శ్రీ శివాష్టకం ౩ (శంకరాచార్య కృతం) – Sri Shiva Ashtakam 3 (Shankaracharya Kritam)

తస్మై నమః పరమకారణకారణాయ
దీప్తోజ్జ్వలజ్జ్వలితపింగళలోచనాయ |
నాగేంద్రహారకృతకుండలభూషణాయ
బ్రహ్మేంద్రవిష్ణువరదాయ నమః శివాయ || 1 ||

శ్రీమత్ప్రసన్నశశిపన్నగభూషణాయ
శైలేంద్రజావదనచుంబితలోచనాయ |
కైలాసమందరమహేంద్రనికేతనాయ
లోకత్రయార్తిహరణాయ నమః శివాయ || 2 ||

పద్మావదాతమణికుండలగోవృషాయ
కృష్ణాగరుప్రచురచందనచర్చితాయ |
భస్మానుషక్తవికచోత్పలమల్లికాయ
నీలాబ్జకంఠసదృశాయ నమః శివాయ || 3 ||

లంబత్సపింగళజటాముకుటోత్కటాయ
దంష్ట్రాకరాళవికటోత్కటభైరవాయ |
వ్యాఘ్రాజినాంబరధరాయ మనోహరాయ
త్రైలోక్యనాథనమితాయ నమః శివాయ || 4 ||

దక్షప్రజాపతిమహామఖనాశనాయ
క్షిప్రం మహాత్రిపురదానవఘాతనాయ |
బ్రహ్మోర్జితోర్ధ్వగకరోటినికృంతనాయ
యోగాయ యోగనమితాయ నమః శివాయ || 5 ||

సంసారసృష్టిఘటనాపరివర్తనాయ
రక్షః పిశాచగణసిద్ధసమాకులాయ |
సిద్ధోరగగ్రహగణేంద్రనిషేవితాయ
శార్దూలచర్మవసనాయ నమః శివాయ || 6 ||

భస్మాంగరాగకృతరూపమనోహరాయ
సౌమ్యావదాతవనమాశ్రితమాశ్రితాయ |
గౌరీకటాక్షనయనార్ధనిరీక్షణాయ
గోక్షీరధారధవళాయ నమః శివాయ || 7 ||

ఆదిత్యసోమవరుణానిలసేవితాయ
యజ్ఞాగ్నిహోత్రవరధూమనికేతనాయ |
ఋక్సామవేదమునిభిః స్తుతిసంయుతాయ
గోపాయ గోపనమితాయ నమః శివాయ || 8 ||

ఇతి శ్రీమచ్ఛంకరాచార్యకృత శివాష్టకమ్ సంపూర్ణం |