శ్రీ శివ ద్వాదశనామ స్తోత్రం – Sri Shiva Dvadasha Nama Stotram

ప్రథమస్తు మహాదేవో ద్వితీయస్తు మహేశ్వరః |
తృతీయః శంకరో జ్ఞేయశ్చతుర్థో వృషభధ్వజః || 1 ||

పంచమః కృత్తివాసాశ్చ షష్ఠః కామాంగనాశనః |
సప్తమో దేవదేవేశః శ్రీకంఠశ్చాష్టమః స్మృతః || 2 ||

ఈశ్వరో నవమో జ్ఞేయో దశమః పార్వతీపతిః |
రుద్ర ఏకాదశశ్చైవ ద్వాదశః శివ ఉచ్యతే || 3 ||

ద్వాదశైతాని నామాని త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నరః |
కృతఘ్నశ్చైవ గోఘ్నశ్చ బ్రహ్మహా గురుతల్పగః || 4 ||

స్త్రీబాలఘాతుకశ్చైవ సురాపో వృషలీపతిః |
ముచ్యతే సర్వపాప్యేభ్యో రుద్రలోకం గచ్ఛతి || 5 ||

ఇతి శ్రీ శివ ద్వాదశనామ స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |