శ్రీ శివ పంచరత్న స్తుతిః (కృష్ణ కృతం) – Sri Shiva Pancharatna Stuti (Krishna Kritam)

శ్రీకృష్ణ ఉవాచ |


మత్తసింధురమస్తకోపరి నృత్యమానపదాంబుజం
భక్తచింతితసిద్ధిదానవిచక్షణం కమలేక్షణమ్ |
భుక్తిముక్తిఫలప్రదం భవపద్మజాచ్యుతపూజితం
కృత్తివాససమాశ్రయే మమ సర్వసిద్ధిదమీశ్వరమ్ || 1 ||

విత్తదప్రియమర్చితం కృతకృచ్ఛ్రతీవ్రతపశ్చరైః
ముక్తికామిభిరాశ్రితైర్మునిభిర్దృఢామలభక్తిభిః |
ముక్తిదం నిజపాదపంకజసక్తమానసయోగినాం
కృత్తివాససమాశ్రయే మమ సర్వసిద్ధిదమీశ్వరమ్ || 2 ||

కృత్తదక్షమఖాధిపం వరవీరభద్రగణేన వై
యక్షరాక్షసమర్త్యకిన్నరదేవపన్నగవందితమ్ |
రక్తభుగ్గణనాథహృద్భ్రమరాంచితాంఘ్రిసరోరుహం
కృత్తివాససమాశ్రయే మమ సర్వసిద్ధిదమీశ్వరమ్ || 3 ||

నక్తనాథకళాధరం నగజాపయోధరనీరజా-
-
లిప్తచందనపంకకుంకుమపంకిలామలవిగ్రహమ్ |
శక్తిమంతమశేషసృష్టివిధాయకం సకలప్రభుం
కృత్తివాససమాశ్రయే మమ సర్వసిద్ధిదమీశ్వరమ్ || 4 ||

రక్తనీరజతుల్యపాదపయోజసన్మణినూపురం
పత్తనత్రయదేహపాటనపంకజాక్షశిలీముఖమ్ |
విత్తశైలశరాసనం పృథుశింజినీకృతతక్షకం
కృత్తివాససమాశ్రయే మమ సర్వసిద్ధిదమీశ్వరమ్ || 5 ||

యః పఠేచ్చ దినే దినే స్తవపంచరత్నముమాపతేః
ప్రాతరేవ మయా కృతం నిఖిలాఘతూలమహానలమ్ |
తస్య పుత్రకళత్రమిత్రధనాని సంతు కృపాబలాత్
తే మహేశ్వర శంకరాఖిల విశ్వనాయక శాశ్వత || 6 ||

ఇతి శ్రీశివమహాపురాణే శ్రీకృష్ణకృత శ్రీశివపంచరత్నస్తుతిః సంపూర్ణం |