శ్రీ శివ మంగళాష్టకం – Sri Shiva Mangala Ashtakam

భవాయ చంద్రచూడాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే |
కాలకాలాయ రుద్రాయ నీలగ్రీవాయ మంగళమ్ || 1 ||

వృషారూఢాయ భీమాయ వ్యాఘ్రచర్మాంబరాయ |
పశూనాం పతయే తుభ్యం గౌరీకాంతాయ మంగళమ్ || 2 ||

భస్మోద్ధూళితదేహాయ వ్యాళయజ్ఞోపవీతినే |
రుద్రాక్షమాలాభూషాయ వ్యోమకేశాయ మంగళమ్ || 3 ||

సూర్యచంద్రాగ్నినేత్రాయ నమః కైలాసవాసినే |
సచ్చిదానందరూపాయ ప్రమథేశాయ మంగళమ్ || 4 ||

మృత్యుంజయాయ సాంబాయ సృష్టిస్థిత్యంతకారిణే |
త్ర్యంబకాయ సుశాంతాయ త్రిలోకేశాయ మంగళమ్ || 5 ||

గంగాధరాయ సోమాయ నమో హరిహరాత్మనే |
ఉగ్రాయ త్రిపురఘ్నాయ వామదేవాయ మంగళమ్ || 6 ||

సద్యోజాతాయ శర్వాయ భవ్యజ్ఞానప్రదాయినే |
ఈశానాయ నమస్తుభ్యం పంచవక్త్రాయ మంగళమ్ || 7 ||

సదాశివస్వరూపాయ నమస్తత్పురుషాయ |
అఘోరాయ ఘోరాయ మహాదేవాయ మంగళమ్ || 8 ||

శ్రీచాముండాప్రేరితేన రచితం మంగళాస్పదమ్ |
తస్యాభీష్టప్రదం శంభోః యః పఠేన్మంగళాష్టకమ్ || 9 ||

ఇతి శ్రీ శివమంగళాష్టకమ్ సంపూర్ణం |