నమః |
ఓం హరయే నమః |
ఓం నందీశ్వరాయ నమః |
ఓం నందినే నమః |
ఓం నందనాయ నమః | 380 |

ఓం నందివర్ధనాయ నమః |
ఓం భగహారిణే నమః |
ఓం నిహంత్రే నమః |
ఓం కాలాయ నమః |
ఓం బ్రహ్మణే నమః |
ఓం పితామహాయ నమః |
ఓం చతుర్ముఖాయ నమః |
ఓం మహాలింగాయ నమః |
ఓం చారులింగాయ నమః |
ఓం లింగాధ్యక్షాయ నమః |
ఓం సురాధ్యక్షాయ నమః |
ఓం యోగాధ్యక్షాయ నమః |
ఓం యుగావహాయ నమః |
ఓం బీజాధ్యక్షాయ నమః |
ఓం బీజకర్త్రే నమః |
ఓం అధ్యాత్మానుగతాయ నమః |
ఓం బలాయ నమః |
ఓం ఇతిహాసాయ నమః |
ఓం సకల్పాయ నమః |
ఓం గౌతమాయ నమః | 400 |

ఓం నిశాకరాయ నమః |
ఓం దంభాయ నమః |
ఓం అదంభాయ నమః |
ఓం వైదంభాయ నమః |
ఓం వశ్యాయ నమః |
ఓం వశకరాయ నమః |
ఓం కలయే నమః |
ఓం లోకకర్త్రే నమః |
ఓం పశుపతయే నమః |
ఓం మహాకర్త్రే నమః |
ఓం అనౌషధాయ నమః |
ఓం అక్షరాయ నమః |
ఓం పరమాయ బ్రహ్మణే నమః |
ఓం బలవతే నమః |
ఓం శక్రాయ నమః |
ఓం నీతయే నమః |
ఓం అనీతయే నమః |
ఓం శుద్ధాత్మనే నమః |
ఓం శుద్ధాయ నమః |
ఓం మాన్యాయ నమః | 420 |

ఓం గతాగతాయ నమః |
ఓం బహుప్రసాదాయ నమః |
ఓం సుస్వప్నాయ నమః |
ఓం దర్పణాయ నమః |
ఓం అమిత్రజితే నమః |
ఓం వేదకారాయ నమః |
ఓం మంత్రకారాయ నమః |
ఓం విదుషే నమః |
ఓం సమరమర్దనాయ నమః |
ఓం మహామేఘనివాసినే నమః |
ఓం మహాఘోరాయ నమః |
ఓం వశీనే నమః |
ఓం కరాయ నమః |
ఓం అగ్నిజ్వాలాయ నమః |
ఓం మహాజ్వాలాయ నమః |
ఓం అతిధూమ్రాయ నమః |
ఓం హుతాయ నమః |
ఓం హవిషే నమః |
ఓం వృషణాయ నమః |
ఓం శంకరాయ నమః | 440 |

ఓం నిత్యవర్చస్వినే నమః |
ఓం ధూమకేతనాయ నమః |
ఓం నీలాయ నమః |
ఓం అంగలుబ్ధాయ నమః |
ఓం శోభనాయ నమః |
ఓం నిరవగ్రహాయ నమః |
ఓం స్వస్తిదాయ నమః |
ఓం స్వస్తిభావాయ నమః |
ఓం భాగినే నమః |
ఓం భాగకరాయ నమః |
ఓం లఘవే నమః |
ఓం ఉత్సంగాయ నమః |
ఓం మహాంగాయ నమః |
ఓం మహాగర్భపరాయణాయ నమః |
ఓం కృష్ణవర్ణాయ నమః |
ఓం సువర్ణాయ నమః |
ఓం సర్వదేహినామింద్రియాయ నమః |
ఓం మహాపాదాయ నమః |
ఓం మహాహస్తాయ నమః |
ఓం మహాకాయాయ నమః | 460 |

ఓం మహాయశసే నమః |
ఓం మహామూర్ధ్నే నమః |
ఓం మహామాత్రాయ నమః |
ఓం మహానేత్రాయ నమః |
ఓం నిశాలయాయ నమః |
ఓం మహాంతకాయ నమః |
ఓం మహాకర్ణాయ నమః |
ఓం మహోష్ఠాయ నమః |
ఓం మహాహనవే నమః |
ఓం మహానాసాయ నమః |
ఓం మహాకంబవే నమః |
ఓం మహాగ్రీవాయ నమః |
ఓం శ్మశానభాజే నమః |
ఓం మహావక్షసే నమః |
ఓం మహోరస్కాయ నమః |
ఓం అంతరాత్మనే నమః |
ఓం మృగాలయాయ నమః |
ఓం లంబనాయ నమః |
ఓం లంబితోష్ఠాయ నమః |
ఓం మహామాయాయ నమః | 480 |

ఓం పయోనిధయే నమః |
ఓం మహాదంతాయ నమః |
ఓం మహాదంష్ట్రాయ నమః |
ఓం మహజిహ్వాయ నమః |
ఓం మహాముఖాయ నమః |
ఓం మహానఖాయ నమః |
ఓం మహారోమాయ నమః |
ఓం మహాకోశాయ నమః |
ఓం మహాజటాయ నమః |
ఓం ప్రసన్నాయ నమః |
ఓం ప్రసాదాయ నమః |
ఓం ప్రత్యయాయ నమః |
ఓం గిరిసాధనాయ నమః |
ఓం స్నేహనాయ నమః |
ఓం అస్నేహనాయ నమః |
ఓం అజితాయ నమః |
ఓం మహామునయే నమః |
ఓం వృక్షాకారాయ నమః |
ఓం వృక్షకేతవే నమః |
ఓం అనలాయ నమః | 500 |

ఓం వాయువాహనాయ నమః |
ఓం గండలినే నమః |
ఓం మేరుధామ్నే నమః |
ఓం దేవాధిపతయే నమః |
ఓం అథర్వశీర్షాయ నమః |
ఓం సామాస్యాయ నమః |
ఓం ఋక్సహస్రామితేక్షణాయ నమః |
ఓం యజుఃపాదభుజాయ నమః |
ఓం గుహ్యాయ నమః |
ఓం ప్రకాశాయ నమః |
ఓం జంగమాయ నమః |
ఓం అమోఘార్థాయ నమః |
ఓం ప్రసాదాయ నమః |
ఓం అభిగమ్యాయ నమః |
ఓం సుదర్శనాయ నమః |
ఓం ఉపకారాయ నమః |
ఓం ప్రియాయ నమః |
ఓం సర్వాయ నమః |
ఓం కనకాయ నమః |
ఓం కాంచనచ్ఛవయే నమః | 520 |

ఓం నాభయే నమః |
ఓం నందికరాయ నమః |
ఓం భావాయ నమః |
ఓం పుష్కరస్థపతయే నమః |
ఓం స్థిరాయ నమః |
ఓం ద్వాదశాయ నమః |
ఓం త్రాసనాయ నమః |
ఓం ఆద్యాయ నమః |
ఓం యజ్ఞాయ నమః |
ఓం యజ్ఞసమాహితాయ నమః |
ఓం నక్తాయ నమః |
ఓం కలయే నమః |
ఓం కాలాయ నమః |
ఓం మకరాయ నమః |
ఓం కాలపూజితాయ నమః |
ఓం సగణాయ నమః |
ఓం గణకారాయ నమః |
ఓం భూతవాహనసారథయే నమః |
ఓం భస్మశయాయ నమః |
ఓం భస్మగోప్త్రే నమః | 540 |

ఓం భస్మభూతాయ నమః |
ఓం తరవే నమః |
ఓం గణాయ నమః |
ఓం లోకపాలాయ నమః |
ఓం అలోకాయ నమః |
ఓం మహాత్మనే నమః |
ఓం సర్వపూజితాయ నమః |
ఓం శుక్లాయ నమః |
ఓం త్రిశుక్లాయ నమః |
ఓం సంపన్నాయ నమః |
ఓం శుచయే నమః |
ఓం భూతనిషేవితాయ నమః |
ఓం ఆశ్రమస్థాయ నమః |
ఓం క్రియావస్థాయ నమః |
ఓం విశ్వకర్మమతయే నమః |
ఓం వరాయ నమః |
ఓం విశాలశాఖాయ నమః |
ఓం తామ్రోష్ఠాయ నమః |
ఓం అంబుజాలాయ నమః |
ఓం సునిశ్చలాయ నమః | 560 |

ఓం కపిలాయ నమః |
ఓం కపిశాయ నమః |
ఓం శుక్లాయ నమః |
ఓం ఆయుషే నమః |
ఓం పరాయ నమః |
ఓం అపరాయ నమః |
ఓం గంధర్వాయ నమః |
ఓం అదితయే నమః |
ఓం తార్క్ష్యాయ నమః |
ఓం సువిజ్ఞేయాయ నమః |
ఓం సుశారదాయ నమః |
ఓం పరశ్వధాయుధాయ నమః |
ఓం దేవాయ నమః |
ఓం అనుకారిణే నమః |
ఓం సుబాంధవాయ నమః |
ఓం తుంబవీణాయ నమః |
ఓం మహాక్రోధాయ నమః |
ఓం ఊర్ధ్వరేతసే నమః |
ఓం జలేశయాయ నమః |
ఓం ఉగ్రాయ నమః | 580 |

ఓం వంశకరాయ నమః |
ఓం వంశాయ నమః |
ఓం వంశనాదాయ నమః |
ఓం అనిందితాయ నమః |
ఓం సర్వాంగరూపాయ నమః |
ఓం మాయావినే నమః |
ఓం సుహృదాయ నమః |
ఓం అనిలాయ నమః |
ఓం అనలాయ నమః |
ఓం బంధనాయ నమః |
ఓం బంధకర్త్రే నమః |
ఓం సుబంధనవిమోచనాయ నమః |
ఓం యజ్ఞారయే నమః |
ఓం కామారయే నమః |
ఓం మహాదంష్ట్రాయ నమః |
ఓం మహాయుధాయ నమః |
ఓం బహుధా నిందితాయ నమః |
ఓం శర్వాయ నమః |
ఓం శంకరాయ నమః |
ఓం శంకరాయ నమః | 600 |

ఓం అధనాయ నమః |
ఓం అమరేశాయ నమః |
ఓం మహాదేవాయ నమః |
ఓం విశ్వదేవాయ నమః |
ఓం సురారిఘ్నే నమః |
ఓం అహిర్బుధ్న్యాయ నమః |
ఓం అనిలాభాయ నమః |
ఓం చేకితానాయ నమః |
ఓం హవిషే నమః |
ఓం అజైకపాదే నమః |
ఓం కాపాలినే నమః |
ఓం త్రిశంకవే నమః |
ఓం అజితాయ నమః |
ఓం శివాయ నమః |
ఓం ధన్వంతరయే నమః |
ఓం ధూమకేతవే నమః |
ఓం స్కందాయ నమః |
ఓం వైశ్రవణాయ నమః |
ఓం ధాత్రే నమః |
ఓం శక్రాయ నమః | 620 |

ఓం విష్ణవే నమః |
ఓం మిత్రాయ నమః |
ఓం త్వష్ట్రే నమః |
ఓం ధ్రువాయ నమః |
ఓం ధరాయ నమః |
ఓం ప్రభావాయ నమః |
ఓం సర్వగాయ వాయవే నమః |
ఓం అర్యమ్ణే నమః |
ఓం సవిత్రే నమః |
ఓం రవయే నమః |
ఓం ఉషంగవే నమః |
ఓం విధాత్రే నమః |
ఓం మాంధాత్రే నమః |
ఓం భూతభావనాయ నమః |
ఓం విభవే నమః |
ఓం వర్ణవిభావినే నమః |
ఓం సర్వకామగుణావహాయ నమః |
ఓం పద్మనాభాయ నమః |
ఓం మహాగర్భాయ నమః |
ఓం చంద్రవక్త్రాయ నమః | 640 |

ఓం అనిలాయ నమః |
ఓం అనలాయ నమః |
ఓం బలవతే నమః |
ఓం ఉపశాంతాయ నమః |
ఓం పురాణాయ నమః |
ఓం పుణ్యచంచురిణే నమః |
ఓం కురుకర్త్రే నమః |
ఓం కురువాసినే నమః |
ఓం కురుభూతాయ నమః |
ఓం గుణౌషధాయ నమః |
ఓం సర్వాశయాయ నమః |
ఓం దర్భచారిణే నమః |
ఓం సర్వేషం ప్రాణినాం పతయే నమః |
ఓం దేవదేవాయ నమః |
ఓం సుఖాసక్తాయ నమః |
ఓం సతే నమః |
ఓం అసతే నమః |
ఓం సర్వరత్నవిదే నమః |
ఓం కైలాసగిరివాసినే నమః |
ఓం హిమవద్గిరిసంశ్రయాయ నమః | 660 |

ఓం కూలహారిణే నమః |
ఓం కులకర్త్రే నమః |
ఓం బహువిద్యాయ నమః |
ఓం బహుప్రదాయ నమః |
ఓం వణిజాయ నమః |
ఓం వర్ధకినే నమః |
ఓం వృక్షాయ నమః |
ఓం వకులాయ నమః |
ఓం చందనాయ నమః |
ఓం ఛదాయ నమః |
ఓం సారగ్రీవాయ నమః |
ఓం మహాజత్రవే నమః |
ఓం అలోలాయ నమః |
ఓం మహౌషధాయ నమః |
ఓం సిద్ధార్థకారిణే నమః |
ఓం సిద్ధార్థశ్ఛందోవ్యాకరణోత్తరాయ నమః |
ఓం సింహనాదాయ నమః |
ఓం సింహదంష్ట్రాయ నమః |
ఓం సింహగాయ నమః |
ఓం సింహవాహనాయ నమః | 680 |

ఓం ప్రభావాత్మనే నమః |
ఓం జగత్కాలస్థాలాయ నమః |
ఓం లోకహితాయ నమః |
ఓం తరవే నమః |
ఓం సారంగాయ నమః |
ఓం నవచక్రాంగాయ నమః |
ఓం కేతుమాలినే నమః |
ఓం సభావనాయ నమః |
ఓం భూతాలయాయ నమః |
ఓం భూతపతయే నమః |
ఓం అహోరాత్రాయ నమః |
ఓం అనిందితాయ నమః |
ఓం సర్వభూతానాం వాహిత్రే నమః |
ఓం సర్వభూతానాం నిలయాయ నమః |
ఓం విభవే నమః |
ఓం భవాయ నమః |
ఓం అమోఘాయ నమః |
ఓం సంయతాయ నమః |
ఓం అశ్వాయ నమః |
ఓం భోజనాయ నమః | 700 |

ఓం ప్రాణధారణాయ నమః |
ఓం ధృతిమతే నమః |
ఓం మతిమతే నమః |
ఓం దక్షాయ నమః |
ఓం సత్కృతాయ నమః |
ఓం యుగాధిపాయ నమః |
ఓం గోపాలినే నమః |
ఓం గోపతయే నమః |
ఓం గ్రామాయ నమః |
ఓం గోచర్మవసనాయ నమః |
ఓం హరయే నమః |
ఓం హిరణ్యబాహవే నమః |
ఓం ప్రవేశినాం గుహాపాలాయ నమః |
ఓం ప్రకృష్టారయే నమః |
ఓం మహాహర్షాయ నమః |
ఓం జితకామాయ నమః |
ఓం జితేంద్రియాయ నమః |
ఓం గాంధారాయ నమః |
ఓం సువాసాయ నమః |
ఓం తపః సక్తాయ నమః | 720 |

ఓం రతయే నమః |
ఓం నరాయ నమః |
ఓం మహాగీతాయ నమః |
ఓం మహానృత్యాయ నమః |
ఓం అప్సరోగణసేవితాయ నమః |
ఓం మహాకేతవే నమః |
ఓం మహాధాతవే నమః |
ఓం నైకసానుచరాయ నమః |
ఓం చలాయ నమః |
ఓం ఆవేదనీయాయ నమః |
ఓం ఆదేశాయ నమః |
ఓం సర్వగంధసుఖాహవాయ నమః |
ఓం తోరణాయ నమః |
ఓం తారణాయ నమః |
ఓం వాతాయ నమః |
ఓం పరిధినే నమః |
ఓం పతిఖేచరాయ నమః |
ఓం సంయోగాయ వర్ధనాయ నమః |
ఓం వృద్ధాయ నమః |
ఓం అతివృద్ధాయ నమః | 740 |

ఓం గుణాధికాయ నమః |
ఓం నిత్య ఆత్మసహాయాయ నమః |
ఓం దేవాసురపతయే నమః |
ఓం పతయే నమః |
ఓం యుక్తాయ నమః |
ఓం యుక్తబాహవే నమః |
ఓం దేవాయ దివిసుపర్వణాయ నమః |
ఓం ఆషాఢాయ నమః |
ఓం సుషాఢాయ నమః |
ఓం ధ్రువాయ నమః |
ఓం హరిణాయ నమః |
ఓం హరాయ నమః |
ఓం వపురావర్తమానేభ్యో నమః |
ఓం వసుశ్రేష్ఠాయ నమః |
ఓం మహాపథాయ నమః |
ఓం శిరోహారిణే విమర్శాయ నమః |
ఓం సర్వలక్షణలక్షితాయ నమః |
ఓం అక్షశ్చ రథయోగినే నమః |
ఓం సర్వయోగినే నమః |
ఓం మహాబలాయ నమః | 760 |

ఓం సమామ్నాయాయ నమః |
ఓం అసమామ్నాయాయ నమః |
ఓం తీర్థదేవాయ నమః |
ఓం మహారథాయ నమః |
ఓం నిర్జీవాయ నమః |
ఓం జీవనాయ నమః |
ఓం మంత్రాయ నమః |
ఓం శుభాక్షాయ నమః |
ఓం బహుకర్కశాయ నమః |
ఓం రత్నప్రభూతాయ నమః |
ఓం రత్నాంగాయ నమః |
ఓం మహార్ణవనిపానవిదే నమః |
ఓం మూలాయ నమః |
ఓం విశాలాయ నమః |
ఓం అమృతాయ నమః |
ఓం వ్యక్తావ్యక్తాయ నమః |
ఓం తపోనిధయే నమః |
ఓం ఆరోహణాయ నమః |
ఓం అధిరోహాయ నమః |
ఓం శీలధారిణే నమః | 780 |

ఓం మహాయశసే నమః |
ఓం సేనాకల్పాయ నమః |
ఓం మహాకల్పాయ నమః |
ఓం యోగాయ నమః |
ఓం యుగకరాయ నమః |
ఓం హరయే నమః |
ఓం యుగరూపాయ నమః |
ఓం మహారూపాయ నమః |
ఓం మహానాగహనాయ నమః |
ఓం వధాయ నమః |
ఓం న్యాయనిర్వపణాయ నమః |
ఓం పాదాయ నమః |
ఓం పండితాయ నమః |
ఓం అచలోపమాయ నమః |
ఓం బహుమాలాయ నమః |
ఓం మహామాలాయ నమః |
ఓం శశినే హరసులోచనాయ నమః |
ఓం విస్తారాయ లవణాయ కూపాయ నమః |
ఓం త్రియుగాయ నమః |
ఓం సఫలోదయాయ నమః | 800 |

ఓం త్రిలోచనాయ నమః |
ఓం విషణ్ణాంగాయ నమః |
ఓం మణివిద్ధాయ నమః |
ఓం జటాధరాయ నమః |
ఓం బిందవే నమః |
ఓం విసర్గాయ నమః |
ఓం సుముఖాయ నమః |
ఓం శరాయ నమః |
ఓం సర్వాయుధాయ నమః |
ఓం సహాయ నమః |
ఓం నివేదనాయ నమః |
ఓం సుఖాజాతాయ నమః |
ఓం సుగంధారాయ నమః |
ఓం మహాధనుషే నమః |
ఓం గంధపాలినే భగవతే నమః |
ఓం సర్వకర్మణాం ఉత్థానాయ నమః |
ఓం మంథానో బహులో వాయవే నమః |
ఓం సకలాయ నమః |
ఓం సర్వలోచనాయ నమః |
ఓం తలస్తాలాయ నమః | 820 |

ఓం కరస్థాలినే నమః |
ఓం ఊర్ధ్వసంహననాయ నమః |
ఓం మహతే నమః |
ఓం ఛత్రాయ నమః |
ఓం సుఛత్రాయ నమః |
ఓం విఖ్యాతాయ లోకాయ నమః |
ఓం సర్వాశ్రయ క్రమాయ నమః |
ఓం ముండాయ నమః |
ఓం విరూపాయ నమః |
ఓం