శ్రీ శివ ప్రతిపాదన స్తోత్రం – Sri Shiva Pratipadana Stotram

దేవా ఊచుః |


నమస్తే దేవదేవేశ నమస్తే కరుణాలయ |
నమస్తే సర్వజంతూనాం భుక్తిముక్తిఫలప్రద || 1 ||

నమస్తే సర్వలోకానాం సృష్టిస్థిత్యంతకారణ |
నమస్తే భవభీతానాం భవభీతివిమర్దన || 2 ||

నమస్తే వేదవేదాంతైరర్చనీయ ద్విజోత్తమైః |
నమస్తే శూలహస్తాయ నమస్తే వహ్నిపాణయే || 3 ||

నమస్తే విశ్వనాథాయ నమస్తే విశ్వయోనయే |
నమస్తే నీలకంఠాయ నమస్తే కృత్తివాససే || 4 ||

నమస్తే సోమరూపాయ నమస్తే సూర్యరూపిణే |
నమస్తే వహ్నిరూపాయ నమస్తే జలరూపిణే || 5 ||

నమస్తే భూమిరూపాయ నమస్తే వాయుమూర్తయే |
నమస్తే వ్యోమరూపాయ నమస్తే హ్యాత్మరూపిణే || 6 ||

నమస్తే సత్యరూపయ నమస్తేఽసత్యరూపిణే |
నమస్తే బోధరూపాయ నమస్తేఽబోధరూపిణే || 7 ||

నమస్తే సుఖరూపయ నమస్తేఽసుఖరూపిణే |
నమస్తే పూర్ణరూపాయ నమస్తేఽపూర్ణరూపిణే || 8 ||

నమస్తే బ్రహ్మరూపాయ నమస్తేఽబ్రహ్మరూపిణే |
నమస్తే జీవరూపాయ నమస్తేఽజీవరూపిణే || 9 ||

నమస్తే వ్యక్తరూపాయ నమస్తేఽవ్యక్తరూపిణే |
నమస్తే శబ్దరూపాయ నమస్తేఽశబ్దరూపిణే || 10 ||

నమస్తే స్పర్శరూపాయ నమస్తేఽస్పర్శరూపిణే |
నమస్తే రూపరూపాయ నమస్తేఽరూపరూపిణే || 11 ||

నమస్తే రసరూపాయ నమస్తేఽరసరూపిణే |
నమస్తే గంధరూపాయ నమస్తేఽగంధరూపిణే || 12 ||

నమస్తే దేహరూపాయ నమస్తేఽదేహరూపిణే |
నమస్తే ప్రాణరూపాయ నమస్తేఽప్రాణరూపిణే || 13 ||

నమస్తే శ్రోత్రరూపాయ నమస్తేఽశ్రోత్రరూపిణే |
నమస్తే త్వక్స్వరూపాయ నమస్తేఽత్వక్స్వరూపిణే || 14 ||

నమస్తే దృష్టిరూపాయ నమస్తేఽదృష్టిరూపిణే |
నమస్తే రసనారూప నమస్తేఽరసనాత్మనే || 15 ||

నమస్తే ఘ్రాణరూపాయ నమస్తేఽఘ్రాణరూపిణే |
నమస్తే పాదరూపాయ నమస్తేఽపాదరూపిణే || 16 ||

నమస్తే పాణిరూపాయ నమస్తేఽపాణిరూపిణే |
నమస్తే వాక్స్వరూపాయ నమస్తేఽవాక్స్వరూపిణే || 17 ||

నమస్తే లింగరూపాయ నమస్తేఽలింగరూపిణే |
నమస్తే పాయురూపాయ నమస్తేఽపాయురూపిణే || 18 ||

నమస్తే చిత్తరూపాయ నమస్తేఽచిత్తరూపిణే |
నమస్తే మాతృరూపాయ నమస్తేఽమాతృరూపిణే || 19 ||

నమస్తే మానరూపాయ నమస్తేఽమానరూపిణే |
నమస్తే మేయరూపాయ నమస్తేఽమేయరూపిణే || 20 ||

నమస్తే మితిరూపాయ నమస్తేఽమితిరూపిణే |
నమస్తే సర్వరూపాయ నమస్తేఽసర్వరూపిణే || 21 ||

రక్ష రక్ష మహాదేవ క్షమస్వ కరుణాలయ |
భక్తచిత్తసమాసీన బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మక || 22 ||

ఇతి శ్రీస్కాందపురాణే సూతసంహితాయాం శివమాహాత్మ్యఖండే తృతీయోఽధ్యాయే నందీశ్వరవిష్ణుసంవాదే ఈశ్వరప్రతిపాదన స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |