శ్రీ శివాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – Sri Shiva Ashtottara Shatanama Stotram

శివో మహేశ్వరః శంభుః పినాకీ శశిశేఖరః |
వామదేవో విరూపాక్షః కపర్దీ నీలలోహితః || 1 ||

శంకరః శూలపాణిశ్చ ఖట్వాంగీ విష్ణువల్లభః |
శిపివిష్టోఽంబికానాథః శ్రీకంఠో భక్తవత్సలః || 2 ||

భవః శర్వస్త్రిలోకేశః శితికంఠః శివాప్రియః |
ఉగ్రః కపాలీ కామారిః అంధకాసురసూదనః || 3 ||

గంగాధరో లలాటాక్షః కాలకాలః కృపానిధిః |
భీమః పరశుహస్తశ్చ మృగపాణిర్జటాధరః || 4 ||

కైలాసవాసీ కవచీ కఠోరస్త్రిపురాంతకః |
వృషాంకో వృషభారూఢో భస్మోద్ధూళితవిగ్రహః || 5 ||

సామప్రియః స్వరమయస్త్రయీమూర్తిరనీశ్వరః |
సర్వజ్ఞః పరమాత్మా సోమసూర్యాగ్నిలోచనః || 6 ||

హవిర్యజ్ఞమయః సోమః పంచవక్త్రః సదాశివః |
విశ్వేశ్వరో వీరభద్రో గణనాథః ప్రజాపతిః || 7 ||

హిరణ్యరేతా దుర్ధర్షో గిరీశో గిరిశోఽనఘః |
భుజంగభూషణో భర్గో గిరిధన్వీ గిరిప్రియః || 8 ||

కృత్తివాసాః పురారాతిర్భగవాన్ ప్రమథాధిపః |
మృత్యుంజయః సూక్ష్మతనుర్జగద్వ్యాపీ జగద్గురుః || 9 ||

వ్యోమకేశో మహాసేనజనకశ్చారువిక్రమః |
రుద్రో భూతపతిః స్థాణురహిర్భుధ్న్యో దిగంబరః || 10 ||

అష్టమూర్తిరనేకాత్మా సాత్త్వికః శుద్ధవిగ్రహః |
శాశ్వతః ఖండపరశురజః పాశవిమోచకః || 11 ||

మృడః పశుపతిర్దేవో మహాదేవోఽవ్యయో హరిః |
పూషదంతభిదవ్యగ్రో దక్షాధ్వరహరో హరః || 12 ||

భగనేత్రభిదవ్యక్తః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ |
అపవర్గప్రదోఽనంతస్తారకః పరమేశ్వరః || 13 ||

ఏవం శ్రీ శంభుదేవస్య నామ్నామష్టోత్తరంశతమ్ ||