శ్రీ శివరామాష్టకం – Sri Shiva Rama Ashtakam

శివ హరే శివరామసఖే ప్రభో
త్రివిధతాపనివారణ హే విభో |
అజజనేశ్వరయాదవ పాహి మాం
శివ హరే విజయం కురు మే వరమ్ || 1 ||

కమలలోచన రామ దయానిధే
హర గురో గజరక్షక గోపతే |
శివతనో భవశంకర పాహి మాం
శివ హరే విజయం కురు మే వరమ్ || 2 ||

సుజనరంజనమంగలమందిరం
భజతి తే పురుషః పరమం పదమ్ |
భవతి తస్య సుఖం పరమాద్భుతం
శివ హరే విజయం కురు మే వరమ్ || 3 ||

జయ యుధిష్ఠిరవల్లభ భూపతే
జయ జయార్జిత పుణ్యపయోనిధే |
జయ కృపామయ కృష్ణ నమోఽస్తు తే
శివ హరే విజయం కురు మే వరమ్ || 4 ||

భవవిమోచన మాధవ మాపతే
సుకవిమానసహంస శివారతే |
జనకజారత రాఘవ రక్ష మాం
శివ హరే విజయం కురు మే వరమ్ || 5 ||

అవనిమండలమంగళ మాపతే
జలదసుందర రామ రమాపతే |
నిగమకీర్తిగుణార్ణవ గోపతే
శివ హరే విజయం కురు మే వరమ్ || 6 ||

పతితపావన నామమయీ లతా
తవ యశో విమలం పరిగీయతే |
తదపి మాధవ మాం కిముపేక్షసే
శివ హరే విజయం కురు మే వరమ్ || 7 ||

అమరతాపరదేవ రమాపతే
విజయతస్తవ నామధనోపమా |
మయి కథం కరుణార్ణవ జాయతే
శివ హరే విజయం కురు మే వరమ్ || 8 ||

హనుమతః ప్రియచాపకర ప్రభో
సురసరిద్ధృతశేఖర హే గురో |
మమ విభో కిము విస్మరణం కృతం
శివ హరే విజయం కురు మే వరమ్ || 9 ||

అహరహర్జన రంజనసుందరం
పఠతి యః శివరామకృతస్తవమ్ |
విశతి రామరమాచరణాంబుజే
శివ హరే విజయం కురు మే వరమ్ || 10 ||

ప్రాతరుత్థాయ యో భక్త్యా పఠేదేకాగ్రమానసః |
విజయో జాయతే తస్య విష్ణుమారాధ్యమాప్నుయాత్ || 11 ||

ఇతి శ్రీరామానందవిరచితం శ్రీశివరామస్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |