శ్రీ శివ నవరత్న స్తవః – Sri Shiva Navaratna Stava

బృహస్పతిరువాచ |


నమో హరాయ దేవాయ మహామాయా త్రిశూలినే |
తాపసాయ మహేశాయ తత్త్వజ్ఞానప్రదాయినే || 1 ||

నమో మౌంజాయ శుద్ధాయ నమః కారుణ్యమూర్తయే |
నమో దేవాధిదేవాయ నమో వేదాంతదాయినే || 2 ||

నమః పరాయ రుద్రాయ సుపారాయ నమో నమః |
విశ్వమూర్తే మహేశాయ విశ్వాధారాయ తే నమః || 3 ||

నమో భక్తభవచ్ఛేదకారణాయాఽమలాత్మనే |
కాలకాలాయ కాలాయ కాలాతీతాయ తే నమః || 4 ||

జితేంద్రియాయ నిత్యాయ జితక్రోధాయ తే నమః |
నమః పాషండభంగాయ నమః పాపహరాయ తే || 5 ||

నమః పర్వతరాజేంద్రకన్యకాపతయే నమః |
యోగానందాయ యోగాయ యోగినాం పతయే నమః || 6 ||

ప్రాణాయామపరాణాం తు ప్రాణరక్షాయ తే నమః |
మూలాధారే ప్రవిష్టాయ మూలదీపాత్మనే నమః || 7 ||

నాభికందే ప్రవిష్టాయ నమో హృద్దేశవర్తినే |
సచ్చిదానందపూర్ణాయ నమః సాక్షాత్పరాత్మనే || 8 ||

నమః శివాయాద్భుతవిక్రమాయ తే
నమః శివాయాద్భుతవిగ్రహాయ తే |
నమః శివాయాఖిలనాయకాయ తే
నమః శివాయామృతహేతవే నమః || 9 ||

సూత ఉవాచ |


ఇదం పఠతే నిత్యం స్తోత్రం భక్త్యా సుసంయుతః |
తస్య ముక్తిః కరస్థా స్యాచ్ఛంకరప్రియకారణాత్ || 10 ||

విద్యార్థీ లభతే విద్యాం వివాహార్థీ గృహీ భవేత్ |
వైరాగ్యకామో లభతే వైరాగ్యం భవతారకమ్ || 11 ||

తస్మాద్దినే దినే యూయమిదం స్తోత్రం సమాహితాః |
పఠంతు భవనాశార్థమిదం వో భవనాశనమ్ || 12 ||

ఇతి శ్రీస్కాందే మహాపురాణే సూతసంహితాయాం బృహస్పతికృత శివ నవరత్న స్తవః ||